null

Program „Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak rozwijać zdolność mieszkańców do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów? Jak zachęcać do zdobywania nowej wiedzy, eksperymentowania i spełniania się w procesie twórczym w nauce, biznesie, kulturze i działalności społecznej? W osiągnięciu tych ma nam pomóc program “Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy do roku 2025".

Program ma się przyczynić do podniesienia kompetencji mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Dotyczy kompetencji, które są przydatne w wielu rolach społecznych i zawodowych. Kompetencje rozwijane w ramach Programu mają umożliwić bardziej powszechne, twórcze i skuteczne angażowanie się warszawianek i warszawiaków w działalność społeczną, kulturalną, naukową i gospodarczą. "Twórczy potencjał" oznacza możliwość wnoszenia własnego wkładu w te dziedziny.

Zakładanym efektem Programu jest także zwiększenie wśród warszawianek i warszawiaków udziału osób uczących się przez całe życie oraz poszerzenie publiczności uczestniczącej w kulturze w świadomy i twórczy sposób.

Program koncentruje się na kompetencjach, które mają szczególne znaczenie wobec aktualnych i prognozowanych wyzwań, z wyłączeniem tych kompetencji, których rozwijanie ma nastąpić poprzez realizację innych celów Strategii. Priorytetowymi kompetencjami wspieranymi w ramach Programu są przede wszystkim kompetencje poznawcze, krytyczna refleksja i kreatywność, umiejętność współpracy i przedsiębiorczość oraz kompetencje technologiczne.

W ramach programu zostały wyszczególnionych 3 cele:

1. Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę – polega na zwiększaniu wśród warszawianek i warszawiaków udziału osób zainteresowanych możliwościami rozwijania swojego potencjału, uczących się przez całe życie oraz świadomie uczestniczących w kulturze.

2. Mieszkańcy rozwijają priorytetowe kompetencje  podmioty z różnych sektorów (kultury, edukacji, gospodarki, działalności społecznej i sportu) zapewniają ofertę z zakresu edukacji pozaformalnej i nieformalnej (w tym edukacji kulturalnej) jednoznacznie ukierunkowaną na podnoszenie kompetencji priorytetowych z perspektywy zjawisk, od których zależy przyszłość miasta i jego mieszkańców.

3. Realizatorzy z potencjałem – obejmuje działania, które przyczyniają się do zwiększania szeroko rozumianego potencjału realizatorów programu.

Program wpisuje się w strategiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.


Cel 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

Warszawa jest miastem ludzi dobrze wykształconych. Aby stać się ważnym w Europie ośrodkiem kreowania i rozwijania idei oraz nowatorskich rozwiązań, potrzebuje osób odważnych w działaniu i ciekawych świata, o szczególnych umiejętnościach. Będzie to sprzyjało rozwijaniu przedsiębiorczości oraz zwiększeniu aktywności biznesowej, naukowej, artystycznej i społecznej. Stale podnoszący swoje kompetencje mieszkańcy będą stanowili o sile Warszawy i organizacji w niej funkcjonujących. Twórczy potencjał mieszkańców będzie wzrastał w wyniku rozwijania umiejętności współpracy, kreatywnego myślenia, a także upowszechniania postaw otwartości na nowości, zmiany i eksperymentowanie. Będzie wzmacniany poprzez proponowanie nowych sposobów myślenia o świecie oraz zachęcanie do krytycznej refleksji o nich. Do podnoszenia kompetencji mieszkańców, niezależnie od wieku, posłuży upowszechnianie formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji oraz popularyzowanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze. W tym celu potrzeba odpowiedniego ukierunkowania oferty instytucji kultury i nauki oraz wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych. Wspierane będzie zdobywanie kompetencji wymaganych w zawodach przyszłości. Upowszechniane będzie nabywanie wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu, co wymaga zmian w sposobie kształcenia w warszawskich szkołach oraz większego otwarcia uczelni i innych instytucji na mieszkańców. By stworzyć społeczeństwo uczące się przez całe życie, należy ukierunkować wsparcie przede wszystkim na dzieci i młodzież.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.