null

Informacje o przebiegu prac nad "Programem usługi blisko domu"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na jakim etapie jesteśmy? 

Zakończyliśmy konsultacje społeczne programu.


"Program usługi blisko domu" - konsultacje społeczne

30 kwietnia 2021

Czy działania, które wskazaliśmy w programie są wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów? Czy powinniśmy je uzupełnić albo przeformułować? Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych.

W programie skupiliśmy się na najważniejszych obszarach usług społecnzych, a w nich wskazaliśmy cele szczegółowe:

Edukacja

  • Kształcimy blisko domu
  • Dbamy o standardy edukacji

Chcemy zwiększyć dostępność usług edukacyjno-opiekuńczych oraz zadbać o wysokie standardy kształcenia. Istotne jest dla nas zapewnienie szerszej oferty żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych w pobliżu miejsca zamieszkania. Chcemy także poprawić jakość poziomu kształcenia we wszystkich publicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W Programie uwzględniliśmy m.in. budowę nowych lub adaptację istniejących budynków edukacyjnych, tak by dostosować infrastrukturę edukacyjną do potrzeb mieszkańców. Planujemy także przeprowadzenie badań wśród uczniów, które pomogą ocenić poziom zadowolenia z istniejącej oferty edukacyjnej oraz dopasować ją do ich potrzeb. Ważne będzie również wsparcie nauczycieli, zachęcanie ich do korzystania z nowoczesnych technik nauczania i udogodnień technologicznych i cyfrowych, m.in. w ramach projektu EduWarszawa. Wszystko to, by zapewnić młodym warszawiankom i warszawiakom dobry start w przyszłość.

Ochrona zdrowia

  • Rozwijamy opiekę medyczną
  • Podnosimy jakość usług medycznych

Samorządy terytorialne są odpowiedzialne za określenie potrzeb zdrowotnych, dbałość o infrastrukturę podstawowej opieki zdrowotnej, za promocję i profilaktykę zdrowotną. Dlatego w programie „Usługi blisko domu” skupiliśmy się na rozwoju infrastruktury publicznych placówek medycznych, w szczególności ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Zależy nam na zwiększeniu dostępności do przychodni, a także na podniesieniu jakości świadczonych przez nich usług.

Proponowane w Programie działania obejmują m.in. powstawanie nowych poradni POZ i AOS w dzielnicach o dużym rozproszeniu lub słabej dostępności usług medycznych, a także rozwój telemedycyny. W Programie uwzględniliśmy również przeprowadzanie ewaluacji zadowolenia pacjentów, która pomoże zidentyfikować główne problemy dotyczące jakości usług medycznych.

Pomoc społeczna

  • Wspieramy aktywność

Chcemy zapewnić większą dostępność usług aktywizacji społecznej mieszkańców, głównie osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Chcemy stworzyć lokalną sieć dziennych form wsparcia i aktywności dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Zapewni ona rozwój dopasowanej do potrzeb mieszkańców danej dzielnicy oferty edukacyjno-integracyjnej dla seniorów, a osobom z niepełnosprawnościami wsparcie ułatwiające im aktywne funkcjonowanie.

W programie uwzględniliśmy, m.in. wsparcie seniorów, którzy są lokalnymi liderami oraz działania mające na celu przedłużenie aktywności zawodowej seniorów – w tym wolontariat. Planujemy także rozwój oferty edukacyjnej i szerokie działania aktywizujące i włączające te grupę w życie społeczne miasta. Proponowane działania w tym obszarze zakładają również rozwój oferty i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które aktywnie funkcjonują we wszystkich sferach życia oraz działania zwiększające ich aktywność społeczną. Rozwijana będzie również asysta oraz transport dla osób z niepełnosprawnościami.

Usługi cyfrowe

  • Unowocześniamy usługi

Chcemy rozwinąć i upowszechnić systemy cyfrowe, które będą wspierać usługi urzędów, ośrodków zdrowia i placówek edukacyjnych. Sytuacja epidemiczna przyspieszyła upowszechnianie narzędzi pozwalających na edukację na odległość, pracę zdalną i korzystanie z usług online. W Programie „Usługi blisko domu” promujemy lokalne usługi cyfrowe.

Istotna będzie realizacja projektów, które umożliwią dotarcie do osób, które dotychczas nie korzystały ze świadczeń online. W tym projektów, które zwiększą wiedzę o zakresie usług świadczonych zdalnie i wynikających z tego korzyści.

