null

Polityka mieszkaniowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030" wyznacza kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Celem polityki jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym. Władze m.st. Warszawy mogą podnosić jakość zamieszkiwania przez odpowiedzialną politykę planistyczną, wyznaczanie trendów w budownictwie, innowacje mieszkaniowe, a także stwarzać warunki do powstania silnych, wspierających się społeczności.

Dokument został przyjęty 14 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady m.st. Warszawy LIX/1534/2017.

Polityka mieszkaniowa to odpowiedź na widoczne w skali światowej tendencje, takie jak: starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne oraz konieczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami. Podnoszenie jakości życia w Warszawie wymaga kompleksowego podejścia do mieszkalnictwa. "Polityka mieszkaniowa Warszawy – Mieszkania2030" wspiera zrównoważony rozwój miasta m.in. poprzez: zwiększenie jego policentryczności, tworzenie osiedli wyposażonych w zróżnicowaną infrastrukturę oraz przestrzeń wspólną, poprawę jakości przestrzeni publicznej, ochronę bioróżnorodności, podnoszenie efektywności energetycznej budynków, tworzenie warunków do powstawania silnych, wspierających się społeczności oraz wyznaczanie standardów w mieszkalnictwie, które zagwarantują wysoką jakość życia w stolicy.