Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna. Mieszkanka sadzi kwiaty.

Warszawa rozwija się dzięki aktywnym ludziom i organizacjom, które ożywiają i integrują lokalne społeczności. Z tego artykułu dowiesz się, jak złożyć wniosek o wsparcie pomysłu w ramach inicjatywy lokalnej.

Jeśli chcesz działać w swojej okolicy, ale potrzebujesz wsparcia (sprzętów, usług czy materiałów), skorzystaj z pomocy Urzędu m.st. Warszawy. Razem z sąsiadami zrealizujcie swoje pomysły dzięki inicjatywie lokalnej.

Inicjatywa lokalna. Co to jest?

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkankami i mieszkańcami. Jej celem są wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej. Jeśli masz pomysł ważny dla twojej okolicy i chcesz razem z sąsiadkami i sąsiadami lub znajomymi go zrealizować, możesz złożyć do Urzędu m.st. Warszawy wniosek o jego wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej.

Co mogę zrobić w ramach inicjatywy lokalnej?

Możesz zrealizować prawie wszystkie pomysły – od tych związanych z zielenią i zagospodarowaniem podwórka lub skweru, przez imprezy kulturalne i sportowe, po warsztaty, pikniki sąsiedzkie oraz potańcówki.

Na czym polega współpraca mieszkańców i Miasta przy inicjatywie lokalnej?

Gdy masz już pomysł, razem z innymi określ rolę każdego z was, wkład poszczególnych osób w realizację projektu. Następnie napisz jakiego wsparcia potrzebujesz od urzędu – np. usług, materiałów, sprzętów. Pamiętaj: W ramach inicjatywy lokalnej urząd nie przekazuje bezpośrednio pieniędzy na realizację pomysłu, ale może kupić lub wypożyczyć potrzebne usługi i/lub sprzęty.

Poniżej dowiesz się, jak złożyć wniosek o inicjatywę lokalną. Znajdziesz tu również wzór wniosku:

Inicjatywa lokalna krok po kroku:

Zastanówcie się nad potrzebami swojej społeczności lokalnej – być może potrzeba zagospodarować podwórko, odnowić lokal na klub osiedlowy lub postawić ławki na lokalnym skwerze? A może brakuje placu zabaw dla dzieci czy imprez integracyjnych dla sąsiadów?

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,

 • działalności charytatywnej,

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 • promocji i organizacji wolontariatu,

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 • turystyki i krajoznawstwa,

 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • rewitalizacji.

Przygotowanie

Broszura “Inicjatywa lokalna – krok po kroku” (2024)

Przed napisaniem wniosku porozmawiajcie o swoim pomyśle z innymi mieszkańcami.

(otwiera się w nowej karcie)Zdecydujcie, jakie działania chcecie podjąć i ustalcie szczegóły całego przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności ustalcie, jaki będzie Wasz wkład w realizację inicjatywy. Może mieć on następujące formy:
• pracy społecznej – zastanówcie się, ile osób będzie zaangażowanych, ile godzin na to poświęcą i jaki będzie charakter tej pracy,
• wkładu rzeczowego – zastanówcie się, jakie rzeczy możecie przekazać/użyczyć do realizacji inicjatywy (mogą to być np. materiały budowlane, sadzonki roślin, narzędzia, ale też projekt budowlany, graficzny, scenariusz, itp.),
• wkładu finansowego – to pieniądze, które zostałyby wpłacone na rachunek m.st. Warszawy (w praktyce nigdy jeszcze nie skorzystano z tej możliwości). Następnie zastanówcie się, jakiej pomocy potrzebujecie od urzędu. W ramach inicjatywy lokalnej urząd może:
• zakupić usługi lub/i materiały niezbędne do realizacji zadania;
• użyczyć przestrzeń do realizacji zadania;
• użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

Ważne jest, że w ramach inicjatywy lokalnej urząd nie może przekazać wnioskodawcom dotacji na jej realizację. Ponadto, wnioskodawcy nie mogą czerpać zysków z realizacji inicjatywy. Nie mogą także wskazywać podmiotów, którym urząd zleci wykonanie konkretnych usług.

