null

Program zrównoważonej mobilności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak poprawić jakość poruszania się po mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu? W osiągnięciu tego celu ma nam pomóc "Program zrównoważonej mobilności".

Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii #Warszawa2030" Funkcjonalna przestrzeń i realizuje cel operacyjny 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego.


Cel 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego 

Wielkość i zróżnicowany sposób zagospodarowania Warszawy wymaga powiązania różnych części miasta i zapewnienia sprawnego przemieszczania się zarówno w pobliżu miejsca zamieszkania, między dzielnicami, jak i na obszarze metropolitalnym. Dlatego konieczne jest umiejętne kształtowanie mobilności mieszkańców i innych użytkowników miasta, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów i zamieszkujących je społeczności. System transportowy stanie się bardziej przyjazny dzięki zwiększeniu jego efektywności. Doskonalony będzie transport zbiorowy, co przyczyni się do utrzymania jego wysokiego udziału w przewozie mieszkańców. Rozwinięta zostanie sieć tras i przystanków komunikacji publicznej, przede wszystkim szynowej. Powstaną zintegrowane węzły przesiadkowe, wdrożone zostaną rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych, ułatwiające sprawne poruszanie się po mieście. Upowszechniane będą rozwiązania w zakresie mobilności współdzielonej. Rozwinięty zostanie spójny system transportu rowerowego oraz system ciągów pieszych, m.in. wyeliminowane będą bariery architektoniczne i przestrzenne. Poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego. Będą wprowadzane rozwiązania ograniczające możliwość poruszania się samochodami w strefie śródmiejskiej i w innych obszarach o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza. Realizowane będą działania edukacyjne popularyzujące inne niż samochód środki transportu. Zmiana przyzwyczajeń mieszkańców w zakresie komunikacji oraz uwolnienie przestrzeni od ruchu samochodowego pociągnie za sobą konieczność dostosowania ulic do nowych funkcji. Zwiększony zostanie stopień zhierarchizowania sieci drogowej. Uporządkowane zostaną zasady parkowania, transportu ładunków i dostaw towarów oraz obsługi ruchu turystycznego. Ponadto będzie promowane stosowanie alternatywnych napędów i paliw w pojazdach indywidualnych i transportu publicznego.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030