null

Informacje o przebiegu prac nad "Programem twórczy potencjał mieszkańców Warszawy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Harmonogram

 • wrzesień 2019 – styczeń 2020 – diagnoza
 • luty – sierpień 2020 – przygotowanie projektu programu
 • 20 listopada 2020 – posiedzenie Rady Programu 4.1 i  akceptacja programu
 • listopad/grudzień 2020 – ewaluacja ex ante programu
 • luty 2021 – akceptacja Programu przez Prezydenta m.st. Warszawy
 • marzec 2021 – konsultacje społeczne Programu (uzależnione od sytuacji związanej z COVID 19)
 • kwiecień/ lipiec 2021 – opracowanie finalnej wersji programu (po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych i ewaluacji ex ante), zakończenie prac nad programem

Na jakim etapie jesteśmy?

 • Program przyjęty do realizacji 

  24 maja 2022 Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025” do celu operacyjnego 4.1. „Strategii #Warszawa2030”

Konsultacje społeczne zakończone!

1 czerwca 2021

Konsultacje społeczne programu 4.1. odbyły się dnia 10 maja 2021 r na platformie internetowej zoom. Udział w spotkaniu był też możliwy poprzez internetowy czat oraz dzięki śledzeniu dyskusji na platformie Youtube.

Zaproszono do udziału BKDS-y działające przy Biurze Kultury oraz przy Biurze Edukacji, przedstawicieli Grup Roboczych i Rad Programów, organizacji pozarządowych, a także instytucji kultury. Podczas konsultacji przedstawiciele Biura Kultury, wykonawcy programu (firmy Dyspersja) i Biura Edukacji przedstawiali najważniejsze obszary i cele Programu, a następnie odpowiadali na pytania podczas kolejnych tur moderowanej dyskusji.

Udział wzięło kilkadziesiąt osób reprezentujących środowisko organizacji pozarządowych, dzielnice m.st. Warszawy, instytucje kultury oraz społeczne organizacje i ciała doradcze. Zgłoszono 15 propozycji, zapytań, uwag i postulatów.

Do pobrania: raport z konsultacji społecznych


Ewaluacja ex-ante programu już dostępna

11 maja 2021

Zachęcamy do zapoznania się z Ewaluacją ex-ante "Programu twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy" do "Strategii #Warszawa2030".


Startujemy z konsultacjami społecznymi!

26 kwietnia 2021

"Strategia #Warszawa2030" to cztery główne kierunki rozwoju stolicy i kilkanaście programów poprawiających najważniejsze sfery życia mieszkańców. Jeden z nich, program twórczy potencjał mieszkańców i mieszkanek warszawy ma się przyczynić do podniesienia kompetencji mieszkanek i mieszkańców warszawy. Dotyczy kompetencji, które są przydatne w wielu rolach społecznych i zawodowych. Kompetencje rozwijane w ramach programu mają umożliwić bardziej powszechne, twórcze i skuteczne angażowanie się warszawianek i warszawiaków w działalność społeczną, kulturalną, naukową i gospodarczą. „twórczy potencjał” oznacza możliwość wnoszenia własnego wkładu w te dziedziny.

Zakładanym efektem programu jest także zwiększenie wśród warszawianek i warszawiaków udziału osób uczących się przez całe życie oraz poszerzenie publiczności uczestniczącej w kulturze w świadomy i twórczy sposób.

Program koncentruje się na kompetencjach, które mają szczególne znaczenie wobec aktualnych i prognozowanych wyzwań, z wyłączeniem tych kompetencji, których rozwijanie ma nastąpić poprzez realizację innych celów Strategii. Priorytetowymi kompetencjami wspieranymi w ramach Programu są przede wszystkim kompetencje poznawcze, krytyczna refleksja i kreatywność, umiejętność współpracy i przedsiębiorczość oraz kompetencje technologiczne.

W ramach programu zostały wyszczególnionych 3 cele.

Pierwszy – angażujemy się w edukację i kulturę – polega na zwiększaniu wśród warszawianek i warszawiaków udziału osób zainteresowanych możliwościami rozwijania swojego potencjału, uczących się przez całe życie oraz świadomie uczestniczących w kulturze.

W ramach drugiego celu – rozwijamy priorytetowe kompetencje podmioty z różnych sektorów (kultury, edukacji, gospodarki, działalności społecznej i sportu) zapewniają ofertę z zakresu edukacji pozaformalnej i nieformalnej (w tym edukacji kulturalnej) jednoznacznie ukierunkowaną na podnoszenie kompetencji priorytetowych z perspektywy zjawisk, od których zależy przyszłość miasta i jego mieszkańców.

