null

Program sportowo blisko domu do 2025 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Program sportowo blisko domu do 2025 roku" został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 88/2022 27 stycznia 2022 r.

Chcemy rozwijać aktywność fizyczną mieszkańców i zachęcać wszystkich do jej częstego uprawiania w odpowiednio wybranej dla siebie formie. Rozumiemy, że do tego potrzebna jest wysoka jakość i powszechna dostępność miejsc aktywności fizycznej, zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz informacji o nich. Istotna jest także świadomość korzyści płynących z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Aby to osiągnąć przygotowujemy "Program sportowo blisko domu do 2025 roku". 

"Program sportowo blisko domu" wpisuje się w cel strategiczny Wygodna lokalność i realizuje cel operacyjny 2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu.


Cel 2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu

Podnoszenie jakości życia wymaga zapewnienia różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsca zamieszkania, zaspokajania podstawowych potrzeb różnych grup mieszkańców w zakresie rozwoju duchowego i fizycznego. Taka aktywność będzie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne, stanie się źródłem energii do działania. Przyczyni się do rozwijania potencjału mieszkańców, nabywania przez nich nowych umiejętności. Będzie także sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, współpracy i integracji sąsiedzkiej, włączaniu nowych mieszkańców w lokalną społeczność. Miejsca aktywności będą kształtowane tak, aby dawały na co dzień różnorodne możliwości rozwijania zainteresowań przez uczestnictwo w kulturze i uczenie się, ale także uprawianie sportu i rekreację. Planowane jest nie tylko rozwijanie już istniejących miejsc sprzyjających aktywności, ale także tworzenie nowych. Ich oferta będzie kreowana partycypacyjnie, z myślą o zapewnieniu jej dostępności oraz uwzględnieniu potrzeb szerokiego grona odbiorców. Instytucje publiczne w większym stopniu otworzą się na osoby mieszkające w sąsiedztwie, dzięki czemu staną się integralnym elementem lokalnego środowiska. Potrzebne jest również bardziej skuteczne zaznajamianie mieszkańców z możliwościami spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań oraz zachęcanie do korzystania z nich.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.