null

Cel strategiczny 4 - Twórcze środowisko

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Naukowcy w pracy. Cztery osoby w białych fartuchach pochylone nad stołem w laboratorium, dyskutują. Za oknem widok na Stadion Narodowy.
Autor: m.st. Warszawa

Warszawa, chcąc być inspirującą inne miasta metropolią, stanowiącą przyjazne środowisko do tworzenia i rozwijania nowych idei i rozwiązań, musi umiejętnie wykorzystywać swój potencjał, twórcze napięcie i zaradność mieszkańców. Wymaga to ukształtowania efektywnie funkcjonującego systemu innowacji, zapewniającego sprzyjające warunki kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki, otwarcia warszawskich twórców na świat oraz przyciągania nowych talentów. Pobudzanie mieszkańców i organizacji do innowacyjnego działania, wykorzystywania szans oraz podejmowania wyzwań będzie przyczyniało się do rozwoju Warszawy i wzmacniania jej pozycji na arenie międzynarodowej jako miasta twórczego potencjału.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji czterech celów operacyjnych:

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

Warszawa jest miastem ludzi dobrze wykształconych. Aby stać się ważnym w Europie ośrodkiem kreowania i rozwijania idei oraz nowatorskich rozwiązań, potrzebuje osób odważnych w działaniu i ciekawych świata, o szczególnych umiejętnościach. Będzie to sprzyjało rozwijaniu przedsiębiorczości oraz zwiększeniu aktywności biznesowej, naukowej, artystycznej i społecznej. Stale podnoszący swoje kompetencje mieszkańcy będą stanowili o sile Warszawy i organizacji w niej funkcjonujących. Twórczy potencjał mieszkańców będzie wzrastał w wyniku rozwijania umiejętności współpracy, kreatywnego myślenia, a także upowszechniania postaw otwartości na nowości, zmiany i eksperymentowanie. Będzie wzmacniany poprzez proponowanie nowych sposobów myślenia o świecie oraz zachęcanie do krytycznej refleksji o nich. Do podnoszenia kompetencji mieszkańców, niezależnie od wieku, posłuży upowszechnianie formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji oraz popularyzowanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze. W tym celu potrzeba odpowiedniego ukierunkowania oferty instytucji kultury i nauki oraz wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych. Wspierane będzie zdobywanie kompetencji wymaganych w zawodach przyszłości. Upowszechniane będzie nabywanie wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu, co wymaga zmian w sposobie kształcenia w warszawskich szkołach oraz większego otwarcia uczelni i innych instytucji na mieszkańców. By stworzyć społeczeństwo uczące się przez całe życie, należy ukierunkować wsparcie przede wszystkim na dzieci i młodzież.

4.2. Generujemy innowacje

Powstawanie i rozwój pomysłów wymaga zapewnienia elastycznych mechanizmów wsparcia ułatwiających wymianę myśli, eksperymentowanie i testowanie nowych rozwiązań w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Następnym krokiem jest ich wdrażanie i skalowanie. Twórcom i innowatorom zostanie zapewnione wsparcie informacyjne i doradcze, ułatwiające weryfikację i rozwijanie pomysłów. Najlepiej rokujące przedsięwzięcia będą promowane i premiowane. Zapewniony zostanie dostęp do miejsc ułatwiających inkubowanie, testowanie, rozwijanie i prezentowanie pomysłów. Prowadzone będą działania na rzecz ułatwienia akceleracji firm oraz rozwijania interdyscyplinarnych sieci współpracy podmiotów z sektorów naukowego, badawczo- rozwojowego, biznesu i kultury, a także sfery publicznej i społeczności lokalnych. Ponadto planowane jest stosowanie przez samorząd lokalny innowacyjnych rozwiązań oraz współpraca z warszawskimi ośrodkami naukowymi i badawczymi. Otwarta polityka informacyjna ułatwi zdobycie wiedzy o zasobach oraz umożliwi dostęp do otwartych danych użytecznych w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Jeśli Warszawa chce się dynamicznie rozwijać, powinna nie tylko wykorzystywać zdolności swoich mieszkańców, ale też zachęcać do osiedlenia się utalentowanych przedsiębiorców (całe przedsiębiorstwa), naukowców, artystów, specjalistów o unikatowej wiedzy i umiejętnościach oraz uczniów i studentów. Obecność osób pochodzących z różnych miast, regionów i krajów, reprezentujących różne poglądy i kultury, posiadających odmienne doświadczenia pozwoli na stworzenie środowiska sprzyjającego powstawaniu pomysłów i idei. Przyciąganie talentów i liderów będzie możliwe dzięki aktywnemu budowaniu marki Warszawy i kształtowaniu jej wizerunku jako atrakcyjnego miejsca do życia i realizacji twórczych ambicji. Osobom utalentowanym osiedlającym się w Warszawie zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie adaptacyjne. Usługi publiczne będą projektowane z uwzględnieniem potrzeb przybywających obcokrajowców. Działania te będą realizowane we współpracy z placówkami edukacyjnymi, uczelniami, przedsiębiorstwami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Podjęte zostaną również przedsięwzięcia mające na celu przyciągnięcie inwestorów, którzy wesprą rozwój warszawskich inicjatyw i organizacji. Uzupełnieniem tych działań będzie pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych imprez biznesowych, naukowych, kulturalnych i sportowych, które są nośnikiem wiedzy i wartości oraz źródłem inspiracji. W tym celu konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury oraz upowszechnienie wizerunku Warszawy jako miejsca spotkań.

4.4. Inspirujemy świat

Wykorzystanie potencjału twórczego mieszkańców, przedsiębiorstw, sektorów nauki i kultury wymaga ułatwienia im nawiązywania relacji zagranicznych. Pozwolą one na dalszy rozwój zarówno przez upowszechnienie informacji o osiągnięciach, zdobywanie nowych partnerów oraz odbiorców, jak i dopływ nowej wiedzy i inspiracji. Wprowadzanie na rynki i fora zagraniczne warszawskich przedsiębiorców, naukowców, artystów, organizacji i działaczy społecznych oraz umacnianie ich pozycji wymaga wsparcia informacyjnego, a także doradczego. Prowadzone będą działania ułatwiające poszukiwanie partnerów i nawiązywanie relacji zagranicznych oraz włączanie się w projekty międzynarodowe. Planuje się promowanie na arenie międzynarodowej osiągnięć warszawskich innowatorów i twórców. Warszawa będzie stale uczestniczyła w międzynarodowych programach i projektach skierowanych do miast, ich mieszkańców i organizacji, co wzmocni jej wizerunek jako miasta o dużym twórczym potencjale.