Ostatni cel – wzmacniamy realizatorów – obejmuje natomiast działania, które przyczyniają się do zwiększania szeroko rozumianego potencjału realizatorów programu.

Przeczytaj:

Konsultacje społeczne obu programów trwają od 26 kwietnia do 18 maja 2021 roku.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

1. Porozmawiajmy na spotkaniu on-line 10 maja (poniedziałek) godzina 17:00:

 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na kultura@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

2. Porozmawiajmy podczas dyżurów telefonicznych pod nr tel. 22 443 34 89:

 • 7 maja, w godz. 9 – 15
 • 13 maja, w godz.16 – 19

3. Możesz napisać opinię o programach na adres kultura@um.warszawa.pl


Program zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta

22 kwietnia 2021

Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy przyjęło 20 kwietnia 2021 r. wniosek biura kultury o akceptację programu 4.1 i wyrażenie zgody na poddanie ich procedurze konsultacji społecznych. W dniu 26 kwietnia rusza proces konsultacji.

Szczegóły i harmonogram podamy niezwłocznie po ich ostatecznym zaakceptowaniu przez Centrum Komunikacji Społecznej.

Drugi program Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy ma przyczynić się do zwiększenia ich aktywności na różnych polach – kultury, nauki, działalności społecznej i gospodarczej. Chcemy w nim rozwijać tak zwane kompetencje uniwersalne, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności i krytycznego myślenia. Program przygotowujemy wspólnie z Biurem Edukacji, bo akurat w tym zakresie ogromną rolę pełni pozaformalna i nieformalna edukacja, w tym także edukacja kulturowa.


Fiszki projektowe, wskaźniki, ewaluacja

18 marca 2021

Prace nad programami do celów 2.2. i 4.1. Strategii realizowane są zgodnie z planem. Pracownicy Biura Kultury (BK) rozesłali do podmiotów realizujących projekty inwestycyjno-infrastrukturalne – formularze opisu projektów zawierające techniczne i finansowe dane na temat inwestycji. Zebrano wypełnione tzw. fiszki inwestycyjne i przekazano je wykonawcy dokumentów programowych 2.2. i 4.1. – firmie Dyspersja. Dyspersja przygotowała na ich podstawie dwa dokumenty: Koncepcja Rozwoju Infrastruktury dla programu 4.1. oraz Koncepcja rozwoju Infrastruktury dla Programu 2.2. Obydwa dokumenty są aktualnie analizowane i redagowane przez dyrekcję BK.

Pracownicy BK dokonali wysyłki fiszek projektowych do stu kilkudziesięciu podmiotów realizujących projekty zakwalifikowane do obu programów, dla których BK jest biurem wiodącym. Sprawnie zebrano wypełnione fiszki i przekazano je do firmy Dyspersja celem dalszego wykorzystania w procesie przygotowywania dokumentacji. Na podstawie fiszek powstał dokument wewnętrzny służący sprawniejszemu grupowaniu projektów, przypisywaniu ich do celów szczegółowych oraz do przypisywania im określonych rodzajów wskaźników.

Niezależnie od tych działań koordynatorzy programów 2.2. i 4.1. uczestniczyli w pracach nad wskaźnikami. Aktualnie czekamy na efekty ostatecznych decyzji co do liczby, szczegółowości i merytoryki wskaźników podjętych wspólnie przez pełnomocnik Paulinę Nowicką i przedstawicieli firmy Dyspersja.

W tym czasie BK zamówiło ewaluację ex-ante obu prowadzonych programów. Proces ewaluacji został przeprowadzony przez doświadczony podmiot zewnętrzny. Badanie ewaluacyjne przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2020 roku, następnie przeprowadzono proces analizy powstałego tekstu i jego międzybiurowe – wraz z Biurem Edukacji – uzgodnienia. Raporty z ewaluacji (osobny dla programu 2.2 i dla 4.1) zostały już ukończone, przeanalizowane i zaakceptowane przez dyrekcję BK. Aktualnie trwają ostatnie prace nad wprowadzaniem zmian kosmetycznych tekstu oraz uzupełnienia zgłoszonych na ostatnim etapie próśb i uwag ze strony Dyrekcji BK. Obydwa raporty powinny być gotowe na koniec marca 2021 r.

