null

Konsultacje społeczne Programu usługi blisko domu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
05.05.2021 00:00 - 28.05.2021 23:59
spotkanie konsultacyjne

Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” opisuje w jaki sposób chcemy dbać o ich jakość i dostępność. Konsultacje trwają od 5 do 28 maja 2021 roku!

Usługi społeczne to usługi, które są zorientowane na człowieka, przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb. Mają pomagać w realizacji osobistych wyzwań, jak również wspierać w sytuacjach kryzysowych. Przyczyniają się do poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich, zwiększając przy tym zdolność mieszkańców do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Czy działania, które wskazaliśmy w Programie są wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów? Czy powinniśmy je uzupełnić albo przeformułować? Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych.


W Programie skupiliśmy się na najważniejszych obszarach usług społecznych, a w nich wskazaliśmy cele szczegółowe:

Edukacja

- ​Kształcimy blisko domu
- Dbamy o standardy edukacji

Chcemy zwiększyć dostępność usług edukacyjno-opiekuńczych oraz zadbać o wysokie standardy kształcenia. Istotne jest dla nas zapewnienie szerszej oferty żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych w pobliżu miejsca zamieszkania. Chcemy także poprawić jakość poziomu kształcenia we wszystkich publicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W Programie uwzględniliśmy m.in. budowę nowych lub adaptację istniejących budynków edukacyjnych, tak by dostosować infrastrukturę edukacyjną do potrzeb mieszkańców. Planujemy także przeprowadzenie badań wśród uczniów, które pomogą ocenić poziom zadowolenia z istniejącej oferty edukacyjnej oraz dopasować ją do ich potrzeb. Ważne będzie również wsparcie nauczycieli, zachęcanie ich do korzystania z nowoczesnych technik nauczania i udogodnień technologicznych i cyfrowych, m.in. w ramach projektu EduWarszawa. Wszystko to, by zapewnić młodym warszawiankom i warszawiakom dobry start w przyszłość.

Ochrona zdrowia

- Rozwijamy opiekę medyczną
- Podnosimy jakość usług medycznych

Samorządy terytorialne są odpowiedzialne za określenie potrzeb zdrowotnych, dbałość o infrastrukturę podstawowej opieki zdrowotnej, za promocję i profilaktykę zdrowotną. Dlatego w programie „Usługi blisko domu” skupiliśmy się na rozwoju infrastruktury publicznych placówek medycznych, w szczególności ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Zależy nam na zwiększeniu dostępności do przychodni, a także na podniesieniu jakości świadczonych przez nich usług.

Proponowane w Programie działania obejmują m.in. powstawanie nowych poradni POZ i AOS w dzielnicach o dużym rozproszeniu lub słabej dostępności usług medycznych, a także rozwój telemedycyny. W Programie uwzględniliśmy również przeprowadzanie ewaluacji zadowolenia pacjentów, która pomoże zidentyfikować główne problemy dotyczące jakości usług medycznych.

Pomoc społeczna

- Wspieramy aktywność

Chcemy zapewnić większą dostępność usług aktywizacji społecznej mieszkańców, głównie osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Chcemy stworzyć lokalną sieć dziennych form wsparcia i aktywności dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Zapewni ona rozwój dopasowanej do potrzeb mieszkańców danej dzielnicy oferty edukacyjno-integracyjnej dla seniorów, a osobom z niepełnosprawnościami wsparcie ułatwiające im aktywne funkcjonowanie.

W programie uwzględniliśmy, m.in. wsparcie seniorów, którzy są lokalnymi liderami oraz działania mające na celu przedłużenie aktywności zawodowej seniorów – w tym wolontariat. Planujemy także rozwój oferty edukacyjnej i szerokie działania aktywizujące i włączające te grupę w życie społeczne miasta. Proponowane działania w tym obszarze zakładają również rozwój oferty i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które aktywnie funkcjonują we wszystkich sferach życia oraz działania zwiększające ich aktywność społeczną. Rozwijana będzie również asysta oraz transport dla osób z niepełnosprawnościami.

Usługi cyfrowe

- Unowocześniamy usługi

Chcemy rozwinąć i upowszechnić systemy cyfrowe, które będą wspierać usługi urzędów, ośrodków zdrowia i placówek edukacyjnych. Sytuacja epidemiczna przyspieszyła upowszechnianie narzędzi pozwalających na edukację na odległość, pracę zdalną i korzystanie z usług online. W Programie „Usługi blisko domu” promujemy lokalne usługi cyfrowe.

Istotna będzie realizacja projektów, które umożliwią dotarcie do osób, które dotychczas nie korzystały ze świadczeń online. W tym projektów, które zwiększą wiedzę o zakresie usług świadczonych zdalnie i wynikających z tego korzyści.


Dokument powstał we współpracy przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy oraz ekspertów, w tym zespołów eksperckich z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę nad dokumentem poprzedziła diagnoza.

Z projektem dokumentu oraz diagnozą można zapoznać się tutaj: 

- Program
- Skrót programu
- Diagnoza do programu 
- Skrót diagnozy 


Jak można wziąć udział w konsultacjach:

 1. Porozmawiajmy na spotkaniu online 25 maja (wtorek) o godzinie 17:
  - na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  - na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na uslugibliskodomu@eduwarszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym
 2. Porozmawiajmy trakcie dyżurów telefonicznych nr tel. 22 443 35 44
  - 20 maja (czwartek) w godzinach 10– 18
  - 24 maja (poniedziałek) w godzinach 12 – 18
 3. Możesz również przesłać swoją opinię na adres uslugibliskodomu@eduwarszawa.pl  

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

Możesz też pobrać plakat kolorowy.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.