Należy też pamiętać, że działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej muszą być bezpłatne dla odbiorców.

Wniosek

Choć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej można złożyć do urzędu w formie zwykłego pisma (tylko powinien być opatrzony tytułem „Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”), polecamy skorzystanie ze specjalnie przygotowanego formularza, który pomoże Wam dokładnie rozpisać Wasze zadanie i uzasadnić potrzebę jego realizacji.

Skorzystaj z podpowiedzi:

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy, w dowolnym miejscu przyjmowania wniosków (może to być np. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy albo kancelaria urzędu). Zostanie on zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu Miasta. Następnie, w zależności od miejsca i charakteru proponowanej przez Was inicjatywy, wniosek zostanie przekazany kierownikowi komórki odpowiedzialnej za jego rozpatrzenie.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej jest rozpatrywany w trybie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego. Oznacza to, że odpowiedź na wniosek powinniście otrzymać nie później niż w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do urzędu (w sprawach skomplikowanych do 60 dni). W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub wymaga uzupełnień, zostaniecie poproszeni o stosowne uzupełnienia. Należy ich dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli nie będziecie korzystać z gotowego formularza pamiętajcie, aby w Waszym piśmie uwzględnić wymienione niżej elementy planowanej inicjatywy

Akty prawne

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(otwiera się w nowej karcie)

  Tekst ujednolicony Uchwały nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej(otwiera się w nowej karcie)

  Zarządzenie nr 674/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2016 roku

Ocena

Wasz wniosek po złożeniu będzie oceniony przez właściwy urząd dzielnicy lub biuro Urzędu m.st. Warszawy - w zależności od przedmiotu Waszej inicjatywy. Proces oceniania wniosków przebiega według ściśle określonych zasad. W ocenie brane są pod uwagę następuję kryteria:

 • Celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej
 • Stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego
 • Wkład pracy społecznej w realizację zadania publicznego
 • Stopień zaangażowania finansowego Miasta w stosunku do całkowitej wartości zadania publicznego
 • Dostępność rezultatów realizacji zadania publicznego
 • Liczba mieszkańców popierających realizację zadania publicznego

Szczegółową punktację znajdziecie w tym dokumencie.

Poznaj formularz oceny wniosku.

Kiedy wniosek uzyska ocenę pozytywną, a urząd zabezpieczy środki na realizację inicjatywy lokalnej, urzędnicy wspólnie z wnioskodawcami ustalają szczegóły realizacji inicjatywy, w tym podział zadań, harmonogram prac i kosztorys. Uzgadniają również treść umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej.

Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej powinna określać:

 • okres obowiązywania umowy (może trwać od kilku dni do nawet kilku lat),
 • świadczenia każdej ze stron wraz z oszacowaniem ich wartości,
 • szczegółowe zadania i zobowiązania każdej ze stron,
 • zasady wzajemnej komunikacji, rozwiązywanie ewentualnych sporów,
 • odpowiedzialność za ewentualne szkody, sytuacje nieprzewidziane (w tym ewentualnie ubezpieczenie),
 • wzajemną kontrolę realizacji zobowiązań,
 • rozliczenie realizacji inicjatywy,
 • tryb rozwiązania umowy,
 • tryb odpowiedzialności i kary umowne

Pamiętajcie też, żeby w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i skierowaniu go do realizacji dostarczyć do urzędu (o ile nie zrobiliście tego wcześniej):

 • jeśli złożyliście wniosek jako mieszkańcy: oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wskazujące osobę/osoby ich reprezentujące (załącznik 3 do uchwały w sprawie określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej),
 • jeśli wniosek złożyła organizacja lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyjątkiem spółdzielni socjalnych): kopię aktualnego dokumentu rejestracyjnego podmiotu, oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń o braku zaległości w zapłacie obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych oraz pisemne oświadczenie mieszkańców, których dany podmiot reprezentuje, potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego.

Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców, potwierdzające ich zaangażowanie.