Po zakończeniu prac nad wskaźnikami zamierzamy wystąpić do realizatorów projektów o owskaźnikowanie ich działań i o uzupełnienie wypełnionych przez nich fiszek. Dokumenty 2.2. i 4.1. będą do końca kwietnia gotowe do poddania ich konsultacjom społecznym.

"Program twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy" ma przyczynić się do zwiększenia ich aktywności na różnych polach – kultury, nauki, działalności społecznej i gospodarczej. Chcemy w nim rozwijać tak zwane kompetencje uniwersalne, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności i krytycznego myślenia. Program przygotowujemy wspólnie z Biurem Edukacji, bo akurat w tym zakresie ogromną rolę pełni pozaformalna i nieformalna edukacja, w tym także edukacja kulturowa.


Intensywny czas prac nad programem – zgłaszanie propozycji projektów, warsztaty oraz wewnętrzne konsultacje

2 listopada 2020

Prace nad programem do celu 4.1. strategii realizowane są od samego początku w sposób jak najbardziej partycypacyjny. Obecnie, po dopracowaniu zakresu Programu, diagnozy i struktury, powstał projekt dokumentu pn.: Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy opracowany przez firmę Dyspersja i Biuro Kultury, po uwzględnieniu propozycji i uwag zgłoszonych przez uczestników grup roboczych, członków i członkinie Rad Programów, dyrektor-koordynator Aldonę Machnowską-Górę.

Posiedzenie Rady Programu miało odbyć się 30 października 2020 r., niemniej ostatnie konsultacje prowadzone w drugiej połowie października przez Biuro Kultury, Biuro Edukacji oraz Koordynator ds. Strategii Paulinę Nowicką ujawniły potrzebę dalszego dopracowania programu 4.1. pod kątem jego demarkacji wobec innych programów, a także pod kątem spójności wewnętrznej dokumentu, dekonstrukcji jego wewnętrznej struktury oraz zmiany niektórych używanych terminów. Dlatego Biuro Kultury podjęło decyzję o przedłużeniu pracy nad ostatecznym kształtem Programu 4.1. oraz o przesunięciu terminu posiedzenia rady.

Program Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy ma przyczynić się do zwiększenia ich aktywności na różnych polach – kultury, nauki, działalności społecznej i gospodarczej. Chcemy w nim rozwijać tak zwane kompetencje uniwersalne, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności i krytycznego myślenia. Program przygotowujemy wspólnie z Biurem Edukacji, bo akurat w tym zakresie ogromną rolę pełni pozaformalna i nieformalna edukacja, w tym także edukacja kulturowa.

Bardzo intensywnym okresem pracy był czas wakacji. Wraz z ich rozpoczęciem dokonano naboru propozycji projektów do Programu. Wprowadzono rozróżnienie projektów, w przypadku których podmiot zgłaszający dysponuje lub będzie dysponować budżetem na ich realizację oraz projektów wymagających dofinansowania lub wręcz sfinansowania z budżetu Miasta (np. w drodze konkursów dotacyjnych).

Projekty do programu zgłaszały: miejskie instytucje kultury, biblioteki m.st. Warszawy, placówki edukacji pozaformalnej, organizacje pozarządowe działające w formule społecznej instytucji kultury, dzielnice m.st. Warszawy.

W lipcu odbyły się warsztaty zorganizowane dla przedstawicieli grup roboczych oraz dla przedstawicieli podmiotów zgłaszających projekty. Warsztaty posłużyły do doprecyzowania typów projektów, które przyczynią się istotnie do realizacji celów programu.


Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

29 czerwca 2020

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów i pomysłów na projekty do "Programu Kultura blisko domu" oraz "Programu twórczy potencjał mieszkańców Warszawy" (pierwszy służy realizacji celu 2.2., a drugi celu 4.1. "Strategii Warszawa2030"). Załączona prezentacja obejmuje również strukturę każdego z tych programów oraz wybrane wyniki diagnoz, na których się opierają.

 • Wprowadzenie

Strategia #Warszawa2030 będzie realizowana poprzez programy opisujące w jaki sposób zostaną osiągnięte jej cele. Programy do celów 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu oraz 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał opracowuje – na zamówienie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy – firma Dyspersja, z udziałem powołanych w tym celu grup roboczych. Są to programy: Kultura blisko domu (służy realizacji celu 2.2.) oraz Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy (służy realizacji celu 4.1). Każdy z programów ma obejmować okres do 2025 roku.

