null

Strategia #Warszawa2030

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Strategia #Warszawa2030" jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunek rozwoju miasta. Definiuje wizję, cele strategiczne oraz cele operacyjne. Strategia jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli różnego typu organizacji oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Wizja

Wizja to krótki i ogólny opis stanu miasta, do którego będziemy dążyć poprzez realizację strategii. Wizja została wypracowana wspólnie z mieszkańcami i stanowi odpowiedź na pytanie jakiej Warszawy chcemy w przyszłości.

Wizja definiuje Warszawę w 2030 roku, określając ją w trzech wymiarach:

Aktywni mieszkańcy

Warszawa to my, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy zainteresowania, realizujemy marzenia i zawodowe ambicje, ale wspólnie angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni.

Przyjazne miejsce

Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się u siebie, wolny i bezpieczny. Bogactwo przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia tradycji z nowoczesnością, środowiska miejskiego z przyrodniczym, lokalności z wielkomiejskością, zapewnia wygodę życia i sprzyjające warunki do działania.  

Otwarta metropolia

Warszawa to miasto otwarte na świat. Śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych. Dzięki swojej różnorodności i nastawieniu na współpracę jest wyjątkowym miejscem do kreowania i rozwijania idei. Stanowi ważny węzeł sieci europejskich metropolii.


Cele strategiczne i operacyjne

Wprowadzenie w życie wizji Warszawy będzie możliwe dzięki realizacji czterech celów strategicznych, które uszczegółowione są poprzez trzynaście celów operacyjnych. Określając je, braliśmy pod uwagę zagadnienia najważniejsze dla rozwoju miasta pod kątem kierunku zarysowanego w wizji. Są wyrazem zintegrowanego podejścia Warszawy do kształtowania polityki rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. Wskazują na jakich elementach będzie bazował rozwój miasta, a w konsekwencji to na co w pierwszej kolejności będą przeznaczane środki z budżetu miasta do 2030 roku.

Cel strategiczny 1. Odpowiedzialna wspólnota

Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją codziennych działań i wyborów jej mieszkańców, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – w formie decyzji wybranych władz miasta. Warszawiacy są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta, a ich aktywność oddziałuje na jego stan obecny i przyszły. Uświadomienie sobie tej zależności, zrozumienie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju miasta. Wymaga to ukształtowania kompetencji obywatelskich oraz społecznych zarówno mieszkańców, jak i urzędników. Zrozumienie drugiego człowieka, poszanowanie historii miejsca, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a jednocześnie chęć kształtowania własnego życia i dynamicznie zmieniającego się otoczenia będą stanowiły podstawę budowania odpowiedzialnej wspólnoty. Jej cechą powinno być formalne i nieformalne działanie na rzecz miasta i jego społeczności, a także otwartość, świadomość swojego znaczenia oraz odpowiedzialność w skali regionu, kraju i świata.

Cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji dwóch celów operacyjnych:

 • 1.1. Dbamy o siebie nawzajem
 • 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

Cel strategiczny 2. Wygodna lokalność

Zapewnienie wygody życia i działania w tak dużym mieście jak Warszawa wymaga zachowania równowagi między wielkomiejskością i stołecznymi funkcjami a środowiskiem codziennego życia mieszkańców. W tym kontekście ważne jest łączenie podstawowych funkcji miejskich z funkcjami miejsca zamieszkania, rozumianego jako osiedle lub dzielnica. Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokajania codziennych potrzeb, czyli zapewnienie podstawowych usług, miejsc pracy i spędzania wolnego czasu, blisko domu. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej i hierarchicznej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej, z siecią centrów dzielnicowych i subdzielnicowych skupiających ofertę usług. Należy zatem położyć nacisk na zmniejszanie różnic rozwojowych między dzielnicami oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów. Dzięki zmianom dokonywanym z poszanowaniem specyfiki dzielnic, Warszawa stanie się „metropolią kompaktową”, złożoną z przyjaznych miejsc zamieszkania i aktywności. Miejsca te będą atrakcyjne dla mieszkańców, ale też staną się atutem w zachęcaniu do osiedlenia się i inwestowania w Warszawie.

