Realizacja inicjatywy lokalnej

Inicjatywa lokalna. Mieszkaniec wspina sie po drabinie do budki lęgowej dla ptaków. Wokół gęstina zielonych drzew.

Choć na tym etapie będziecie mieć już podpisaną z urzędem umowę, z harmonogramem (kalendarzem) i kosztorysem (budżetem) zadania oraz wskazanymi wzajemnymi świadczeniami (co daje od siebie każda ze stron), zawsze mogą zajść nieprzewidziane wcześniej okoliczności, mające wpływ na przebieg realizacji inicjatywy. W takim przypadku obie strony powinny na bieżąco zgłaszać wszelkie odstępstwa w celu przygotowania niezbędnych aneksów do umowy.

Pamiętajcie, że materiały informacyjne/promocyjne dotyczące realizowanych inicjatyw, a także powstałe w ramach jej realizacji wytwory (np. plansze, elementy małej architektury, itp.) powinny być opatrzone informacją:

"Wydarzenie/projekt/zadanie XXXX zostało zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z Urzędem Dzielnicy XXX" lub znakiem graficznym (JPG lub PDF), który należy dołączyć do materiałów lub wydrukować w formie tabliczki.