PANEL Od klienta do współgospodarza. Jak przejść od świadczenia usług do miejsca współtworzonego przez mieszkańców. [23 listopada 2021 godz. 13.00-14.30]

O sesji

Rewolucyjne metamorfozy czy ciche ewolucje? Czego trzeba, by z sukcesem otworzyć miejsce na pomysły i potrzeby mieszkańców? W trakcie panelu posłuchamy jak w praktyce wygląda droga do otwartości. O swoich doświadczeniach i sposobach opowiedzą Magdalena Popłońska-Kowalska  - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie oraz Grzegorz Zmarzły - Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie. W ramach sesji, po rozmowie z gośćmi, w podpokojach na zoom będziemy wspólnie wypracowywać rekomendacje dla otwierania miejsc na mieszkańców/ki.

Moderatorka

Anna Żelazowska-Kosiorek - trenerka, facylitatorka, badaczka, koordynatorka programów społecznych. Zwolenniczka uruchamiania zasobów społeczności lokalnych i metodologii badania w działaniu.Obecnie koordynatorka programów w Fundacji Robinson Crusoe, rozwijających mentoring społeczny, jako metodę wspierającą młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych. W wolnych chwilach rozwija współpracę sąsiedzką na warszawskim Zielonym Ursynowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goście

Magdalena Popłońska-Kowalska - absolwentka   Uniwersytetu im. A .Mickiewicza w pedagog pracy socjalnej, coach , trener i ekspert Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, współautorka MODELU Organizowania Społeczności Lokalnych wypracowanego w ramach projektu systemowego MPiPS 1.18 „tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej „. Związana ze środowiskiem poznańskich Centr Aktywności Lokalnej jako mentor i trener  a także   ze systemem pomocy społecznej w Polsce , pasjonatka metody środowiskowej , zmiany społecznej i pracy na zasobach i potencjałach  mieszkańców. Aktualnie dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Zdjęcie przedstawiające Grzegorza Zmarzłego

Grzegorz Zmarzły - animator i koordynator wielu działań oraz projektów na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Bierutów. Od 2005 r. promuję aktywny wolontariat w Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego. Zawodowo z kulturą związany jestem od 2012 r. Od 2019 r. pełnię funkcję dyrektora w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie, starając się we współpracy i porozumieniu z mieszkańcami działać, zarażać i pobudzać potencjał społeczny. Jestem uczestnikiem XVII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W czasie trwania twardego lockdownu pandemii Covid-19 byłem inicjatorem i organizatorem onlinowych spotkań sieciujących „Przy kulturalnej kawie” dla pracowników, dyrektorów i ludzi kultury z terenu całej Polski. Ponadto członek Zespołu Pieśni i Tańca "Bierutowianie Bis", (który kontynuuje wspaniałą tradycję zespołu "Bierutowianie" działającego od 1946 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Bierutowie) gdzie poprzez występy sceniczne - taniec i śpiew - promuję polski folklor w kraju i za granicą.

 

 

 

 

 

 

 

Notatka z sesji

Uczestnicy panelu dzielili się swoimi doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami na otwieranie instytucji pomocy społecznej i kultury. 

Magdalena Popłońska-Kowalska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (który nazywa Ośrodkiem MOCy Społecznej) w Dopiewie mówiła o tym, że w obszarze pomocy społecznej odchodzi się od sformułowania klient na rzecz myślenia o mieszkańcu, funkcjonującym w pewnym otoczeniu społeczno-instytucjonalnym, którego powinien czuć się częścią, który zanim poczuje się współgospodarzem w OPS-ie musi poczuć się współgospodarzem swojego życia. 

Wg Grzegorza Zmarzłego współgospodarz to osoba, która może współdecydować w instytucji o tym co, dla kogo i po co się dzieje. Bliska mu jest idea społecznego domu kultury, który działa wspólnie z mieszkańcami a nie dla mieszkańców.

Punktem wyjścia do realizacji takiego planu jest wspólna wizja, stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców, do której chce się wracać, otwarcie się na media społecznościowe i komunikację z otoczeniem oraz szerokie partnerstwo - sieciowanie z innymi organizacjami/ instytucjami.

