null

Informacje o przebiegu prac nad "Programem zrównoważonej mobilności"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aktualizacja fiszek inwestycji

18 marca 2021

Wg stanu na marzec 2021 aktualizowane są fiszki inwestycji wchodzące w skład działań znajdujących się w programie. Treść programu również jest uzupełniania o brakujące elementy.


Jaki będzie program? Analiza SWOT gotowa, prace nad celami nadal trwają

26 października 2020

Wg stanu na początek października 2020 przygotowana została „Diagnoza systemu transportowego m.st. Warszawy”, analiza SWOT oraz słownik pojęć. W związku z rewizją budżetu m.st. Warszawy związaną z wprowadzeniem stanu epidemii należało dokonać weryfikacji wcześniej przyjętych działań. PW związku z tym prace nad celami szczegółowymi i działaniami nadal trwają.


Posiedzenie Rady Programu

4 grudnia 2019

W dniu 3 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programu do celu operacyjnego 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego, która będzie pracowała nad Programem zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy.

Podczas inauguracyjnego spotkania, które prowadził Pan Michał Domaradzki Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady, omówiono następujące kwestie:

  • skład członkowski i zadania Rady Programu oraz Zespołu Roboczego,
  • dotychczasowy stan przygotowań Programu zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy,
  • zakres merytoryczny dokumentu (w tym diagnozę systemu transportowego) i procedurę jego przyjęcia,
  • wstępny harmonogram pracy do czerwca 2020 roku.

O programie zrównoważonej mobilności

W 2018 roku Rada m.st. Warszawy uchwałą nr LXVI/1800/2018 przyjęła Strategię rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku wprowadzając tym samym nową hierarchię i system zarządzania dokumentami strategicznymi. Zadania związane z rozwojem systemu transportowego miasta znalazły się w celu operacyjnym 3.3. – Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Jednocześnie, zarządzeniem  nr 1868/2017 z dnia 5 grudnia 2017r. Prezydenta m.st. Warszawy,  zdefiniowano  strukturę oraz relacje pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Działania m.st. Warszawy związane z rozwojem systemu transportowego zostały ujęte w dokumencie wykonawczym w stosunku do strategii rozwoju pn. Program zrównoważonej mobilności dla m.st. Warszawy.

Dokument ten, zgodnie z wyżej wspomnianym zarządzeniem, zawiera następujące elementy:

  • diagnoza systemu transportowego – stan na koniec 2019
  • analiza SWOT,
  • cele i działania przeznaczone do realizacji w najbliższych latach,
  • słownik pojęć,
  • koncepcje rozwoju infrastruktury,
  • system monitoringu i ewaluacji.

Horyzont czasowy dokumentu obejmuje okres od 2020 do 2025 roku.

W związku z przejściem na pracę zdalną będącą efektem wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego, przygotowania programu odbywają się bez zakłóceń. Powstające kolejne elementy dokumentu wysyłane są do zaopiniowania członkom Rady Programowej i Zespołu Roboczego.