 

Choć na tym etapie będziecie mieć już podpisaną z urzędem umowę, z harmonogramem (kalendarzem) i kosztorysem (budżetem) zadania oraz wskazanymi wzajemnymi świadczeniami (co daje od siebie każda ze stron), zawsze mogą zajść nieprzewidziane wcześniej okoliczności, mające wpływ na przebieg realizacji inicjatywy. W takim przypadku obie strony powinny na bieżąco zgłaszać wszelkie odstępstwa w celu przygotowania niezbędnych aneksów do umowy.

Pamiętajcie, by oznaczyć zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej należy umieścić znak m.st. Warszawy z dopiskiem „projekt współorganizuje miasto stołeczne Warszawa”. Dodatkowo należy zamieścić informację słowną: „Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej”.

Realizacja inicjatywy lokalnej kończy się wspólnym, tj. przez wnioskodawców i urzędników, przygotowaniem sprawozdania. Wzór sprawozdania znajdziecie w załączniku nr 2 do zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Sprawozdanie powinno składać się z dwóch części:

 • sprawozdania merytorycznego (zawierającego m.in. informacje, czy i jakie zakładane cele projektu udało się zrealizować i w jakim zakresie oraz dokumentację np. fotograficzną jego rezultatów),

 • sprawozdania ze wzajemnych świadczeń (czyli zestawienia świadczeń pracy społecznej np. w formie kart pracy, zestawienia świadczeń rzeczowych np. protokoły przekazania i zestawienia dokumentów finansowych – faktur i rachunków).

Sprawozdanie powinno być przygotowane w terminie do 40 dni roboczych od zakończenia realizacji inicjatywy lokalnej.

Jak można zrealizować zielone, ekologiczne pomysły w Warszawie? Możesz wykorzystać do tego inicjatywę lokalną!
 

Zielono mi

Zielona inicjatywa lokalna. Grafika. 2 postaci siedzą na zielonym tle.(otwiera się w nowej karcie)

„Zielono mi” to trzy artykuły opisujące zrealizowane zielone inicjatywy lokalne w Warszawie. Łąki, ogródki edukacyjne w przedszkolu, czy zielony labirynt na środku betonowego podwórka to tylko kilka przykładów realizacji różnorodnych i kreatywnych lokalnych pomysłów mieszkanek i mieszkańców.

Pierwsze kroki z zieloną inicjatywą

W pierwszym artykule znajdziemy podstawowe informacje o tym, jak miłośnicy ekologii i zieleni miejskiej odkryli inicjatywę lokalną. Dowiemy się, na czym polega i poznamy liczne przykłady wykorzystania inicjatywy lokalnej w działaniach ekologicznych w Warszawie.

Oni użyli inicjatywy lokalnej

Kolejny artykuł to rozmowy z wnioskodawcami, czyli osobami, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce: uporządkować sąsiedzką przestrzeń, zrobić warsztaty ekologiczne, założyć ogródek edukacyjny czy ogród społecznościowy.

Zielone inicjatywy przyszłości

Zieloną odsłonę cyklu zamyka artykuł – inspiracja, w którym wnioskodawcy, ale też ogrodnicy czy po prostu entuzjaści zieleni podzielą się pomysłami, które dopiero można wykorzystać przy składaniu wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

Artykuły zostały przygotowane dla Centrum Komunikacji Społecznej przez Łukasza Skopa.

Inicjatywa lokalna krok po kroku:

Koordynatorzy/ki Zobacz, kogo w urzędzie Twojej dzielnicy możesz poprosić o pomoc
Zrealizowane inicjatywy Zainspiruj się zrealizowanymi już inicjatywami lokalnymi!

Często zadawane pytania

Możesz zrealizować bardzo różne pomysły od tych związanych z zielenią i zagospodarowaniem podwórka lub skweru, przez imprezy kulturalne i sportowe, po warsztaty, pikniki sąsiedzkie oraz potańcówki.

Zobacz na jaki temat możesz złożyć wniosek o inicjatywę lokalną.

