Tematy inicjatyw

Zastanówcie się nad potrzebami swojej społeczności lokalnej – być może potrzeba zagospodarować podwórko, odnowić lokal na klub osiedlowy lub postawić ławki na lokalnym skwerze? A może brakuje placu zabaw dla dzieci czy imprez integracyjnych dla sąsiadów?

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,

 • działalności charytatywnej,

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 • promocji i organizacji wolontariatu,

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 • turystyki i krajoznawstwa,

 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • rewitalizacji.