Dokument powstał we współpracy przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy oraz ekspertów, w tym zespołów eksperckich z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę nad dokumentem poprzedziła diagnoza.

Z projektem dokumentu oraz diagnozą można zapoznać się tutaj: 


Już niedługo poznamy diagnozę i listę celów

20 listopada 2020

Materiały z październikowego spotkania Rady Programu, w tym skrót diagnozy i lista celów, będą gotowe do publicznej prezentacji niebawem.


Inauguracyjne Spotkanie Rady Programu 2.3.

15 listopada 2019

Podczas spotkania omówiono zapisany w "Strategii #Warszawa2030" wskaźnik realizacji celu 2.3., którego podstawą jest deklarowana przez ankietowanych warszawiaków dostępność podstawowych usług społecznych w odległości do 15 minut dojścia pieszego.

Dla większości mieszkańców podstawą wyboru usług społecznych (żłobka, przedszkola, szkoły czy formy aktywności seniorów) jest nie tylko ich bliskość, ale także jakość. Musimy więc w ramach programu 2.3. zająć się również rozwojem edukacji, co wymaga współpracy i koordynacji z pracą nowo powstałej Rady Warszawskiej Edukacji.

W zawartym w strategii opisie zadań programu 2.3. pojawia się pojęcie centrum lokalnego. Jednym z celów programu powinno być włączenie usług społecznych do zakresu zadań realizowanych w takich centrach, a także tworzenie standardów koncentracji usług w łatwo dostępnych kompleksach i wielofunkcyjności związanej z tym infrastruktury.

W trakcie spotkania dyrektor BPiPS Tomasz Pactwa omówił obecnie funkcjonujący hybrydowy model rozwoju sieci żłobków, na który składają się zarówno obiekty miejskie, jak wykupywane przez miasto miejsca w prywatnych punktach opieki. Żłobki miejskie funkcjonują w budynkach mieszkalnych, w obiektach wolno stojących oraz w budynkach realizujących wiele usług społecznych, na przykład w połączeniu z przedszkolami.


Inauguracyjne Spotkanie Grupy Roboczej Programu 2.3.

22 października 2019

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

  1. Oświata i usługi społeczne w pracach nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Uzgodnienie standardów i wymogów oraz opisanie ich w języku Studium nie jest łatwe. Zapisy te muszą być na tyle precyzyjne, aby ich sens nie uległ wypaczeniu w trwającym ok. 20 lat cyklu aktualizacji. Wyzwaniem staje się pogodzenie potrzeby dostępności usług z istniejącym zagospodarowaniem i zróżnicowaniem przestrzeni miejskiej. Określenie „blisko” można opisać wskaźnikami odnoszącymi się do liczby mieszkańców, powierzchni użytkowej mieszkań lub ogólnej powierzchni dopuszczonej na danym terenie zabudowy. Wymaga ono uwzględnienia standardów odległościowych, ale także zdolności sprawnej obsługi wszystkich zamieszkałych we wskazanej odległości osób. W gęsto zabudowanych rejonach często brakuje nadających się dla oświaty działek, a w zabudowie rozproszonej w odległości kilometra dojścia pieszego do szkoły mieszka niewiele dzieci i budowa szkół tylko dla nich jest nieracjonalna.
  2. Standard budynku szkolnego. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz z Biurem Edukacji od ponad roku pracuje nad standardem budynku szkoły podstawowej i zespołu szkolno-przedszkolnego. Jednym z najważniejszych założeń jest potrzeba zapewnienia wielofunkcyjności obiektu. Proponowane założenia projektowe zawierają rozwiązania dające takie możliwości, na przykład dostępne z zewnątrz obiekty sportowe, łazienki i biblioteki.
  3. Dostępność piesza z mapą dojścia. Bazą wszelkich analiz musi być mapa sieci dróg pieszych: ścieżek, chodników i przejść. Dotychczas m.st. Warszawa nie dysponowało taką mapą. Omówiono podjęte wspólnie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem Geodezji i Katastru działania zmierzające do opracowania takiej mapy wraz z procesem zapewnienia jej stałej aktualności.
  4. Działania i oczekiwania poszczególnych biur i partnerów programu. Przedstawiciele 11 biur i jednostek pokrótce omówili prowadzone programy i ich założenia.