null

Cel strategiczny 1 - Odpowiedzialna wspólnota

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kilka osób dyskutuje przy stole, na którym lezą foldery. za nimi baner strategii.
Autor: m.st. Warszawa

Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją codziennych działań i wyborów jej mieszkańców, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – w formie decyzji wybranych władz miasta. Warszawiacy są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta, a ich aktywność oddziałuje na jego stan obecny i przyszły. Uświadomienie sobie tej zależności, zrozumienie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju miasta. Wymaga to ukształtowania kompetencji obywatelskich oraz społecznych zarówno mieszkańców, jak i urzędników. Zrozumienie drugiego człowieka, poszanowanie historii miejsca, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a jednocześnie chęć kształtowania własnego życia i dynamicznie zmieniającego się otoczenia będą stanowiły podstawę budowania odpowiedzialnej wspólnoty. Jej cechą powinno być formalne i nieformalne działanie na rzecz miasta i jego społeczności, a także otwartość, świadomość swojego znaczenia oraz odpowiedzialność w skali regionu, kraju i świata.

Cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji dwóch celów operacyjnych:

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

Tworzenie wspólnoty mieszkańców to budowanie więzi społecznych, czyli wzajemnych relacji i zależności poszczególnych osób. Wykształcenie postawy dbania o siebie nawzajem wymaga otwartości na drugiego człowieka i wzajemnego szacunku, niezależnie od pochodzenia, obywatelstwa, wyznania, zamożności, stanu zdrowia, wieku, płci, orientacji seksualnej i poglądów. Taka postawa sprzyjać będzie zmniejszeniu anonimowości, ograniczeniu wykluczenia społecznego i integracji mieszkańców. Budowaniu wspólnoty będą służyły inicjatywy promujące i wzmacniające postawy otwartości, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, realizowane m.in. poprzez przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne. Oprócz zmiany postaw, integrację mieszkańców ułatwią działania mające na celu wzajemne poznawanie się sąsiadów oraz nawiązywanie i rozwijanie przez nich relacji. Proces ten będzie wspierany przez sieć lokalnych animatorów oraz partnerstw lokalnych. Mieszkańcy będą włączani w życie wspólnoty i zachęcani do podejmowania akcji na rzecz społeczności i okolicy. Będą nabywali i rozwijali kompetencje społeczne uczestnicząc w działaniach prowadzonych w Miejscach Aktywności Lokalnej. Jednocześnie zostanie położony nacisk na wzmocnienie tożsamości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i Warszawą. Upowszechniana będzie pamięć o poprzednich pokoleniach warszawiaków, historia miejsc oraz wiedza o ich dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. Instytucje, organizacje oraz przedsiębiorcy działający lokalnie będą zachęcani do otwarcia się na otoczenie i społeczności lokalne.

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście 

Zbudowanie odpowiedzialnej wspólnoty, interesującej się sprawami miasta i angażującej się w nie, wymaga zapewnienia mieszkańcom realnego wpływu na zarządzanie Warszawą. Wzmocnienie lokalnej demokracji zaowocuje większą świadomością obywatelską na poziomie regionu, kraju i Unii Europejskiej. Rozwój współzarządzania będzie wiązał się ze zmianą sposobu funkcjonowania urzędu, w tym z usprawnieniem wewnętrznego przepływu informacji oraz zarządzania wiedzą i relacjami, a także wzmocnieniem poczucia misji urzędników. Transparentność funkcjonowania samorządu zwiększy się w efekcie otwartej polityki informacyjnej dotyczącej realizowanych działań oraz uwarunkowań podejmowanych decyzji. W większym stopniu będzie wykorzystywana wiedza o potrzebach mieszkańców, możliwościach ich zaspokajania oraz o przebiegu i efektach dotychczas prowadzonych działań. Zasady współpracy mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu z administracją zostaną uporządkowane, a instrumenty wspólnego podejmowania decyzji znacząco rozwinięte. Duże znaczenie będzie miało zintensyfikowanie edukacji obywatelskiej, upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządu i miasta, a także pobudzenie zainteresowania mieszkańców sprawami Warszawy. Rozwinięte zostaną możliwości ciągłego nabywania doświadczenia obywatelskiego w formie samorządności uczniowskiej, spółdzielczej, pracowniczej i pozarządowej. Kształtowane będą umiejętności prowadzenia dialogu, a jednocześnie przeciwdziałania stereotypom.