null

Konferencja "Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z przykrością informujemy, że ze względu na przeciwdziałanie zakażeniom i zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 konferencja Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie zostaje odwołana.

O nowym terminie wydarzenia będziemy informować.


Urząd m.st. Warszawy oraz Inicjatywa Akademicka Warszawa

zapraszają do udziału w konferencji:

Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie

Konferencja odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik.

Tematyka i cele konferencji

Konferencja poświęcona jest sytuacji Warszawy w sferze szeroko zdefiniowanej problematyki zdrowia. Stanowi ona kontynuację rozpoczętego w 2019 roku cyklu spotkań środowiska akademickiego i przedstawicieli samorządu Warszawy pod nazwą „Warszawa w świetle badań naukowych”. Jego idea wyrosła z chęci zbudowania płaszczyzny do wymiany informacji na temat kluczowych problemów rozwojowych Warszawy: ich identyfikacji, skutków i możliwych sposobów rozwiązywania. Celem konferencji jest również zidentyfikowanie obszarów słabo i niewystarczająco zbadanych, na temat których mamy jedynie wiedzę wybiórczą lub powierzchowną. W tym roku tematem przewodnim jest zdrowie. Zapraszamy do zgłaszania referatów prezentujących wyniki badań dotyczących: - stanu zdrowia mieszkańców Warszawy, - uwarunkowań i czynników mających wpływ na zdrowie mieszkańców Warszawy, - dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia na terenie Warszawy i Obszaru Metropolitalnego Warszawy, - polityki i działań samorządów w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców, eliminacji zagrożeń środowiskowych i ułatwień w dostępie do usług medycznych. Zależy nam szczególnie na referatach, które w przystępny sposób przedstawią: a/ problemy zdrowotne mieszkańców w całym mieście, w tym nierówności w zdrowiu mieszkańców poszczególnych dzielnic, zróżnicowanie i koncentrację występowania chorób, sytuację zdrowotną mieszkańców Warszawy na tle innych miast; b/ uwarunkowania środowiskowe mające wpływ na stan zdrowia mieszkańców (w tym zieleń miejska, zanieczyszczenie środowiska w tym powietrza, hałas, zmiany klimatyczne itp.) oraz inne uwarunkowania, jak styl życia, zachowania zdrowotne, aktywność fizyczna, stosowanie używek, środowisko miejsca pracy i nauki, higiena życia codziennego itp.; c/ kwestie dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia, jakości tych usług, organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, potrzeb zdrowotnych mieszkańców i ich rozłożenia przestrzennego oraz zróżnicowania w zależności od charakterystyk społeczno-demograficznych określonych grup ludności; d/ opinie i oceny działań realizowanych przez samorządy oraz dobre praktyki i rekomendacje z innych miast w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców, dostępności usług oraz kształtowania środowiska miejskiego sprzyjającego zdrowiu mieszkańców (w tym m.in. działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, inwestycji w infrastrukturę, rozwiązań proekologicznych, działań mitygacyjnych i adaptacyjnych do zmian klimatu itp.). Informacje organizacyjne
  1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji w roli prelegenta jest wysłanie zgłoszenia do 24 lutego 2020 r. poprzez formularz, który dostępny jest tutaj.
  2. Organizatorzy dokonają weryfikacji zgłoszeń i wyboru prelegentów do 9 marca 2020 r.
  3. Prelegenci będą proszeni o przygotowanie prezentacji i przesłanie jej organizatorom z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zapewnienia sprawnego przebiegu konferencji.
  4. Warunkiem uczestnictwa w konferencji w roli słuchacza jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do 27 marca 2020 r. poprzez formularz, który dostępny jest tutaj.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia rejestracji słuchaczy po wyczerpaniu liczby dostępnych miejsc.
  6. Szczegółowy program konferencji będzie dostępny po weryfikacji zgłoszeń.
  7. Konferencja jest bezpłatna. Organizatorzy zapewniają lunch oraz serwis kawowy w trakcie przerw.
  8. Informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: 2030.um.warszawa.pl oraz www.akademicka.warszawa.pl.

Współorganizator: