null

Program mieszkaniowy m.st. Warszawy na lata 2021-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Program mieszkaniowy m.st. Warszawy" został przyjęty 15 kwietnia 2021 r. Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1459/2021.

"Program mieszkaniowy m.st. Warszawy" wpisuje się w cel strategiczny Wygodna lokalność i realizuje cel operacyjny 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań


Cel 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb, której sposób zaspokojenia oddziałuje na inne aspekty życia, takie jak relacje społeczne i możliwość korzystania z oferty miasta. Warszawa, będąca zróżnicowaną społecznie metropolią, stanowiącą miejsce stałego i tymczasowego osiedlania się osób z różnych stron kraju i świata, wymaga ukształtowania zróżnicowanej oferty mieszkaniowej – dostosowanej do potrzeb osób o różnych dochodach i potrzebach. Planowane jest podniesienie dostępności mieszkań dzięki zwiększeniu zasobu lokali komunalnych. Ponadto wspierane będzie budownictwo społeczne oraz inicjatywy na rynku mieszkań na długotrwały i bezpieczny wynajem. Promowane będą alternatywne i innowacyjne sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o zróżnicowanych dochodach i oczekiwaniach. Propagowane będzie tworzenie budynków i osiedli mieszkaniowych stanowiących integralną część otoczenia, zapewniających wysoką jakość przestrzeni wspólnych oraz uwzględniających wymogi osób w różnym wieku, co będzie sprzyjało wzmacnianiu różnorodności społecznej. Wspierane będzie budownictwo ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi – kształtowane z poszanowaniem środowiska naturalnego i o ograniczonym na nie wpływie. Realizacja celu wymaga zastosowania przez Urząd m.st. Warszawy systemowych rozwiązań obejmujących:

  • uwzględnienie w planowaniu przestrzennym jakościowych wymogów przyszłej zabudowy mieszkaniowej,
  • stosowanie zasad uniwersalnego projektowania,
  • podporządkowanie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi polityce przestrzennej miasta.

Realizacja omawianego celu wesprze osiągnięcie innych celów operacyjnych: podniesienie jakości i dostosowanie do potrzeb różnych grup wiekowych projektowanych osiedli ułatwi nawiązywanie relacji społecznych, co przełoży się na wzmocnienie więzi między mieszkańcami (cel 1.1.). Budownictwo ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami przyczyni się do poprawienia jakości środowiska przyrodniczego (cel 3.2.). Zróżnicowana oferta mieszkaniowa będzie jednym z atutów zachęcających osoby utalentowane i liderów do osiedlenia się (cel 4.3.).

Więcej o celach strategii na stronie Strategia #Warszawa2030.