null

Trwają konsultacje społeczne Programu poprawy jakości ważnych przestrzeni publicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ludzie siedzą przy stolikach kawiarnianych na placu w centrum miasta

Opracowaliśmy program "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych", który realizuje cel operacyjny Strategii #Warszawa2030 – Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Teraz czekamy na Wasz głos i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Atrakcyjne (funkcjonalne, bezpieczne, komfortowe oraz dostępne) przestrzenie publiczne są niezbędnym elementem miasta rozwijającego się w sposób zrównoważony. Pozwalają one zaspokajać potrzeby mieszkańców: społeczności lokalnych, ponadlokalnych, ale też przyjezdnych.

Chcemy łączyć przestrzenie publiczne w spójną i hierarchiczną sieć obejmującą centrum miasta, centra dzielnicowe i subdzielnicowe oraz m.in. nabrzeża Wisły, historyczne założenia urbanistyczne, główne ciągi komunikacyjne.

Kiedy tworzymy nowe przestrzenie i przekształcamy już te istniejące, musimy pamiętać o komforcie i bezpieczeństwie wszystkich użytkowników. Możemy poprawić jakość przestrzeni publicznych oraz podnieść ich znaczenie i atrakcyjność organizując działania kulturalne, ekspozycję zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych.

Za jakość przestrzeni publicznych odpowiadają zarządzający miastem, którzy określają zasady ich tworzenia, kierunki rozwoju, dbają o modernizację i bieżące utrzymanie. Wspólne przestrzenie kształtują również mieszkańcy, osoby przyjezdne, instytucje, przedsiębiorcy i inwestorzy.

Wpływ użytkowników na przestrzeń jest tym większy, im lepiej działają mechanizmy współpracy i partycypacji. Dlatego w programie wykonawczym "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych" wskazujemy, jak ulepszyć funkcjonujące już mechanizmy i rozszerzyć pole ich oddziaływania. Chcemy, by troska o przestrzeń wspólną i zaangażowanie w jej tworzenie stało się celem jak największej grupy osób mieszkających w Warszawie.

Przy tworzeniu zapisów programu, realizującego cel „korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej", mieliśmy na uwadze wymagania stawiane w Strategii. Zapisano w niej konieczność:

 • uwzględnienia w planowaniu przestrzennym wymogów jakości przestrzeni publicznych,
 • stosowania zasad uniwersalnego projektowania,
 • zwiększenia skuteczności ochrony dziedzictwa kulturowego w jego wymiarze materialnym i niematerialnym,
 • podporządkowania gospodarowania nieruchomościami komunalnymi polityce przestrzennej miasta,
 • koordynowania działań o różnym charakterze na kluczowych obszarach tworzących przestrzeń publiczną, np. w tzw. Dzielnicy Wisła lub centrum miasta.

Zapoznaj się z projektem programu

Konsultacje trwają do 6 listopada 2022

Wyślij opinię o programie na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl


Cele i działania, które zapisaliśmy w programie:

Odpowiadając na wskazane w Strategii wymagania i cele, zaproponowaliśmy w programie wykonawczym cztery cele szczegółowe i przypisane im działania.

Cel szczegółowy 1. Korzystamy z atrakcyjnych przestrzeni publicznych w centrum miasta

Będzie on realizowany poprzez modernizację i ożywienie przestrzeni publicznych, między innymi ulic, skwerów, parków i placów w centrum miasta.

Cel obejmuje takie działania, jak:

 • Działanie 1.1. Urządzamy przestrzenie publiczne o charakterze stołecznym i ogólnomiejskim w centrum miasta.
 • Działanie 1.2 Aktywizujemy partery usługowe.
 • Działanie 1.3 Zazieleniamy i doposażamy lokalne przestrzenie publiczne w centrum miasta.

Cel szczegółowy 2. Korzystamy z atrakcyjnych dzielnicowych i lokalnych przestrzeni publicznych, blisko naszego miejsca zamieszkania.

Będzie on realizowany poprzez modernizację, uzupełnienie wyposażenia lub urządzanie nowych przestrzeni publicznych o charakterze dzielnicowym lub lokalnym. 

W ramach tego celu przewidziane są następujące działania:

 • Działanie 2.1. Urządzamy przestrzenie publiczne w miejscach wskazanych do rozwoju centrów lokalnych i dzielnicowych.
 • Działanie 2.2. Zazieleniamy i doposażamy ulice, place, skwery i inne lokalne przestrzenie publiczne.
 • Działanie 2.3. Tworzymy nowe połączenia pomiędzy centrami lokalnymi, dzielnicowymi i centrum miasta oraz zielonymi atrakcjami stolicy.

Cel szczegółowy 3. Współtworzymy i dbamy o przestrzenie publiczne razem z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Realizacja tego celu ma spowodować zwiększeniu udziału mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców i inwestorów w poprawie jakości przestrzeni publicznych oraz poprawie dostępu do informacji o działaniach miejskich dotyczących tej sfery.

Realizacja tego celu przewiduje podjęcie poniższych działań:

 • Działanie 3.1. Edukujemy mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie znaczenia przestrzeni publicznych dla jakości życia w stolicy.
 • Działanie 3.2. Włączamy mieszkańców w działania dotyczące poprawy jakości przestrzeni publicznych.
 • Działanie 3.3 Włączamy sektor przedsiębiorstw w działania dotyczące poprawy jakości przestrzeni publicznych.
 • Działanie 3.4 Planujemy lokalne przestrzenie publiczne w procesie partycypacyjnym.

Cel szczegółowy 4. Mamy narzędzia do koordynowania działań służących poprawie jakości przestrzeni publicznych.

Realizacja celu ma usprawnić proces planowania i zarządzania przestrzeniami publicznymi. Służyć temu będzie opracowanie i wdrożenie narzędzi organizacyjnych. Zapewnią one bardziej efektywną koordynację przy wiodącej roli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, procesów planistycznych i inwestycyjnych, które wpływają na jakość przestrzeni publicznych. Pozwoli to osiągnąć efekt skali, czyli zauważalną i docenianą przez mieszkańców zmianę w jakości przestrzeni publicznych przy racjonalnym zaangażowaniu kosztów i optymalnym zaangażowaniu organizacyjnym.

 • Działanie 4.1. Tworzymy system jednolitych wymagań i przejrzystych procedur dla zapewnienia jakości przestrzeni publicznych.
 • Działanie 4.2 Zbieramy i wykorzystujemy dane do zarządzania przestrzenią publiczną i informowania o działaniach jej dotyczących.
 • Działanie 4.3 Poszerzamy wiedzę i doskonalimy umiejętności interesariuszy zaangażowanych w tworzenie przestrzeni publicznych.