Ocena i umowa

Ocena

Grfika. Niebieskie tło. Filiżanka i dokumenty. Na kartce przybijana jest właśnie zielona pieczątka.

Wasz wniosek po złożeniu będzie oceniony przez właściwy urząd dzielnicy lub biuro Urzędu m.st. Warszawy - w zależności od przedmiotu Waszej inicjatywy. Proces oceniania wniosków przebiega według ściśle określonych zasad. W ocenie brane są pod uwagę następuję kryteria:

 • Celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej
 • Stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego
 • Wkład pracy społecznej w realizację zadania publicznego
 • Stopień zaangażowania finansowego Miasta w stosunku do całkowitej wartości zadania publicznego
 • Dostępność rezultatów realizacji zadania publicznego
 • Liczba mieszkańców popierających realizację zadania publicznego

Szczegółową punktację znajdziecie w tym dokumencie.

Poznaj formularz oceny wniosku.

 

Umowa

Kiedy wniosek uzyska ocenę pozytywną, a urząd zabezpieczy środki na realizację inicjatywy lokalnej, urzędnicy wspólnie z wnioskodawcami ustalają szczegóły realizacji inicjatywy, w tym podział zadań, harmonogram prac i kosztorys. Uzgadniają również treść umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej.

Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej powinna określać:

 • okres obowiązywania umowy (może trwać od kilku dni do nawet kilku lat),
 • świadczenia każdej ze stron wraz z oszacowaniem ich wartości,
 • szczegółowe zadania i zobowiązania każdej ze stron,
 • zasady wzajemnej komunikacji, rozwiązywanie ewentualnych sporów,
 • odpowiedzialność za ewentualne szkody, sytuacje nieprzewidziane (w tym ewentualnie ubezpieczenie),
 • wzajemną kontrolę realizacji zobowiązań,
 • rozliczenie realizacji inicjatywy,
 • tryb rozwiązania umowy,
 • tryb odpowiedzialności i kary umowne

Pamiętajcie też, żeby w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i skierowaniu go do realizacji dostarczyć do urzędu (o ile nie zrobiliście tego wcześniej):

 • jeśli złożyliście wniosek jako mieszkańcy: oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wskazujące osobę/osoby ich reprezentujące (załącznik 3 do uchwały w sprawie określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej),
 • jeśli wniosek złożyła organizacja lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyjątkiem spółdzielni socjalnych): kopię aktualnego dokumentu rejestracyjnego podmiotu, oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń o braku zaległości w zapłacie obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych oraz pisemne oświadczenie mieszkańców, których dany podmiot reprezentuje, potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego.

Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców, otwierdzające ich zaangażowanie.