Ważne narzędzia otwierania instytucji-  szczególnie w pomocy społecznej:

 • Empowerment - odejście od klienta na rzecz partnera, który przeżywa trudności ale ma wiele zasobów.

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - skupienie na tym co można zrobić lepiej w przyszłości.

 • OSL- Organizowanie Społeczności Lokalnych www.osl.org.pl (stanowisko organizatora społeczności lokalnej, praca sołectwami, oferta dla wszystkich mieszkańców).

 • Wspólne szkolenia dla pracowników różnych instytucji i liderów.

 • Praca procesem (od diagnozy przez cele do działania).

 

Ważne narzędzia otwierania instytucji-  szczególnie w kulturze:

 • Wolontariat - oddawanie inicjatywy grupom nieformalnym.

 • Stałe poszukiwanie inspiracji i dodatkowe projekty (a za nimi finansowanie) na realizację lokalnych, oddolnych inicjatyw. (min. Dom Kultury+, Seniorzy w Akcji, Bardzo młoda kultura).

 • Angażowanie lokalnych liderów.

 • Kawiarenka społeczna (lokalne stowarzyszenia, OSP, kluby seniora, KGW, radni, sołtysi, aktywni mieszkańcy, przedstawiciele instytucji wypracowali wspólnie rekomendacje do wspólnych, wartościowych działań).

 • Elastyczne godziny pracy i dostępność dla mieszkańców.

 

W drugiej -zamkniętej - części spotkania uczestnicy dzielili się też swoimi sprawdzonymi sposobami na otwieranie instytucji, organizacji, miejsca.  Są to:

 • współpraca z władzami,

 • konsultacje przed tworzeniem otwartego miejsca,

 • ustalenie kwestii finansowania miejsca, szczególnie etatu administracyjnego,

 • w kalendarzu działań danego miejsca, warto zachować miejsce/przestrzeń na działania mieszkańców, nie przeładowywać oferty,

 • stworzenie stanowiska animatora w ramach struktury instytucji/organizacji/miejsca,

 • podział zadań między koordynatorem miejsca a animatorem,

 • ograniczenie zjawiska multizadaniowości pracowników,

 • elastyczny grafik, czynne do późna wieczorami i w weekendy, możliwość otwarcia miejsca w weekendy,

 • współpraca międzysektorowa. Rozpoznanie partnerów społecznych (instytucje, organizacje, grupy nieformalne, liderzy lokalni) - które są w stanie wesprzeć nas w działaniach dla mieszkańców i z mieszkańcami,

 • wyjście do społeczności, wyjścia poza mury, duże otwarte imprezy w tym plenerowe

 • danie możliwości różnorodnej formy finansowania tego miejsca (partnerstwo, działalność gospodarcza, wynajem),

 • chodzenie od drzwi do drzwi, poświęcanie czasu indywidualnie,

 • plakaty, harmonogramy dostępne w wielu miejscach i różne w charakterze by przyciągały wzrok,

 • diagnoza/badanie potrzeb mieszkańców - pytanie ludzi czego potrzebują, chcą, co mogą zrobić dla innych, jakie mają talenty,

 • angażowanie do odpowiedzialności za miejsce - wspólne urządzanie, meblowanie,

 • różnorodność oferty - różne grupy wiekowe, oferty dla rodzin,

 • angażowanie do wolontariatu na rzecz innych mieszkańców,

 • różne formy promocji - social media to nie wszystko,

 • oferta kompletna - dostosowana do różnych grup odbiorców

 • ewaluacja podejmowanych działań (jeśli można z uczestnikami cyklicznych działań)

 • niekomercyjność - (bezpłatne zajęcia, ale też brak opłat dla prowadzących - robimy coś wspólnie); ale to trzeba wypracować - wymaga czasu; niebezpieczeństwo polega na tym, że takie zajęcia nie dotrą wszyscy którzy się zapowiadali

 • powtarzalność!!!

 • zacząć od małych kroków

 • nie zrażać się 

 • stała grupa to ważna wartość  - dać prawo, że niektórzy mają wąskie zainteresowania! nie muszą brać udziału we wszystkim