Zobacz przykładowe zrealizowane inicjatywy przykład 1 i przykład 2 

Każdy, kto mieszka w Warszawie, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Nie, wnioski możecie składać przez cały rok.

Nie ma takiego limitu, przy ocenie wniosków urząd każdorazowo przeprowadza możliwość zaangażowania środków budżetowych na zakup usług/materiałów postulowanych przez wnioskodawców. Możliwe jednak, że przy wnioskach wymagających zaangażowania znacznych środków, urząd zwróci się do Was z pytaniem o możliwość zawężenia zakresu proponowanego zadania, bo ich realizacja w całości nie będzie możliwa, przynajmniej w danym roku budżetowym.

Wniosek składają minimum dwie osoby ub organizacja pozarządowa w ich imieniu.

Opisujecie swój pomysł we wniosku o inicjatywę. Składacie do urzędu papierowy wniosek z opisem swojego pomysłu oraz informacją, co dajecie od siebie, a czego potrzebujecie od urzędu. Pamiętajcie: w trakcie pisania wniosku możecie skontaktować się z dzielnicową koordynatorką lub dzielnicowym koordynatorem inicjatywy lokalnej - porozmawiać wstępnie o pomyśle i skonsultować go.

Następnie urząd ocenia wniosek  - jeśli ocenił go pozytywnie, podpisywana jest umowa między mieszkańcami a urzędem na realizację tego pomysłu.

Następnie obie strony wspólnie realizują inicjatywę, a po jej zakończeniu wspólnie przygotowują sprawozdanie z jego realizacji.

Wasz wkład w inicjatywę lokalną może polegać na:

- pracy społecznej (czyli waszych konkretnych działaniach, za które nie dostaniecie wynagrodzenia)

- wkładzie rzeczowym  (rzeczy, które możecie przekazać lub pożyczyć)

- wkładzie finansowym (pieniądze, które możecie „dołożyć” do realizacji inicjatywy)

W ramach inicjatywy lokalnej urząd może:

- kupić potrzebne usługi i/lub materiały

- użyczyć miejsce (przestrzeń)

- użyczyć sprzęt

Rozpatrzenie wniosku w urzędzie trwa najczęściej do 30 dni roboczych.

Czas realizacji zależy od pomysłu - inicjatywy mogą obejmować wydarzenie jednodniowe, ale i działania trwające wiele miesięcy.

Nie, zależy to od możliwości zabezpieczenia środków w budżecie jednostki, która miałaby ten wniosek realizować (lub dostępności rezerwy celowej na inicjatywy lokalne w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy).

W przypadku braku możliwości realizacji wniosku w postulowanym przez Was czasie, urząd może zaproponować, że wpisze zadanie do swojego budżetu na następny rok.

Może też okazać się, że urząd albo inna instytucja/organizacja planuje w dzielnicy podobne wydarzenie/działania. Możliwe jest również, że ze względu na specyfikę wniosku urząd zaproponuje inne formy realizacji tego pomysłu.

Przy budżecie obywatelskim zgłaszasz swój pomysł, ale w przypadku jego wygranej w głosowaniu mieszkańców, to urząd go realizuje.

W inicjatywie lokalnej dajesz pomysł, ale także aktywnie go współrealizujesz.

Inicjatywy Sąsiedzkie to wsparcie max. 500 lub 2000 zł na działania sąsiedzkie. Nabór organizowany jest raz lub dwa razy do roku, a projekty muszą być zrealizowane najpóźniej do 20 listopada danego roku. (Projekt Inicjatywy Sąsiedzkie realizowany jest przez Fundację Stocznia, a finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy).

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańcy – urząd. Nie ma ustalonego limitu środków, które urząd może przeznaczyć na inicjatywę. Przy ocenie wniosków urząd każdorazowo przeprowadza możliwość zaangażowania środków budżetowych wskazanych przez wnioskodawców. (Inicjatywa lokalna to ustawowa, ciągła forma współpracy mieszkańców i miasta).

10 lat inicjatywy lokalnej w Warszawie

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.