null

Informacje o przebiegu prac nad "Programem przyciągamy talenty i liderów"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje o przebiegu prac nad "Programem przyciągamy talenty i liderów"

Program przyjęty do realizacji

9 grudnia 2021

Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1946/2021 z 9 grudnia 2021 r.


Program zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy

26 października 2021 

Program został zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, które podjęło też decyzję o jego przyjęciu zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.


Pozytywna opinia dla programu

6 września 2021

We wrześniu „Program przyciągamy talenty i liderów” uzyskał pozytywną opinię Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta w zakresie zgodności ze Standardami dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.


Za nami konsultacje społeczne „Programu przyciągamy talenty i liderów”

29 czerwca 2021

Zostały przeprowadzone od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku. Wszyscy zainteresowani mogli wysłać mail, wypełnić ankietę albo wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym online za pośrednictwem platformy YouTube.

Mieszkanki i mieszkańcy zgłosili 10 uwag i opinii, które będą stanowić inspirację do podjęcia odpowiednich działań przy wdrażaniu programu.

Opracowaliśmy raport, w którym zawarliśmy m.in. główne wnioski płynące z konsultacji:

 • Konsultujący zauważyli, że w dobie pandemii trudno oczekiwać, że utalentowane osoby przeprowadzą się do Warszawy, dlatego
 • W nowych projektach zgłaszanych do programu, zweryfikowana zostanie konieczność zamieszkania w stolicy ich potencjalnych odbiorców.
 • Zgłoszone opinie będą stanowić inspirację do podjęcia odpowiednich działań przy wdrażaniu programu.
 • Interesariusze będą informowani o rezultatach analiz związanych z budową centrum kongresowego i podejmowanych w związku z tym decyzjach, wpływających na realizację inwestycji.
 • Wypracowana oferta wsparcia dla organizatorów wydarzeń będzie odpowiednio promowana.
 • Partnerzy zewnętrzni i wewnętrzni będą zachęcani do zgłaszania propozycji projektów do realizacji w ramach programu w kolejnych latach.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji oraz zestawieniem wszystkich zgłoszonych uwag i opinii: Załącznik nr 1 do raportu.


Konsultacje społeczne zakończone!

1 czerwca 2021

Od 20 kwietnia do 12 maja 2021 r. prowadziliśmy konsultacje społeczne projektu „Programu przyciągamy talenty i liderów”. Z powodu trwającej pandemii uwagi, opinie i propozycje zbieraliśmy podczas spotkania online oraz za pośrednictwem specjalnej ankiety i mailowo. Projekt programu zostanie uzupełniony o wnioski wynikające z konsultacji.

Zgłoszone opinie będą stanowić też inspirację do podjęcia odpowiednich działań przy wdrażaniu programu (informowanie interesariuszy o rezultatach analiz związanych z budową centrum kongresowego i podejmowanych w związku z tym decyzjach wpływających na realizację inwestycji, promowanie wypracowanej oferty wsparcia dla organizatorów wydarzeń, zachęcanie partnerów zewnętrznych i wewnętrznych do zgłaszania propozycji projektów do realizacji w ramach programu w kolejnych latach).

Raport z konsultacji będzie udostępniony w czerwcu na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl/przyciagamy_talenty


Warszawa przyciąga talenty i liderów – początek konsultacji

20 kwietnia 2021

 • Jak zachęcić utalentowanych specjalistów, przedsiębiorców, artystki, sportowców, liderki do osiedlania się w warszawie?
 • Jak przyciągać do stolicy kapitał, inwestycje i najbardziej wartościowe firmy?
 • Jak pokazywać otwartość stolicy oraz możliwości, jakie stwarza?

Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć "Program przyciągamy talenty i liderów", który realizowany będzie w latach 2021-2025. Jego celem jest zapewnienie w Warszawie jak najlepszych warunków do przyciągania z kraju i zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta i rozwijania ich w Warszawie.
Program jest dokumentem wykonawczym Strategii #Warszawa2030 i realizuje cel operacyjny 4.3.

Jak powstawał program?

Prace nad programem rozpoczęliśmy w październiku 2019 roku. Pierwszy etap  obejmował przygotowanie diagnozy, która określiła problemy i wyzwania, przed jakimi stoi Warszawa w kontekście przyciągania talentów i liderów oraz wskazała rekomendacje dla przyszłych działań. Następnie opracowaliśmy propozycję celów szczegółowych i działań, które podejmiemy w ramach realizacji programu. Cele doprecyzowaliśmy podczas warsztatów grup roboczych o bardzo szerokim składzie. W spotkaniach brali udział przedstawiciele środowisk biznesu i nauki, organizacji działających na rzecz cudzoziemców, jednostek miejskich oraz urzędnicy z wielu biur Urzędu m.st. Warszawy. Potem przeprowadziliśmy nabór propozycji projektów, wpisujących się w cele programu.

