null

Program dialog

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak wzmacniać zainteresowanie mieszkańców sprawami Warszawy i zwiększać ich realny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania miasta? Aby osiągnąć te cele, przygotowujemy "Program dialog".

Dlaczego dialog jest ważny dla rozwoju Warszawy? Chcemy, aby w Warszawie, zarówno zarządzający (na wszystkich szczeblach), jak i mieszkańcy:

  • mieli warunki do rozmowy o najbliższej okolicy, dzielnicy, mieście oraz metropolii jako o dobru wspólnym,
  • brali pod uwagę różne punkty widzenia,
  • aktywnie angażowali się w dialog,
  • wspólnie wypracowywali rozwiązania,
  • współdecydowali o ich wdrożeniu.

Dialog publiczny włącza mieszkańców we wspólne zarządzanie miastem. Rozwiązywanie złożonych problemów miasta wymaga współpracy i wymiany wiedzy. Ważne jest korzystanie z różnorodnych kompetencji, perspektyw i doświadczeń wszystkich członków wspólnoty (zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców).

"Program dialog" wpisuje się w strategiczny cel 1 Strategii #Warszawa2030 Odpowiedzialna wspólnota i realizuje cel operacyjny 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście.


Cel 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

Zbudowanie odpowiedzialnej wspólnoty, interesującej się sprawami miasta i angażującej się w nie, wymaga zapewnienia mieszkańcom realnego wpływu na zarządzanie Warszawą. Wzmocnienie lokalnej demokracji zaowocuje większą świadomością obywatelską na poziomie regionu, kraju i Unii Europejskiej. Rozwój współzarządzania będzie wiązał się ze zmianą sposobu funkcjonowania urzędu, w tym z usprawnieniem wewnętrznego przepływu informacji oraz zarządzania wiedzą i relacjami, a także wzmocnieniem poczucia misji urzędników. Transparentność funkcjonowania samorządu zwiększy się w efekcie otwartej polityki informacyjnej dotyczącej realizowanych działań oraz uwarunkowań podejmowanych decyzji. W większym stopniu będzie wykorzystywana wiedza o potrzebach mieszkańców, możliwościach ich zaspokajania oraz o przebiegu i efektach dotychczas prowadzonych działań. Zasady współpracy mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu z administracją zostaną uporządkowane, a instrumenty wspólnego podejmowania decyzji znacząco rozwinięte. Duże znaczenie będzie miało zintensyfikowanie edukacji obywatelskiej, upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządu i miasta, a także pobudzenie zainteresowania mieszkańców sprawami Warszawy. Rozwinięte zostaną możliwości ciągłego nabywania doświadczenia obywatelskiego w formie samorządności uczniowskiej, spółdzielczej, pracowniczej i pozarządowej. Kształtowane będą umiejętności prowadzenia dialogu, a jednocześnie przeciwdziałania stereotypom.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.