Cel zostanie osiągnięty w efekcie realizacji czterech celów operacyjnych:

 • 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań
 • 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
 • 2.3. Korzystamy z usług blisko domu
 • 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu

Cel strategiczny 3. Funkcjonalna przestrzeń

Zaspokajanie potrzeb osób poruszających się po mieście – codziennie dojeżdżających do pracy, szkoły lub uczelni, turystów i innych przyjezdnych – wymaga wysokiej jakości, odpowiednio zorganizowanej przestrzeni. Należy zatem kształtować strukturę funkcjonalnoprzestrzenną zgodnie z zasadami policentryczności i hierarchiczności, a także zwiększać zwartość zabudowy niedokończonych układów urbanistycznych i przeciwdziałać „rozlewaniu się” miasta. Dlatego docelowo na strukturę przestrzenną Warszawy będzie się składało centrum miasta oraz sieć centrów dzielnicowych i subdzielnicowych. Pociągnie to ze sobą konieczność wielowymiarowego powiązania tych elementów oraz uwzględnienia relacji z otoczeniem metropolitalnym i dalszym. Zapewnienie sprawnego, komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się będzie wymagało odpowiedniego kształtowania systemu transportu, przestrzeni publicznych i środowiska przyrodniczego.

Osiągnięcie omawianego celu umożliwi realizacja trzech celów operacyjnych:

 • 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej
 • 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym
 • 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

Cel strategiczny 4. Twórcze środowisko

Warszawa, chcąc być inspirującą inne miasta metropolią, stanowiącą przyjazne środowisko do tworzenia i rozwijania nowych idei i rozwiązań, musi umiejętnie wykorzystywać swój potencjał, twórcze napięcie i zaradność mieszkańców. Wymaga to ukształtowania efektywnie funkcjonującego systemu innowacji, zapewniającego sprzyjające warunki kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki, otwarcia warszawskich twórców na świat oraz przyciągania nowych talentów. Pobudzanie mieszkańców i organizacji do innowacyjnego działania, wykorzystywania szans oraz podejmowania wyzwań będzie przyczyniało się do rozwoju Warszawy i wzmacniania jej pozycji na arenie międzynarodowej jako miasta twórczego potencjału.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji czterech celów operacyjnych:

 • 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał
 • 4.2. Generujemy innowacje
 • 4.3. Przyciągamy talenty i liderów
 • 4.4. Inspirujemy świat

Do poszczególnych celów operacyjnych tworzymy programy, czyli dokumenty wykonawcze do strategii. Każdy cel operacyjny ma realizatora wiodącego, który odpowiada za przygotowanie programu, w tym pozyskanie zewnętrznych i wewnętrznych partnerów, a także wdrażanie i monitorowanie programu wykonawczego do strategii. Każdy cel ma dodatkowo przypisane wskaźniki o wartościach bazowych oraz docelowych, które chcielibyśmy osiągnąć do 2030 roku. Strategia nie definiuje projektów, przez co umożliwia elastyczne zarządzanie i jest odpowiedzią na wszelkiego rodzaju szanse i zagrożenia.


Dokumenty do pobrania:

Załączniki do strategii:

 1. Raport z przebiegu prac nad strategią 
 2. Diagnoza strategiczna 
 3. Powiązania z innymi dokumentami 
 4. Wytyczne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
 5. Realizatorzy celów 
 6. Wskaźniki monitoringu 
 7. Ryzyka realizacji strategii 

Zobacz także:

Projekty realizujące Strategię #Warszawa2030 w 2023 roku

Strategia #Warszawa2030 pliki do pobrania: prezentacja PowerPoint oraz pdf w wersji dostępnej.

Strategia #Warszawa2030 – tłumaczenie na Polski Język Migowy