Wniosek o inicjatywę lokalną

Przygotowanie

Przed napisaniem wniosku porozmawiajcie o swoim pomyśle z innymi mieszkańcami.

Trwa wspólna praca. Grupa osób pochylona nad dużą kartką notuje pomysły.Zdecydujcie, jakie działania chcecie podjąć i ustalcie szczegóły całego przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności ustalcie, jaki będzie Wasz wkład w realizację inicjatywy. Może mieć on następujące formy:
• pracy społecznej – zastanówcie się, ile osób będzie zaangażowanych, ile godzin na to poświęcą i jaki będzie charakter tej pracy,
• wkładu rzeczowego – zastanówcie się, jakie rzeczy możecie przekazać/użyczyć do realizacji inicjatywy (mogą to być np. materiały budowlane, sadzonki roślin, narzędzia, ale też projekt budowlany, graficzny, scenariusz, itp.),
• wkładu finansowego – to pieniądze, które zostałyby wpłacone na rachunek m.st. Warszawy (w praktyce nigdy jeszcze nie skorzystano z tej możliwości). Następnie zastanówcie się, jakiej pomocy potrzebujecie od urzędu. W ramach inicjatywy lokalnej urząd może:
• zakupić usługi lub/i materiały niezbędne do realizacji zadania;
• użyczyć przestrzeń do realizacji zadania;
• użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

Ważne jest, że w ramach inicjatywy lokalnej urząd nie może przekazać wnioskodawcom dotacji na jej realizację. Ponadto, wnioskodawcy nie mogą czerpać zysków z realizacji inicjatywy. Nie mogą także wskazywać podmiotów, którym urząd zleci wykonanie konkretnych usług.

Należy też pamiętać, że działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej muszą być bezpłatne dla odbiorców.

Wniosek

Choć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej można złożyć do urzędu w formie zwykłego pisma (tylko powinien być opatrzony tytułem „Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”), polecamy skorzystanie ze specjalnie przygotowanego formularza, który pomoże Wam dokładnie rozpisać Wasze zadanie i uzasadnić potrzebę jego realizacji.

Skorzystaj z podpowiedzi:

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy, w dowolnym miejscu przyjmowania wniosków (może to być np. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy albo kancelaria urzędu). Zostanie on zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu Miasta. Następnie, w zależności od miejsca i charakteru proponowanej przez Was inicjatywy, wniosek zostanie przekazany kierownikowi komórki odpowiedzialnej za jego rozpatrzenie.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej jest rozpatrywany w trybie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego. Oznacza to, że odpowiedź na wniosek powinniście otrzymać nie później niż w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do urzędu (w sprawach skomplikowanych do 60 dni). W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub wymaga uzupełnień, zostaniecie poproszeni o stosowne uzupełnienia. Należy ich dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli nie będziecie korzystać z gotowego formularza pamiętajcie, aby w Waszym piśmie uwzględnić wymienione niżej elementy planowanej inicjatywy

Akty prawne

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Tekst ujednolicony Uchwały nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

  Zarządzenie nr 674/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2016 roku