null

Program przedsiębiorcza Warszawa na lata 2021-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak rozwijać system wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy? W osiągnięciu tych celów ma nam pomóc "Program przedsiębiorcza Warszawa".

Najważniejsze obszary programu to:

  • rozwijanie potencjału administracji m.st. Warszawy dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
  • wspieranie powstawania nowych firm,
  • zapewnienie infrastruktury do rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie warszawskich firm.

Podczas prac nad programem wyznaczyliśmy dla niego cztery cele szczegółowe, których realizacja zapewni lepsze warunki do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej w Warszawie:

  1. Doskonalimy się dla przedsiębiorców – działania realizowane w ramach tego celu zwiększą przygotowanie Urzędu m.st. Warszawy oraz jego pracowników do świadczenia przedsiębiorcom oraz osobom przedsiębiorczym wartościowego wsparcia.
  2. Wspieramy powstawanie nowych firm – działania realizowane w ramach tego celu ułatwią zakładanie działalności gospodarczej oraz zachęcą do zakładania firm, uwzględniają również promowanie warszawskiej przedsiębiorczości i premiowanie sukcesów firm.
  3. Zapewniamy przestrzeń dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – działania realizowane w ramach tego celu wpłyną na zmniejszanie bariery rozwoju nowych firm, jaką jest znalezienie przestrzeni do prowadzenia swojej działalności.
  4. Wspieramy warszawskie firmy – działania realizowane w ramach tego celu zapewnią odpowiedni dostęp do informacji oraz bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwią sieciowanie MŚP.

Program  wpisuje się w cel 2 "Strategii #Warszawa2030" Wygodna lokalność i realizuje cel operacyjny 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu.

"Program przedsiębiorcza Warszawa" na lata 2021-2025 został przyjęty Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 1945/2021 9 grudnia 2021 roku.


Cel 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu

Codzienna aktywność związana z działalnością zawodową mieszkańców wymaga dostępu do miejsc pracy lub możliwości prowadzenia własnego biznesu. Ważnym celem jest zapewnienie korzystnych warunków rozwoju istniejących i tworzenia nowych firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z uwagi na tworzenie miejsc pracy ważne są również organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. Zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań dostosowanych do potencjału i specyfiki poszczególnych dzielnic. Planuje się poprawę dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych. Tworzone będą warunki do inkubowania i sieciowania przedsiębiorstw, m.in. z wykorzystaniem miejskich lokali użytkowych. Podjęta zostanie promocja terenów inwestycyjnych. Wspierane będą inicjatywy nawiązywania i rozwijania współpracy przedsiębiorców z partnerami z sektora biznesowego, ale także edukacji, nauki i kultury. Propagowane będą postawy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.