null

Tworzymy Program Wspólnota - spotkanie dla mieszkańców [SPOTKANIE OTWARTE 29 MAJA]

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Czym jest dla Was wspólnota? Jak ją rozwijać? Jakiego wsparcia potrzebuje? Co należy zmienić? Podzielcie się z nami opinią!

Przystępujemy do prac nad Programem "Wspólnota" (programu wykonawczego "Strategii Rozwoju #Warszawa 2030" - cel 1.1. Dbamy o siebie nawzajem). Ma on określać priorytetowe obszary polityki miejskiej w zakresie budowania i rozwoju społeczności lokalnych. Jego celem będzie pomoc mieszkańcom we włączeniu się w lokalną wspólnotę, zachęcenie do większej otwartości i troski o drugiego człowieka oraz najbliższe otoczenie.

Pracę nad programem Chcielibyśmy zacząć od rozmowy z Wami – mieszkańcami i mieszkankami Warszawy.  Zapraszamy Was na spotkanie otwarte poświęcone wizji i wartościom, jakie powinny przyświecać rozwojowi wspólnot lokalnych w Warszawie.

 

Spotkanie odbędzie się 29 maja 2018 r. w godz. 17.30-20.00 w przestrzeni klubokawiarni w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, ul. Nowolipie 25b

(Na spotkaniu będzie tłumacz języka migowego. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

Spotkanie jest częścią konsultacji społecznych dot. Programu "Wspólnota". Więcej o konsultacjach: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/tworzymy-program-wspolnota

Organizatorem spotkania jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.  Więcej informacji: http://2030.um.warszawa.pl/program-wspolnota/ (Chcesz dowiedzieć więcej? Napisz na adres: ext.amarkuszewski@um.warszawa.pl i adobrosielska@um.warszawa.pl).

 

PROGRAM "WSPÓLNOTA"

Celem programu jest budowa, wzmocnienie i rozwijanie wspólnot lokalnych poprzez włączenie mieszkańców w życie społeczności lokalnych oraz pomoc w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych. W tym kontekście istotne będą również działania wzmacniające tożsamość lokalną i poczucie identyfikacji z miejscem zamieszkania. Program będzie określał działania oraz narzędzia, które umożliwią mieszkańcom podejmowanie aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej, a także działania edukacyjne i kulturalne, które pomogą w budowaniu i wzmacnianiu postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz dbania o najbliższe otoczenie.

Program uwzględniać będzie tematy takie jak m.in.: Miejsca Aktywności Lokalnej, inicjatywa lokalna, parterstwa lokalne. 

Prace nad programem rozpoczęły się od warsztatów kreatywnych (z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji,urzędu oraz z mieszkańcami), w ramach których wspólnie dokonujemy opracowania wizji i wartości, jakie winny leżeć u podstaw wspierania rozwoju wspólnot w Warszawie. Wypracowana wizja będzie podstawą do przeprowadzenia diagnozy strategicznej dotyczącej wybranych obszarów objętych programem. Następnie powołane zostaną zespoły robocze do prac nad poszczególnymi obszarami programu.

Zaproszenie do udziału w pracach nad programem jest otwarte dla mieszkańców, przedstawicieli ruchów miejskich i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli urzędu miasta i urzędów dzielnic oraz radnych: miejskich, dzielnicowych i z rad osiedli.

Program "Wspólnota" przejmie funkcję dotychczasowo obowiązującego "Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020".

 

STRATEGIA WARSZAWA 2030

10 maja, na LXVI sesji Rady m.st. Warszawy podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku! 

Strategia wyznacza kierunek zmian, wskazując na kluczowe do osiągnięcia cele. Każdy z celów operacyjnych będzie realizowany przez programy wykonawcze, nad którymi zaczynamy prace. Będą one określały zakres interwencji i wskazywały konkretne działania oraz projekty.

Informacja o aktualnych pracach związanych ze Strategią na stronie: http://2030.um.warszawa.pl