null

Jak chronić środowisko w Warszawie? Konsultacje społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dlaczego Tworzymy Program ochrony środowiska?

Zaczynamy prace nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024. Będzie on wskazywał kierunki i zakres działań podejmowanych dla ochrony środowiska w Warszawie. Stolica intensywnie się rozwija i ciągle zmienia. W tak dynamicznej sytuacji chcemy skutecznie chronić walory przyrodnicze miasta i dbać o jak najlepszą jakość środowiska, w jakim żyjemy.

Cel i główne kierunki działań Programu

Nadrzędnym celem, do jakiego dążymy, jest osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju Warszawy poprzez zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Realizacja tego celu będzie miała znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia warszawiaków. Cel będzie realizowany poprzez działania pośrednie podejmowane dla poprawy sytuacji w kluczowych obszarach ochrony środowiska:
 1. Jakość powietrza i ochrona klimatu – zapewnienie dobrej jakości powietrza poprzez ograniczenie stężeń zanieczyszczeń do poziomu dopuszczalnego.
 2. Hałas – poprawa klimatu akustycznego miasta poprzez m.in. wspieranie działań zaplanowanych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, zmniejszających hałas od dróg, tramwajów, kolei, lotnisk, oraz dalsze ograniczanie uciążliwości powodowanej przez kluby i imprezy masowe.
 3. Pola elektromagnetyczne – ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym przekraczającym dopuszczalne poziomy (najważniejszymi źródłami promieniowania w mieście są sieci elektryczne oraz stacje bazowe systemów łączności bezprzewodowej).
 4. Gospodarowanie wodami – dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie miasta, zapobieganie deficytom wody, ochrona przed suszą i powodzią w mieście (zwłaszcza w obliczu spodziewanych skutków zmian klimatu) oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta.
 5. Powierzchnia ziemi – ochrona powierzchni ziemi przed degradacją, czyli poprzez m.in. racjonalne gospodarowanie, zapobieganie zanieczyszczeniu oraz zachowanie jak najlepszego stanu gleby.
 6. Gospodarowanie odpadami – zapobieganie powstawaniu odpadów, zapewnienie osiągnięcia w mieście określonych poziomów przetwarzania odpadów oraz minimalizacja negatywnego oddziaływania systemu gospodarki odpadami na jakość życia mieszkańców.
 7. Zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność – ochrona i rozbudowa struktury przyrodniczej Warszawy, zachowanie istniejących zasobów przyrodniczych i ich integralności oraz doskonalenie systemu zarządzania terenami zieleni w Warszawie.
 8. Zagrożenia poważnymi awariami – zapobieganie wystąpieniu poważnych awarii w mieście (nagłych zdarzeń zaistniałych w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których uwalniane mogą być niebezpieczne substancje) oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków, jeśli do awarii takich dojdzie.
 9. Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna –zwiększanie poziomu wiedzy w zakresie zachowań proekologicznych.
 10. Adaptacja do zmian klimatu – zapobieganie skutkom ekstremalnych wydarzeń pogodowych wpływających na mieszkańców miasta. Jest to obszar horyzontalny, czyli obejmujący większość pozostałych elementów Programu, w tym: działania w zakresie gospodarki wodnej (zapobieganie powodziom i suszom, zwiększanie retencji wód w mieście), poprawa jakości powietrza (zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i uniezależnianie systemu energetycznego od warunków atmosferycznych), ochrona powierzchni ziemi.

Jak POWSTAJE Program?

Obowiązek opracowania Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [link]. Zakres dokumentu będzie zgodny z tą ustawą oraz z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” [link], które przygotowało Ministerstwo Środowiska. Biurem koordynującym prace nad Programem jest Biuro Ochrony Środowiska, jednak w jego przygotowanie zaangażowane są też inne biura, m.in. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej  oraz zewnętrzni eksperci – specjaliści w zakresie polityki ekologicznej, zarządzania ochroną środowiska i ochrony środowiska. Projekt Programu powstaje w kilku głównych etapach:
 1. przygotowanie diagnozy stanu, zagrożeń oraz trendów zmian jakie zachodzą w środowisku Miasta,
 2. określenie celów oraz kierunków działań, które pozwolą osiągnąć i utrzymać właściwą jakość środowiska przyrodniczego Miasta,
 3. opracowanie systemu wdrażania celów i zadań oraz sposobu monitorowania efektów Programu,
 4. poddanie projektu Programu strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

5 lutego – 20 kwietnia 2020 roku: konsultacje przed powstaniem programu W lutym, marcu i kwietniu możesz wziąć udział w 4 otwartych spotkaniach poświęconych najważniejszym wyzwaniom. Będą to debaty połączone z warsztatami. Wszystkie odbędą się w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56. -        Czyste powietrze - 5 lutego (środa), godz. 17:00-20:00 -        Zieleń i bioróżnorodność - 3 marca (wtorek), godz. 17:00-20:00 -        Przestrzenna wizja miasta - 25 marca (środa), godz. 17:00-20:00 -        Adaptacja do zmian klimatu - 20 kwietnia (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 Uwagi i opinie do powstającego programu zbieramy również poprzez:
 • ankietę
 • pisemnie (Biuro Ochrony Środowiska, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa)
maj – czerwiec 2020 roku: konsultacje projektu programu Po zakończeniu cyklu spotkań powstanie projekt programu, który planujemy konsultować w maju i czerwcu. Przyjdź! Każda opinia się liczy! Plakat dotyczący konsultacji społecznych, panorama Warszawy