null

Polityka cyfrowej transformacji m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika przedstawiająca sylwetki ludzi trzymających urządzenia mobilne, w tle Pałac Kultury i Nauki, elementami obrazka są linie przywołujące na myśl połączenia sieciowe.

Polityka cyfrowej transformacji m.st. Warszawy opisuje koncepcję rozwoju stolicy w dziedzinie nowych technologii i cyfryzacji. Wskazuje wartości, którym ten rozwój jest podporządkowany oraz zasady działania instytucji miasta.

Dokument został przyjęty 29 grudnia 2020 r. Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1494/2020.

Polityka przystępnym językiem wyjaśnia szereg pojęć technologicznych. W centrum uwagi prezentowanego podejścia do cyfryzacji Warszawy jest człowiek i jego potrzeby, które mogą być realizowane wygodniej i oszczędniej, z wysoką dbałością o prywatność i bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój miasta. 

Cyfrowa transformacja jest procesem zmian, które prowadzą do osiągnięcia wyższego stopnia zaawansowania technologicznego. Obejmuje ona relacje między ludźmi, technologiami, danymi, procesami i usługami w mieście. Dojrzałość cyfrowej warstwy działania miasta jest warunkiem realizacji idei miasta inteligentnego.

Istotą cyfrowej transformacji miasta jest skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb jego użytkowników, podnoszenie jakości usług publicznych, a także usprawnianie pracy instytucji miasta. Transformacja cyfrowa miasta oznacza postępującą automatyzację usług publicznych i procesów wewnętrznych oraz cyfryzację zasobów. Sprzyja to zmianom sposobów działania instytucji miasta na prostsze, bardziej oszczędne i efektywne.

W wyniku cyfryzacji powstają e-usługi oraz dane – tworzone i przetwarzane w postaci cyfrowej. Umożliwia to ich szerokie udostępnienie. Transformacja jest elementem budowy miasta otwartego, które wspiera współpracę wszystkich stron zaangażowanych w jego funkcjonowanie: użytkowników, przedstawicieli lokalnego samorządu i instytucji otoczenia miasta.

Priorytety cyfrowej transformacji to nasze przekonania, jak powinniśmy zarządzać przemianami w rozwoju cyfrowym, aby służył on podnoszeniu jakości życia w Warszawie. Priorytety nawiązują do przywołanych w strategii potencjałów i wyzwań Warszawy. 

 • Działamy proaktywnie

W obszarze cyfrowego rozwoju jesteśmy stroną, która zaprasza do działania i wspiera inicjatywy użytkowników oraz instytucji otoczenia miasta. Wychodzimy z własnymi inicjatywami. Reagujemy na pojawiające się technologie oraz usługi wprowadzane w mieście przez podmioty zewnętrze (analizujemy, oceniamy skutki i możliwy wpływ na usługi miejskie, rozważamy integrację usług publicznych miasta z usługami zewnętrznymi). Analizujemy technologie także pod kątem ich bezpieczeństwa, wpływu na zdrowie i dotychczasowe zachowania, zwyczaje i codzienne życie użytkowników. 

 • Wspólnie kształtujemy proces transformacji cyfrowej

Dążymy do tego, aby Organizacja IT działała według określonych w Polityce priorytetów, wartości i zasad. Na podstawie dopełniającego się podziału kompetencji i zadań. Niwelujemy silosowość. Budujemy wewnątrz urzędu gotowość do cyfrowej transformacji. Dbamy o przepływ informacji, nabywanie wiedzy i kompetencji przez pracowników. 

 • Przetwarzamy dane w modelu rozproszonym

Przy dostarczaniu usług cyfrowych kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i wydajność przetwarzania danych oraz możliwość ich wielokrotnego użycia. Przetwarzamy dane zgodne z uwarunkowaniami prawnymi, standardami technologicznymi (np. API). Dążymy do zmniejszania kosztów przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych. Aby usługi były dostępne natychmiast i były skalowalne (m.in. sprawnie działające w sytuacji zmieniającej się liczby użytkowników), tworzymy platformy złożone z komponentów wielokrotnego użytku. 

 • Budujemy zaufanie do miejskich usług cyfrowych

Chcemy budować zaufanie użytkowników do usług cyfrowych świadczonych przez miasto. W tym celu dostarczamy oczekiwane i wygodne w obsłudze usługi cyfrowe, dopasowane do potrzeb i preferencji użytkowników. Dbamy też o bezpieczeństwo, poszanowanie prywatności użytkowników oraz działania edukacyjne. 

 • Stale się doskonalimy

Transformację cyfrową traktujemy jako proces ciągły. Oceniamy stan cyfrowego rozwoju i Organizacji IT miasta. Stosujemy standardy własne oraz normy zewnętrzne dla poprawy jakości miejskich e-usług. Korzystamy z doświadczeń innych miast i organizacji przechodzących transformację cyfrową. Rozwijamy kompetencje cyfrowe osób pracujących w urzędzie miasta.

 • Projektujemy architekturę informacyjną miasta

W procesie transformacji cyfrowej projektujemy architekturę informacyjną urzędu i kierujemy się jej założeniami. Analiza stanu architektury pomaga nam przy podejmowaniu decyzji o rozwoju usług cyfrowych, monitorowaniu przebiegu i ocenie efektów transformacji cyfrowej. 

Wartości zawarte w polityce są deklaracją cech, którymi powinny charakteryzować się podejmowane przez nas działania oraz ich efekty. Są także wyrazem spodziewanych korzyści, jakie z naszych działań powinny wynikać dla użytkowników, urzędu i jednostek organizacyjnych miasta oraz instytucji otoczenia miasta. 

Wartości cyfrowej transformacji m.st. Warszawy:

 • usługi blisko użytkownika,
 • większe zaangażowanie użytkowników,
 • wysoka kultura cyfrowa użytkowników,
 • bezpieczeństwo i prywatność użytkowników,
 • przejrzystość w zarządzaniu miastem,
 • innowacyjność,
 • efektywność urzędu.

Zapisy „Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy” stanowią wytyczne dla programów wykonawczych przygotowywanych przez biura Urzędu m.st. Warszawy w ramach realizacji „Strategii #Warszawa2030”.