null

Program rozwoju dialogu publicznego do 2030 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak wzmacniać zainteresowanie mieszkańców sprawami Warszawy i zwiększać ich realny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania miasta? Aby osiągnąć te cele, przygotowujemy "Program rozwoju dialogu publicznego do 2030 roku".

Dlaczego dialog jest ważny dla rozwoju Warszawy? Chcemy, aby w Warszawie, zarówno zarządzający (na wszystkich szczeblach), jak i mieszkańcy:

  • mieli warunki do rozmowy o najbliższej okolicy, dzielnicy, mieście oraz metropolii jako o dobru wspólnym,
  • brali pod uwagę różne punkty widzenia,
  • aktywnie angażowali się w dialog,
  • wspólnie wypracowywali rozwiązania,
  • współdecydowali o ich wdrożeniu.

Dialog publiczny włącza mieszkańców we wspólne zarządzanie miastem. Rozwiązywanie złożonych problemów miasta wymaga współpracy i wymiany wiedzy. Ważne jest korzystanie z różnorodnych kompetencji, perspektyw i doświadczeń wszystkich członków wspólnoty (zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców).

"Program dialog" wpisuje się w strategiczny cel 1 Strategii #Warszawa2030 Odpowiedzialna wspólnota i realizuje cel operacyjny 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście.


Cel 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

Zbudowanie odpowiedzialnej wspólnoty, interesującej się sprawami miasta i angażującej się w nie, wymaga zapewnienia mieszkańcom realnego wpływu na zarządzanie Warszawą. Wzmocnienie lokalnej demokracji zaowocuje większą świadomością obywatelską na poziomie regionu, kraju i Unii Europejskiej. Rozwój współzarządzania będzie wiązał się ze zmianą sposobu funkcjonowania urzędu, w tym z usprawnieniem wewnętrznego przepływu informacji oraz zarządzania wiedzą i relacjami, a także wzmocnieniem poczucia misji urzędników. Transparentność funkcjonowania samorządu zwiększy się w efekcie otwartej polityki informacyjnej dotyczącej realizowanych działań oraz uwarunkowań podejmowanych decyzji. W większym stopniu będzie wykorzystywana wiedza o potrzebach mieszkańców, możliwościach ich zaspokajania oraz o przebiegu i efektach dotychczas prowadzonych działań. Zasady współpracy mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu z administracją zostaną uporządkowane, a instrumenty wspólnego podejmowania decyzji znacząco rozwinięte. Duże znaczenie będzie miało zintensyfikowanie edukacji obywatelskiej, upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządu i miasta, a także pobudzenie zainteresowania mieszkańców sprawami Warszawy. Rozwinięte zostaną możliwości ciągłego nabywania doświadczenia obywatelskiego w formie samorządności uczniowskiej, spółdzielczej, pracowniczej i pozarządowej. Kształtowane będą umiejętności prowadzenia dialogu, a jednocześnie przeciwdziałania stereotypom.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.