null

Informacje o przebiegu prac nad "Programem poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na jakim etapie jesteśmy?

 • Program w trakcie konsultacji społecznych.

Startujemy z konsultacjami społecznymi Programu poprawy jakości ważnych przestrzeni publicznych

Opracowaliśmy program "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych", który realizuje cel operacyjny Strategii #Warszawa2030 – Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Teraz czekamy na Wasz głos i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Atrakcyjne (funkcjonalne, bezpieczne, komfortowe oraz dostępne) przestrzenie publiczne są niezbędnym elementem miasta rozwijającego się w sposób zrównoważony. Pozwalają one zaspokajać potrzeby mieszkańców: społeczności lokalnych, ponadlokalnych, ale też przyjezdnych.

Chcemy łączyć przestrzenie publiczne w spójną i hierarchiczną sieć obejmującą centrum miasta, centra dzielnicowe i subdzielnicowe oraz m.in. nabrzeża Wisły, historyczne założenia urbanistyczne, główne ciągi komunikacyjne.

Kiedy tworzymy nowe przestrzenie i przekształcamy już te istniejące, musimy pamiętać o komforcie i bezpieczeństwie wszystkich użytkowników. Możemy poprawić jakość przestrzeni publicznych oraz podnieść ich znaczenie i atrakcyjność organizując działania kulturalne, ekspozycję zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych.

Za jakość przestrzeni publicznych odpowiadają zarządzający miastem, którzy określają zasady ich tworzenia, kierunki rozwoju, dbają o modernizację i bieżące utrzymanie. Wspólne przestrzenie kształtują również mieszkańcy, osoby przyjezdne, instytucje, przedsiębiorcy i inwestorzy.

Wpływ użytkowników na przestrzeń jest tym większy, im lepiej działają mechanizmy współpracy i partycypacji. Dlatego w programie wykonawczym "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych" wskazujemy, jak ulepszyć funkcjonujące już mechanizmy i rozszerzyć pole ich oddziaływania. Chcemy, by troska o przestrzeń wspólną i zaangażowanie w jej tworzenie stało się celem jak największej grupy osób mieszkających w Warszawie.

Przy tworzeniu zapisów programu, realizującego cel „korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej", mieliśmy na uwadze wymagania stawiane w Strategii. Zapisano w niej konieczność:

 • uwzględnienia w planowaniu przestrzennym wymogów jakości przestrzeni publicznych,
 • stosowania zasad uniwersalnego projektowania,
 • zwiększenia skuteczności ochrony dziedzictwa kulturowego w jego wymiarze materialnym i niematerialnym,
 • podporządkowania gospodarowania nieruchomościami komunalnymi polityce przestrzennej miasta,
 • koordynowania działań o różnym charakterze na kluczowych obszarach tworzących przestrzeń publiczną, np. w tzw. Dzielnicy Wisła lub centrum miasta.

Zapoznaj się z projektem programu.

Konsultacje trwają do 30 września 2022

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Porozmawiajmy:

 • na spotkaniu on-line 12 września (poniedziałek) o 18
 • w punktach konsultacyjnych:
  • 15 września (czwartek) w godzinach 16:30 – 18:00 w pawilonie edukacyjnym Kamień, Wybrzeże Puckie 1
  • 26 września (poniedziałek) w godzinach 16:30 – 18:00 w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury, Pasaż Wiecha 4

Wyślij opinię o programie:


Spotkanie Rady Programu

11 października 2021

29 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Programu wykonawczego do celu operacyjnego 3.1. – „Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych”. Celem spotkania była prezentacja diagnozy oraz  wyzwań i potencjałów miasta (analizy SWOT).

W spotkaniu, któremu przewodniczył Pan Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, uczestniczyli przedstawiciele biur i jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

W diagnozie opisany został obecny stan przestrzeni publicznych i uwarunkowania, które na niego wpływają. Analizy objęły różnego typu przestrzenie publiczne (place, ulice, parki, zieleńce) oraz planowane i potencjalne obszary centrów lokalnych i dzielnicowych. Ponadto zostały zaprezentowane wstępne cele programu oraz propozycje działań, które są niezbędne do osiągnięcia celu operacyjnego „Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej”.


Prace przy diagnozie oraz wyznaczaniu celów

6 listopada 2020

Trwają ostatnie konsultacje oraz prace redakcyjne przy diagnozie. W związku z aktualnie panującą sytuacją, niektóre terminy zakończenia realizacji toczących się projektów, o których informacja pojawia się w dokumencie, musiały zostać zweryfikowane.  

Jednocześnie przygotowujemy się do wyznaczenia celów oraz opracowania dokumentu programu. Przesunięcie terminów prac nad programem pozwoli lepiej wykorzystać materiały zbierane przez Zespół przygotowujący nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.


Pierwsze posiedzenie Rady Programu

26 listopada 2019

W dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programu do celu operacyjnego 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznych, która będzie pracowała nad Programem poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych.

Posiedzenie otworzył Pan Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady. Następnie zespół pracujący nad Programem podzielił się informacjami na temat dotychczasowych działań, które wpisują się w problematykę poprawy jakości przestrzeni publicznych, prowadzonych w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Przedstawione zostały również najważniejsze założenia Programu, wyzwania i ograniczenia oraz sposób prac nad programem.