null

Rowerowy Maj 2020 - regulamin

Drukuj otwiera się w nowej karcie

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.  Kampania „Rowerowy Maj 2020” (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu.  Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/ przedszkoli z terenu m.st. Warszawy.

2.    Kampania organizowana jest przez m.st. Warszawę (zwane dalej Organizatorem lokalnym) w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem głównym).

3.    Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.

4.    Uczestnikiem Kampanii może być każdy przedszkolak/uczeń i pracownik zgłoszonej do udziału placówki.

5.    W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły lub przedszkola odbyte w dniach od 4 do 31 maja 2020 r., z wyłączeniem dni wolnych ustawowo oraz maksymalnie pięciu dni wycieczek (dla poszczególnej klasy).

6.    Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp., a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 500 m.

7.    Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu  przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.

8.    Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.

9.    Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym/grupowym oraz szkolnym/przedszkolnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni.

10. O wyniku placówki lub klasy/grupy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.

11. Kampania prowadzona będzie z użyciem dedykowanego programu informatycznego oraz strony www.rowerowymaj.eu na której zamieszczone będą wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.

12. Za końcowe wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie https://rowerowymaj.eu/(miasto/gmina) z dnia 03.06.2020 godz. 12:00.

13. Wszystkie informacje na temat przebiegu Kampanii w mieście/gminie będą umieszczane na stronie https://rowerowymaj.eu na dedykowanej miastu/gminie podstronie.

14. Organizator zastrzega prawo do zmian w regulaminie Kampanii.

HARMONOGRAM

1.    Organizator lokalny zobowiązany jest do przeprowadzenia Kampanii na terenie m.st. Warszawy, a w szczególności:

a)    przeprowadzenia rekrutacji placówek do dnia 10 lutego 2020 r.

b)    przeszkolenia koordynatorów placówek w zakresie prawidłowego przeprowadzenia Kampanii oraz przekazania uprawnień do obsługi programu Rowerowy Maj do dnia 13 kwietnia 2020 r.;

c) przekazania zgłoszonym do udziału placówkom  kompletu materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty szkolne, klasowe, naklejki, książeczki rowerowe dla uczestników Kampanii do dnia 15 kwietnia 2019 r.;

d)    dostarczenia nagród do placówek do dnia 14 czerwca 2020 r.

 

2.    Dyrektor placówki jest zobowiązany do współpracy z lokalnym Organizatorem Kampanii w zakresie:

a)    zgłoszenia placówki wraz z wyznaczeniem koordynatora szkolnego/przedszkolnego oraz w razie konieczności koordynatora pomocniczego poprzez formularz zgłoszeniowy przesłany przez Organizatora do dnia zakończenia rekrutacji, wraz z podaniem pełnej  liczby oddziałów, dzieci/uczniów oraz pracowników placówki;

b)    poinformowania wszystkich potencjalnych uczestników Kampanii lub ich rodziców/prawnych opiekunów o celu Kampanii (Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), jakim jest promocja aktywności fizycznej, a w szczególności komunikacji rowerowej oraz zebrania zgód na udział w Kampanii o charakterze konkursu] oraz o zapisach zawartych w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.    Szkolny/przedszkolny koordynator Kampanii zobowiązany do współpracy z lokalnym Organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:

a)    zgłoszenia w programie informatycznym liczebności oddziałów swojej placówki;

b)    uzupełnienia list osobowych dzienników klasowych (na podstawie zebranych zgód na udział nieletnich w kampanii) do dnia 30 kwietnia 2020 r.;

c)    zgłoszenia w programie informatycznym dodatkowych dni wolnych – wycieczek dla poszczególnych klas do dnia 30 kwietnia 2019 r.;

d)    przekazania książeczek rowerowych uczestnikom Kampanii oraz udostępnienia dzienników rowerowych wychowawcom klas/grup zgłoszonych do Kampanii do dnia 30 kwietnia 2020 r.;

e)    zawieszenia przy wejściu do placówki szkolnego plakatu Kampanii oraz w holu szkolnym/przedszkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczestnikom Kampanii swobodne przyklejanie naklejek do dnia 2 maja 2020 r.;

f)    umieszczenia na szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej przesłanych przez Organizatora lokalnego  informacji dot. Kampanii;

g)    koordynowania regularnego uzupełniania rowerowych dzienników klasowych przez cały okres trwania Kampanii;

h)    zorganizowania apelu lub innej formy uroczystego rozdania nagród dostarczonych przez Organizatora lokalnego;

i)     koordynowania regularnego uzupełniania rowerowych  dzienników klasowych przez cały okres trwania Kampanii;

j)     zorganizowania apelu lub innej formy uroczystego rozdania nagród dostarczonych przez Organizatora lokalnego.[1] Zgody mogą być zbierane na załączonym wzorze formularzy indywidualnych lub grupowych. Honorowane będą również zgody rodziców/opiekunów prawnych udzielane na początku roku szkolnego dla wszystkich konkursów i akcji organizowanych przez dana placówkę.