null

Program przyciągamy talenty i liderów na lata 2021-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak zapewnić warunki do przyciągania z kraju i zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz przedsięwzięć wzbogacających twórczy potencjał miasta? Aby osiągnąć te cele, wdrażamy "Program przyciągamy talenty i liderów".

Najważniejsze obszary programu dotyczą:

  • zachęcenia utalentowanych osób do przyjazdu i zamieszkania w Warszawie,
  • wsparcia w organizowaniu w stolicy znaczących wydarzeń naukowych, biznesowych, kulturalnych, sportowych o zasięgu międzynarodowym,
  • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Realizacja celów szczegółowych ma zachęcić utalentowane osoby do osiedlania się w Warszawie, ułatwić przyciąganie znaczących wydarzeń krajowych i międzynarodowych oraz pozyskiwanie inwestycji i kapitału:

Studiuj, pracuj i rozwijaj się w Warszawie

działania realizowane w ramach tego celu będą zachęcać do zainteresowania się stolicą jako miejscem, które inspiruje, umożliwia rozwój oraz stwarza przestrzeń dla wymiany doświadczeń i współpracy z najlepszymi z różnych dziedzin.

Zorganizuj to w Warszawie

działania realizowane w ramach tego celu ułatwią pozyskiwanie znaczących wydarzeń biznesowych, naukowych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych o zasięgu międzynarodowym, co pozwoli na kształtowanie wizerunku Warszawy jako miasta spotkań, w którym można nie tylko atrakcyjnie spędzić wolny czas, ale również zdobywać wiedzę i wymieniać doświadczenia.

Inwestuj w Warszawie

działania realizowane w ramach tego celu wpłyną na wzrost zainteresowania stolicą jako miastem, w którym warto lokować kapitał. Działania te otworzą również nowe możliwości w zakresie przyciągania przedsięwzięć atrakcyjnych dla talentów i liderów.

Program wpisuje się w strategiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.3. Przyciągamy talenty i liderów.

Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1946/2021 z 9 grudnia 2021 r.


4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Jeśli Warszawa chce się dynamicznie rozwijać, powinna nie tylko wykorzystywać zdolności swoich mieszkańców, ale też zachęcać do osiedlenia się utalentowanych przedsiębiorców (całe przedsiębiorstwa), naukowców, artystów, specjalistów o unikatowej wiedzy i umiejętnościach oraz uczniów i studentów. Obecność osób pochodzących z różnych miast, regionów i krajów, reprezentujących różne poglądy i kultury, posiadających odmienne doświadczenia pozwoli na stworzenie środowiska sprzyjającego powstawaniu pomysłów i idei. Przyciąganie talentów i liderów będzie możliwe dzięki aktywnemu budowaniu marki Warszawy i kształtowaniu jej wizerunku jako atrakcyjnego miejsca do życia i realizacji twórczych ambicji. Osobom utalentowanym osiedlającym się w Warszawie zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie adaptacyjne. Usługi publiczne będą projektowane z uwzględnieniem potrzeb przybywających obcokrajowców. Działania te będą realizowane we współpracy z placówkami edukacyjnymi, uczelniami, przedsiębiorstwami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Podjęte zostaną również przedsięwzięcia mające na celu przyciągnięcie inwestorów, którzy wesprą rozwój warszawskich inicjatyw i organizacji. Uzupełnieniem tych działań będzie pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych imprez biznesowych, naukowych, kulturalnych i sportowych, które są nośnikiem wiedzy i wartości oraz źródłem inspiracji. W tym celu konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury oraz upowszechnienie wizerunku Warszawy jako miejsca spotkań.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.