Deklaracja dostępności serwisu informacyjnego Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu informacyjnego Zarządu Dróg Miejskich(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy;
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku;
Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Fundacja Widzialni.org.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Małgorzata Cieślińska.
 • E-mail: m.cieslinska@zdm.waw.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.(link otwiera się w nowej karcie)

Budynek znajduje się w dzielnicy Wola i położony jest przy ulicy Chmielnej 120. Dojście piesze jest możliwe od zachodu od strony ulicy Żelaznej, od południa od strony alej Jerozolimskich oraz od wschodu od strony alei Jana Pawła II.

 • Przejście dla pieszych przez ulicę Żelazną u zbiegu z ulicą Chmielną nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną.
 • Przejście dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie u zbiegu z ulicą Żelazną jest wyposażone w sygnalizację świetlną nieposiadającą sygnalizacji dźwiękowej.
 • Dojście piesze od strony alei Jana Pawła II u zbiegu z ulicą Chałubińskiego wymaga skorzystania przejścia podziemnego niewyposażonego w windy lub schody ruchome. W grudniu 2020 roku planowane jest oddanie w tym miejscu naziemnych przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację świetlną i posiadających sygnalizację dźwiękową.

Na chodnikach nie jest dopuszczony ruch rowerowy.

Najbliższe stacje kolejowe to, Stacja WKD Warszawa Śródmieście, Stacja PKP Warszawa Ochota i Dworzec PKP Warszawa Centralna. Znajdują się one w odległości kolejno: 200 metrów , 360 metrów i 600 metrów od siedziby ZDM. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, poza Dworcem PKP Warszawa Centralna gdzie dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, schodów ruchomych oraz wind.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:

 • w odległości 100 m – przystanek Plac Starynkiewicza 06 (w kierunku północnym)
 • w odległości 350 m – przystanek Plac Starynkiewicza 01 (w kierunku wschodnim)
 • w odległości 400 m – przystanek Plac Starynkiewicza 02 (w kierunku zachodnim)

Przystanki autobusowe są wolne od barier architektonicznych.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się:

 • w odległości 250 m – przystanek Plac Starynkiewicza 04 (w kierunku zachodnim)
 • w odległości 300 m – przystanek Plac Starynkiewicza 03 (w kierunku wschodnim)

Przystanki tramwajowe są wolne od barier architektonicznych.

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ulicy Chmielnej w zatoce postojowej w odległości kilku metrów.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy Siennej w odległości 380 metrów od siedziby ZDM.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do siedziby ZDM jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ulicy Chmielnej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Sala do obsługi petentów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

W budynku jest pokój dla rodzica z dzieckiem wyposażony w krzesło, fotel, stolik i blat do przewijania dziecka.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu sali obsługi dojście do toalet przez korytarz. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. i pokoju rodzica z dzieckiem nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.