Najważniejsze obszary programu

 1. Zachęcenie utalentowanych osób do przyjazdu i zamieszkania w Warszawie;
 2. Wsparcie w organizowaniu w stolicy znaczących wydarzeń naukowych, biznesowych, kulturalnych, sportowych o zasięgu międzynarodowym;
 3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Podczas prac nad programem wyznaczyliśmy dla niego trzy cele szczegółowe, których realizacja zachęci utalentowane osoby do osiedlania się w Warszawie, ułatwi przyciąganie znaczących wydarzeń krajowych i międzynarodowych oraz pozyskiwanie inwestycji i kapitału:

 1. Studiuj, pracuj i rozwijaj się w Warszawie – działania realizowane w ramach tego celu będą zachęcać do zainteresowania się stolicą jako miejscem, które inspiruje, umożliwia rozwój oraz stwarza przestrzeń dla wymiany doświadczeń i współpracy z najlepszymi z różnych dziedzin.
 2. Zorganizuj to w Warszawie – działania realizowane w ramach tego celu ułatwią pozyskiwanie znaczących wydarzeń biznesowych, naukowych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych o zasięgu międzynarodowym, co pozwoli na kształtowanie wizerunku Warszawy jako miasta spotkań, w którym można nie tylko atrakcyjnie spędzić wolny czas, ale również zdobywać wiedzę i wymieniać doświadczenia.
 3. Inwestuj w Warszawie – działania realizowane w ramach tego celu wpłyną na wzrost zainteresowania stolicą jako miastem, w którym warto lokować kapitał. Działania te otworzą również nowe możliwości w zakresie przyciągania przedsięwzięć atrakcyjnych dla talentów i liderów.
 • Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Konsultacje trwają od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku.

Zapoznaj się z Projektem programu i powiedz nam, co myślisz.

Porozmawiajmy 28 kwietnia (środa) o godzinie 18:00 na spotkaniu on-line na YouTube

Dołącz do wydarzenia na Facebooku


Prace nad projektem programu na finiszu

16 marca 2021

Kontynuujemy opracowywanie "Programu przyciągamy talenty i liderów" – programu wykonawczego dla celu 4.3. "Strategii #Warszawa2030".

24 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie rady programu, podczas którego członkowie rady będą głosować nad zatwierdzenie projektu programu i skierowaniem go do dalszych prac.

Po spotkaniu rady przedstawimy program Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, a następnie skierujemy go do konsultacji społecznych (kwiecień 2021 r.).


Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

2 grudnia 2020

Celem programu wykonawczego 4.3. Przyciągamy talenty i liderów "Strategii #Warszawa2030" jest stworzenie w stolicy jak najlepszych warunków do rozwoju, żeby chcieli tutaj przyjeżdżać, studiować, uczyć się, pracować i mieszkać utalentowani przedsiębiorcy, specjaliści o unikatowej wiedzy i umiejętnościach, artyści, sportowcy oraz uzdolnieni uczniowie i studenci.

Warszawa, aby nadal dynamicznie rozwijać się, musi uczestniczyć w globalnej rywalizacji o talenty, ponieważ dziś kluczowe dla rozwoju gospodarczego są nie tyle zasoby materialne, ile wiedza i technologia. Dlatego coraz wyraźniej dostrzega się wartość wykwalifikowanych pracowników i naukowców. Równocześnie rynki na całym świecie odnotowują ich deficyt, muszą więc w coraz większym stopniu o nich konkurować.

Program 4.3. Przyciągamy talenty i liderów jest jednym z 13 programów wykonawczych za pomocą których będzie realizowana "Strategia #Warszawa2030". Każdy ma swoje cele szczegółowe i projekty, których realizacja zapewni im powodzenie.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które wpisują się w cele programu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów.

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej programu 4.3. i wpisania w nią:

 • konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują;
 • wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu;
 • wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.

instrukcji wypełniania fiszki programu 4.3. znajdą Państwo typy projektów, które wpisywałyby się w program 4.3. Przyciągamy talenty i liderów Strategii #Warszawa2030.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 10 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, na adres Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl; temat: „FISZKA do programu 4.3.”


Spotkania grup roboczych

30 listopada 2020

W listopadzie odbyły się spotkania pięciu grup roboczych o bardzo szerokim składzie, które pracowały nad celami Programu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów "Strategii #Warszawa2030". W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele środowisk biznesu i nauki, organizacji działających na rzecz cudzoziemców, jednostek miejskich oraz urzędnicy z wielu biur Urzędu m.st. Warszawy.

W tej chwili zbieramy projekty, których realizacja zapewni powodzenie programowi.


Diagnoza do programu wykonawczego

8 października 2020

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą dla programu wykonawczego celu operacyjnego 4.3. Przyciągamy talenty i liderów.

Diagnoza 4.3. Przyciągamy talenty i liderów


Warsztaty fokusowe

3 grudnia 2019

W dniach 5, 9, 10 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty fokusowe na potrzeby opracowania diagnozy dla programów wykonawczych dla celów "Strategii #Warszawa2030":

 • 2.4 Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu;
 • 4.2 Generujemy innowacje;
 • 4.3 Przyciągamy talenty i liderów.

W warsztatach diagnostycznych udział biorą m.in. przedstawiciele samorządu, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, sektor nauki (uczelnie, JBR-y i centra r&d), przedsiębiorcy, twórcy kultury, agencje hr i inni interesariusze ekosystemu. Kolejnym etapem prac będą indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi do badania respondentami.


Spotkanie Rad Programów

7 października 2019

4 października odbyło się pierwsze spotkanie Rad Programów dla celów operacyjnych 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, 4.2 Generujemy innowacje oraz 4.3. Przyciągamy talenty i liderów. W posiedzeniu prowadzonym przez Prezydenta Michała Olszewskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady, uczestniczyli dyrektorzy biur oraz burmistrzowie dzielnic. Podczas spotkania zaprezentowana została struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, jak również przedstawiona została koncepcja prac nad programami. W szczegółach rozmawiano o Regulaminie Rad programów oraz o najbliższych etapach prac, w tym pracach nad diagnozą – analizą potrzeb i potencjałów naszego miasta.