null

Program "Kultura blisko domu do roku 2025"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak zwiększać dostępność atrakcyjnych i przyjaznych miejsc aktywności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej oraz innych sposobów spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania? Aby osiągnąć te cele, przygotowujemy program "Kultura blisko domu do roku 2025".

Program ma na celu zwiększenie możliwości angażowania się osób mieszkających w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu, a tym samym przyczynić się do poprawy ich samopoczucia oraz zadowolenia z życia. Będzie on realizował wizję Warszawy jako miasta policentrycznego, czyli takiego, które ma wiele lokalnych centrów. Taka wizja rozwoju miasta jest istotna miedzy innymi z dwóch powodów. Po pierwsze, jako sposób zmniejszania bariery, jaką jest odległość dzieląca mieszkańców od miejsc aktywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, którym najtrudniej jest się przemieszczać. Do tej grupy należą małe dzieci i ich opiekunowie, osoby starsze i osoby, którym funkcjonowanie utrudnia zły stan zdrowia.

Przybliżenie oferty kulturalnej do miejsca zamieszkania przyczyni się do przezwyciężania dwóch najczęściej wskazywanych barier, które ograniczają udział mieszkańców stolicy w uczestniczeniu w życiu kulturalnym – tymi barierami są brak czasu i zmęczenie. Przybliżenie oferty do domu pozwoli zaoszczędzić zarówno czas, jak i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. Po drugie, rozwijanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu blisko domu zmniejsza obciążenie systemu transportowego i związane z nim koszty ekologiczne (i również w ten sposób wpływa pozytywnie na stan zdrowia warszawiaków).

W ramach programu zostały wyszczególnionych 4 cele:

1. Zainteresowani mieszkańcy – polega na promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianiu informacji o lokalnej ofercie kulturalnej. Dzięki temu wzrośnie zainteresowanie mieszkańców aktywnym spędzaniem czasu w okolicy, w której mieszkają oraz zostanie przezwyciężona bariera niewiedzy o dostępnych możliwościach w tym zakresie.

2. Różnorodna i dopasowana oferta – służy rozwojowi oferty aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez różne formy włączania mieszkańców w jej współtworzenie. W ten sposób rozwijane będą działania szczególnie bliskie mieszkańcom ze względu na ich lokalny charakter.

3.  Miejsca aktywności blisko domu – zwiększane będą dostępność i wykorzystanie infrastruktury.

4. Realizatorzy z potencjałem – cel jest nastawiony na rozwój kadry i kultury organizacyjnej oraz współpracy podmiotów, które tworzą możliwości aktywnego spędzania czasu blisko domu.

Program wpisuje się w strategiczny cel 2 "Strategii #Warszawa2030" Wygodna lokalność i realizuje cel operacyjny 2.2. Aktywne spędzamy czas wolny blisko domu.


Cel 2.2. Aktywne spędzamy czas wolny blisko domu 

Podnoszenie jakości życia wymaga zapewnienia różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsca zamieszkania, zaspokajania podstawowych potrzeb różnych grup mieszkańców w zakresie rozwoju duchowego i fizycznego. Taka aktywność będzie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne, stanie się źródłem energii do działania. Przyczyni się do rozwijania potencjału mieszkańców, nabywania przez nich nowych umiejętności. Będzie także sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, współpracy i integracji sąsiedzkiej, włączaniu nowych mieszkańców w lokalną społeczność. Miejsca aktywności będą kształtowane tak, aby dawały na co dzień różnorodne możliwości rozwijania zainteresowań przez uczestnictwo w kulturze i uczenie się, ale także uprawianie sportu i rekreację. Planowane jest nie tylko rozwijanie już istniejących miejsc sprzyjających aktywności, ale także tworzenie nowych. Ich oferta będzie kreowana partycypacyjnie, z myślą o zapewnieniu jej dostępności oraz uwzględnieniu potrzeb szerokiego grona odbiorców. Instytucje publiczne w większym stopniu otworzą się na osoby mieszkające w sąsiedztwie, dzięki czemu staną się integralnym elementem lokalnego środowiska. Potrzebne jest również bardziej skuteczne zaznajamianie mieszkańców z możliwościami spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań oraz zachęcanie do korzystania z nich.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.