null

Program wspólnota na lata 2021-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Dbamy o siebie nawzajem" to cel główny "Programu wspólnota". Dokument skupia się na trzech obszarach, które wyznaczają jego cele szczegółowe:

  • wzmacnianiu postaw otwartości na różnorodność, korzystaniu z jej potencjału i wspieraniu osób narażonych na dyskryminację,
  • wzmacnianiu identyfikacji z miejscem i poczucia bycia u siebie,
  • tworzeniu warunków do angażowania się na rzecz dobra wspólnego.

Projekty objęte programem są realizowane zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Część projektów miejskich ma charakter „parasolowy”, dzięki czemu sieciują lokalne wdrożenia, umożliwiają upowszechnianie dobrych praktyk oraz zapewniają wspólne standardy działań – jak na przykład projekt rozwoju i wsparcia Miejsc Aktywności Lokalnej. Inne są projektami kierowanymi bezpośrednio do konkretnych grup odbiorców, nastawionymi na realizację określonych celów szczegółowych, jak na przykład działania edukacyjno-promocyjne czy też antydyskryminacyjne. Projekty dzielnicowe z kolei umożliwiają podejmowanie działań „szytych na miarę” lokalnych wspólnot, ich potrzeb i oczekiwań.

"Program wspólnota" wpisuje się w 1 cel strategiczny "Strategii #Warszawa2030" Odpowiedzialna wspólnota i realizuje cel operacyjny 1.1 Dbamy o siebie nawzajem.

"Program wspólnota" na lata 2021-2025 został przyjęty Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 1336/2021 3 sierpnia 2021 roku.


Cel 1.1. Dbamy o siebie nawzajem 

Tworzenie wspólnoty mieszkańców to budowanie więzi społecznych, czyli wzajemnych relacji i zależności poszczególnych osób. Wykształcenie postawy dbania o siebie nawzajem wymaga otwartości na drugiego człowieka i wzajemnego szacunku, niezależnie od pochodzenia, obywatelstwa, wyznania, zamożności, stanu zdrowia, wieku, płci, orientacji seksualnej i poglądów. Taka postawa sprzyjać będzie zmniejszeniu anonimowości, ograniczeniu wykluczenia społecznego i integracji mieszkańców. Budowaniu wspólnoty będą służyły inicjatywy promujące i wzmacniające postawy otwartości, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, realizowane m.in. poprzez przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne. Oprócz zmiany postaw, integrację mieszkańców ułatwią działania mające na celu wzajemne poznawanie się sąsiadów oraz nawiązywanie i rozwijanie przez nich relacji. Proces ten będzie wspierany przez sieć lokalnych animatorów oraz partnerstw lokalnych. Mieszkańcy będą włączani w życie wspólnoty i zachęcani do podejmowania akcji na rzecz społeczności i okolicy. Będą nabywali i rozwijali kompetencje społeczne uczestnicząc w działaniach prowadzonych w Miejscach Aktywności Lokalnej. Jednocześnie zostanie położony nacisk na wzmocnienie tożsamości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i Warszawą. Upowszechniana będzie pamięć o poprzednich pokoleniach warszawiaków, historia miejsc oraz wiedza o ich dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. Instytucje, organizacje oraz przedsiębiorcy działający lokalnie będą zachęcani do otwarcia się na otoczenie i społeczności lokalne.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.