Za oba programy odpowiada Biuro Kultury, za program Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy wspólnie z Biurem Edukacji. Zatwierdzenie projektu każdego programu, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych, zależy od decyzji Rady programu, a następnie wymaga zaakceptowania przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 • Dotychczasowe prace

Dyspersja, we współpracy z Biurami odpowiedzialnymi za realizację celów 2.2 i 4.1 Strategii #Warszawa2030 oraz z powołanymi przez Biuro Kultury grupami roboczymi, sporządziła diagnozy do obu programów oraz opracowała ich strukturę. Struktura każdego programu składa się z jego Celów szczegółowych oraz z Działań przypisanych do tych celów.

Wyniki dotychczasowych prac zostały zaakceptowane przez Rady programów.

 • Obecny etap prac

Rozpoczynamy etap wypełniania struktur obu programów.

Zgodnie ze Standardami dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu oraz już zaplanowanych do realizacji (np. wpisanych do wieloletniej prognozy finansowej).

W związku z tym do wskazanych w Strategii #Warszawa2030 realizatorów celów 2.2. oraz 4.1. kierujemy prośbę o zgłaszanie wstępnych propozycji, mieszczących się w zakresie wskazanych w danym programie działań.

Prosimy o zgłaszanie:

 • konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują
 • wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach budżetu, którym Państwo dysponują
 • wstępnych pomysłów na ewentualne dodatkowe projekty, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu (do zrealizowania przez Państwa lub przez inny podmiot)

Uwaga:

pomysły na ewentualne dodatkowe projekty  zostaną wykorzystane, w miarę dostępnych środków, podczas wdrażania programu, na przykład do formułowania zadań publicznych, powierzanych organizacjom pozarządowym wyłanianym w konkursach ogłaszanych przez Urząd m.st. Warszawy lub zadań, na które m.st. Warszawa, jako organizator instytucji kultury, będzie przekazywało dotacje tego typu instytucjom. Dlatego nie jest przesądzone jakie podmioty zostaną wyłonione do zrealizowania ewentualnych dodatkowych projektów, inspirowanych zgłoszonymi pomysłami.

Za wykorzystanie zgłoszonych propozycji do opracowania programów będzie odpowiadała firma Dyspersja we współpracy z biurami odpowiedzialnymi za dany program. Szczegółowy tryb dalszych prac będzie zależał od zgłoszonych propozycji.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 13 lipca 2020 roku do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, na adresy:

 • Adama Sienkiewicza, koordynatora programu Kultura blisko domu: asienkiewicz@um.warszawa.pl
 • Tomasza Kolankiewicza, koordynatora programu Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy: tkolankiewicz@um.warszawa.pl.

Na te same adresy prosimy kierować również ewentualne pytania.

Oprócz zbierania propozycji w ten sposób, w lipcu 2020 roku zorganizowane zostaną spotkania (on-line lub bezpośrednie) dla potencjalnych realizatorów programów.

Pod tym linkiem mogą Państwo znaleźć odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się w toku pracy nad projektami zgłaszanymi do obu programów.

Załączniki:

Realizacji tego celu służy również "Program sportwo blisko domu", za który odpowiada Biuro Sportu i Rekreacji.


Inauguracyjne spotkanie Rad programowych dla celów operacyjnych 2.2 i 4.1.

31 stycznia 2020

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030:

 • 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

 • 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkania Rad programowych do obu celów. W skład Rad programowych wejdą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych oraz reprezentanci strony społecznej: Burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektorzy biur będących kluczowymi partnerami do poszczególnych celów, Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury oraz przedstawiciele Branżowych Komisji Dialogu Społecznego. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne elementy diagnoz dla obu celów, dokładna demarkacja między celami oraz wypracowany zostanie dalszy model prac Rad programowych.

Pierwsze spotkanie Rad programowych odbędzie się 31 stycznia 2020 r.


Inauguracyjne spotkanie grup roboczych dla celów operacyjnych 2.2 i 4.1.

13 stycznia 2020

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030:

 • 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

 • 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkanie grup roboczych do obu celów. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych i zewnętrznych: dzielnic m.st. Warszawy, biur Urzędu m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, strony społecznej, instytucji kultury. Spotkanie koncentrować się będzie na ustaleniu dokładnej demarkacji między celami, zawężeniu pola diagnoz dla obu celów oraz wypracowaniu dalszego modelu prac.

Pierwsze spotkanie grup roboczych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00-14.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury ul. Elektoralna 12.