Sprawozdanie z realizacji inicjatywy lokalnej

Realizacja inicjatywy lokalnej kończy się wspólnym, tj. przez wnioskodawców i urzędników, przygotowaniem sprawozdania. Wzór sprawozdania znajdziecie w załączniku nr 2 do zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Sprawozdanie powinno składać się z dwóch części:

  • sprawozdania merytorycznego (zawierającego m.in. informacje, czy i jakie zakładane cele projektu udało się zrealizować i w jakim zakresie oraz dokumentację np. fotograficzną jego rezultatów),

  • sprawozdania ze wzajemnych świadczeń (czyli zestawienia świadczeń pracy społecznej np. w formie kart pracy, zestawienia świadczeń rzeczowych np. protokoły przekazania i zestawienia dokumentów finansowych – faktur i rachunków).

Sprawozdanie powinno być przygotowane w terminie do 40 dni roboczych od zakończenia realizacji inicjatywy lokalnej.