null

Informacje o przebiegu prac nad "Programem przedsiębiorcza Warszawa"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program przyjęty do realizacji

9 grudnia 2021

Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1945/2021 z dnia 9.12.2021 r. 

Realizacja programu ma pomóc w tworzeniu i zapewnieniu w Warszawie jeszcze bardziej przyjaznych warunków do zakładania, prowadzenia i rozwoju biznesu.

Celem jest poprawa dostępu do informacji o warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, stałe poszerzanie oferty doradczej i szkoleniowej, budowanie systemu wsparcia dla osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz promocja i premiowanie przedsiębiorczości.

„Program przedsiębiorcza Warszawa” skierowany jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, albo zamierzają ją otworzyć. Zwłaszcza do działających lokalnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych.

Prace nad „Programem przedsiębiorcza Warszawa” miały charakter partycypacyjny. Uczestniczyli w nich zarówno przedstawiciele warszawskiego samorządu jak i stołecznych instytucji otoczenia biznesu, środowiska nauki oraz przedsiębiorcy.

Program będzie realizowany do 2025 roku.


Przyjęcie Programu coraz bliżej

4 października 2021

W sierpniu „Program przedsiębiorcza Warszawa” uzyskał pozytywną opinię Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta w zakresie zgodności ze Standardami dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy. W październiku zostanie przedłożony Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, a kolejno poddany uzgodnieniom wewnętrznym. W listopadzie planowane jest przyjęcie programu w drodze zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.


Zakończyliśmy konsultacje  społeczne „Programu przedsiębiorcza Warszawa”

29 czerwca 2021

Konsultacje społeczne „Programu przedsiębiorcza Warszawa” trwały od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku. Ich celem było poznanie opinii mieszkańców i mieszkanek Warszawy na temat projektu programu - dokumentu wykonawczego dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu „Strategii #Warszawa2030”.

Konsultacje społeczne kierowaliśmy do wszystkich zainteresowanych. W konsultacjach społecznych mieszkańcy i mieszkanki zgłosili łącznie 22 uwagi i opinie, które będą stanowić inspirację do podjęcia odpowiednich działań przy wdrażaniu programu.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji oraz zestawieniem wszystkich zgłoszonych uwag i opinii: Załącznik nr 1 do raportu.


Konsultacje społeczne zakończone

1 czerwca 2021

Od 20 kwietnia do 12 maja 2021 r. prowadziliśmy konsultacje społeczne projektu „Programu przedsiębiorcza Warszawa” – programu wykonawczego dla celu 2.4. „Strategii #Warszawa2030”. Rozpoczęcie konsultacji poprzedzone było akcją promocyjną – mailingami do interesariuszy programu oraz promocją w miejskich mediach społecznościowych i na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy.

Konsultacje trwały 3 tygodnie. Z powodu trwającej pandemii uwagi, opinie i propozycje do projektu dokumentu zbieraliśmy podczas spotkania konsultacyjnego online (26 kwietnia na YouTube) oraz za pośrednictwem ankiety online i mailowo.

Raport z konsultacji będzie udostępniony w czerwcu na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl/przedsiebiorcza_warszawa


Warszawa miastem przyjaznym dla przedsiębiorców – początek konsultacji

20 kwietnia 2021

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Program przedsiębiorcza Warszawa”, który jest jednym z gospodarczych programów wykonawczych „Strategii #Warszawa2030”.

Program  kierujemy do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie albo zamierzają ją otworzyć, szczególnie do działających lokalnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych.

Konsultacje rozpoczynają się 20 kwietnia i potrwają do 12 maja 2021 roku. O szczegółach można dowiedzieć się na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl/przedsiebiorcza_warszawa.

Celem programu, który będzie realizowany do 2025 r., jest tworzenie i rozwijanie w Warszawie przyjaznych warunków do zakładania i prowadzenia biznesu. Skutki tych działań mają też wpływać na dzielnicowe rynki pracy. Chcemy, żeby mieszkańcy stolicy mogli większość swoich codziennych potrzeb realizować w pobliżu miejsca zamieszkania.Zamierzamy ułatwić dostęp do informacji o warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, poszerzyć ofertę doradczą i szkoleniową, a także promować i premiować przedsiębiorczość.

Jednym z istotnych problemów, z którym borykają się przedsiębiorcy, jest koszt wynajęcia odpowiedniego lokalu. Tworzenie przestrzeni do wspólnej pracy oraz ułatwienia w dostępie do miejskich lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie różnych dzielnic, pozwoli na zmniejszenie koncentracji biznesu w centrum i poprawi lokalne warunki jego prowadzenia. 

Program jest skoordynowanym przedsięwzięciem wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na jeszcze większą skalę. Warszawa jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenie biznesu, jednak atrakcyjność poszczególnych dzielnic miasta pod tym względem jest zróżnicowana. Chcemy to zmienić, dlatego opracowujemy ujednolicony system wsparcia przedsiębiorców, który będzie działał w całym mieście. Chcemy, aby warszawiacy postrzegali możliwość prowadzenia biznesu także w dzielnicach oddalonych od ścisłego centrum jako szansę, ponieważ w każdej dzielnicy mieszkają ich potencjalni klienci oraz pracownicy.

– mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

W pracach nad projektem „Programu przedsiębiorcza Warszawa” uczestniczyli zarówno przedstawiciele warszawskiego samorządu, jak i stołecznych instytucji otoczenia biznesu, środowiska nauki oraz przedsiębiorcy.

Szczegóły konsultacji na stronie: konsultacji społecznych.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii o programie i zgłaszania uwag.

Zapraszamy również do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 26 kwietnia br. o godzinie 17:00 na kanale Konsultacje społeczne Warszawa – YouTube – z uwagi na ograniczenia pandemiczne.


Prace nad projektem programu na finiszu

16 marca 2021

Kontynuujemy prace nad opracowaniem „Programu przedsiębiorcza warszawa” – programu wykonawczego dla celu 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu „Strategii #Warszawa2030”.

W dniu 25 marca odbędzie się posiedzenia rady programu, którego celem jest zatwierdzenie przez radę projektu „Programu przedsiębiorcza Warszawa” i skierowanie go do dalszych prac.

Po spotkaniu rady, kolejnymi podjętymi działaniami będą: przedstawienie programu Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy oraz skierowanie go do konsultacji społecznych (kwiecień 2021).


Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

4 grudnia 2020

Cel operacyjny 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030 ma być realizowany poprzez rozwijanie systemu wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy. Zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i wykorzystujących potencjał poszczególnych dzielnic.

Zgodnie z założeniami Strategia #Warszawa2030 będzie realizowana poprzez programy wykonawcze opisujące, w jaki sposób zostaną osiągnięte jej cele. Wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, mieszczących się w zakresie kierunków działań wskazanych w propozycji drzewa celów.

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej i zgłaszanie:

  • konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują;
  • wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu;
  • wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.
  • 7 października 2019

4 października odbyło się pierwsze spotkanie Rad Programów dla celów operacyjnych 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, 4.2 Generujemy innowacje oraz 4.3. Przyciągamy talenty i liderów. W posiedzeniu prowadzonym przez Prezydenta Michała Olszewskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady, uczestniczyli dyrektorzy biur oraz burmistrzowie dzielnic. Podczas spotkania zaprezentowana została struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, jak również przedstawiona została koncepcja prac nad programami. W szczegółach rozmawiano o Regulaminie Rad programów oraz o najbliższych etapach prac, w tym pracach nad diagnozą – analizą potrzeb i potencjałów naszego miasta.

By pomóc Państwu w określeniu, czego może potrzebować cel 2.4., w instrukcji do fiszki przedstawiamy przykładowe typy projektów.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 7 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu  m.st. Warszawy, na adres Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl w temacie „FISZKA do programu 2.4.”


Spotkania grup roboczych

24 listopada 2020

W dniach 18, 19 i 24 listopada 2020 r. odbyły się spotkania czterech grup roboczych, których przedmiotem było omówienie propozycji drzewa celów dla programu obejmującego cele szczegółowe i kierunki działań przyczyniające się do realizacji celu 2.4. Kolejnym etapem prac jest zebranie projektów i rodzajów projektów (realizowanych lub planowanych do realizacji) wpisujących się merytorycznie w program.


8 października 2020

Diagnoza do programu wykonawczego

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą dla programu wykonawczego celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030.

Diagnoza 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu 


Warsztaty fokusowe

3 grudnia 2019

W dniach 5, 9, 10 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty fokusowe na potrzeby opracowania diagnozy dla programów wykonawczych dla celów Strategii #Warszawa2030:

  • 2.4 Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu;
  • 4.2 Generujemy innowacje;
  • 4.3 Przyciągamy talenty i liderów.

W warsztatach diagnostycznych udział biorą m.in. przedstawiciele samorządu, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, sektor nauki (uczelnie, JBR-y i centra r&d), przedsiębiorcy, twórcy kultury, agencje hr i inni interesariusze ekosystemu. Kolejnym etapem prac będą indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi do badania respondentami.

W warsztatach diagnostycznych udział biorą m.in. przedstawiciele samorządu, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, sektor nauki (uczelnie, JBR-y i centra r&d), przedsiębiorcy, twórcy kultury, agencje hr i inni interesariusze ekosystemu. Kolejnym etapem prac będą indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi do badania respondentami.


Spotkanie Rad Programów

7 października 2019

4 października odbyło się pierwsze spotkanie Rad Programów dla celów operacyjnych 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, 4.2 Generujemy innowacje oraz 4.3. Przyciągamy talenty i liderów. W posiedzeniu prowadzonym przez Prezydenta Michała Olszewskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady, uczestniczyli dyrektorzy biur oraz burmistrzowie dzielnic. Podczas spotkania zaprezentowana została struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, jak również przedstawiona została koncepcja prac nad programami. W szczegółach rozmawiano o Regulaminie Rad programów oraz o najbliższych etapach prac, w tym pracach nad diagnozą – analizą potrzeb i potencjałów naszego miasta.