null

Konkurs dla NGO: Wydarzenia promujące warszawskie partnerstwa lokalne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
03.04.2023 11:48 - 24.04.2023 16:00
Spotkanie wśród zieleni, grupa uśmiechniętych osób w różnym wieku stoi w grupkach i dyskutuje.
Autor: Stowarzyszenie BORIS

Do 24 kwietnia 2023 czekamy na oferty w konkursie, którego celem jest rozpowszechnianie idei partnerstw lokalnych w Warszawie.

Nazwa zadania konkursowego:

"Warszawskie partnerstwa lokalne - razem dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy".

Link do ogłoszenia konkursowego

Cele zadania:

  • rozpowszechnienie idei partnerstw lokalnych;
  • rozpowszechnienie wiedzy o działaniach warszawskich partnerstw lokalnych;
  • pozyskanie nowych podmiotów do działań w ramach warszawskich partnerstw lokalnych;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi partnerstwami działającymi na terenie m.st. Warszawy;
  • wspieranie wspólnotowości i solidarności sąsiedzkiej, działalności na rzecz swojej społeczności.

Partnerstwa lokalne to nieformalne koalicje różnych podmiotów, reprezentujących różne sektory (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, firmy prywatne, mieszkańców), działających wspólnie na rzecz rozwoju danej okolicy i społeczności.

Każde partnerstwo działa na innych zasadach, a różnorodność członków i członkiń partnerstw, ich doświadczenie w działaniu, współdziałanie z innymi, współpraca z samorządem, udział w życiu społeczności lokalnej są ich unikalnymi zasobami. Podstawami ich działań są optymalne wykorzystanie i łączenie lokalnych zasobów (publicznych, prywatnych, społecznych) oraz długofalowa perspektywa.

W Warszawie funkcjonuje obecnie ok. 20 partnerstw lokalnych o różnych strukturach (od partnerstw „instytucjonalnych” po koalicje z dużym udziałem mieszkańców i organizacji pozarządowych) oraz zróżnicowanej dynamice działań. Lista warszawskich partnerstw lokalnych znajduje się na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/partnerstwa.

 

Opis zadania:

Realizowane zadanie powinno uwzględniać następujące działania:

  • opracowanie koncepcji wypromowania idei działania partnerstw lokalnych wśród mieszkanek i mieszkańców Warszawy, lokalnych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz przygotowanie materiałów informacyjnych (np. krótkich filmów na temat działania poszczególnych partnerstw, dlaczego warto być w partnerstwie czy dokumentujących poszczególne etapy realizacji projektu);
  • wybór, w uzgodnieniu z partnerstwami lokalnymi oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, jednego działania, które realizowane byłoby przez partnerstwa włączone w wykonanie zadania konkursowego; działanie powinno być łatwe do realizacji w różnych lokalizacjach, angażujące mieszkańców i lokalne podmioty do współuczestniczenia, powinno odpowiadać na istotną potrzebę społeczną (być postrzegane jako pożyteczne) i relatywnie nisko kosztowe;
  • wsparcie partnerstw lokalnych w organizacji wspomnianego wyżej działania, w tym w zaplanowaniu lokalnej promocji (m.in. poprzez dotarcie z informacją o ich działalności do lokalnych dzielnicowych mediów) i sposobów włączenia w nie mieszkańców, lokalnych instytucji, organizacji/stowarzyszeń, przedsiębiorców i innych podmiotów;
  • organizację wydarzenia podsumowującego przeprowadzone działanie; wydarzenie to powinno służyć wymianie dobrych praktyk i sieciowaniu, dać przestrzeń do dyskusji o wartości współpracy na poziomie lokalnym, celach zakładania i działania partnerstw lokalnych oraz dostarczyć podstawowe informacje (mieszkańcom, przedstawicielom prasy i innym zainteresowanym podmiotom) o działalności warszawskich partnerstw lokalnych;
  • bieżącą współpracę przy działaniach promujących całe zadanie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Termin realizacji zadania:

4 maja – 31 grudnia 2023 r.

Forma realizacji zadania:

powierzenie lub wsparcie.

Środki przeznaczone na realizację zadania:

100 000 zł.

Termin składania ofert:

24 kwietnia 2023 roku do godz. 16:00

Spotkanie informacyjne:

19 kwietnia 2023 r., godz. 14.00-16.00, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy al. Armii Ludowej 9 (wejście od podwórka)

Dodatkowe informacje:

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (akoczorowska@um.warszawa.pl., nr telefonu 22 443 01 44, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

Konkurs dla NGO: Partnerstwa lokalne