null

Pomiary ruchu rowerowego 2019

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2019 został przeprowadzony na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich. Tegoroczne badania są najbardziej kompleksowe w historii. Pomiary ręczne wykonano w 53 miejscach w Warszawie. Pomiary automatyczne wykonały liczniki rozmieszczone w 29 punktach. Pomiar wykonała firma Via Vistula.

Pomiary natężenia ruchu rowerowego w Warszawie przeprowadzony w dniach 3, 4 oraz 11 czerwca 2019 r. Badania odbyły się w dni robocze w godzinach 07:00 – 09:00 i 16:00 – 19:00.   

Po raz pierwszy pomiary ręczne zostały zrealizowane metodą wideorejestracji przy użyciu kamer o parametrach umożliwiających identyfikację badanych cech rowerzystów tj.: płci, stroju rowerzysty, rodzaju roweru, posiadania kasku oraz rodzaju infrastruktury, po jakiej się poruszał. Zastosowanie kamer pozwala na osiągnięcie pełniejszych i dokładniejszych rezultatów. We wcześniejszych latach pomiarów dokonywali obserwatorzy rozstawieni w punktach obserwacyjnych na skrzyżowaniach. 

Omówienie wyników pomiarów

Łącznie podczas pomiarów odnotowano blisko 44,5 tysiąca rowerzystów. W szczycie porannym (7:30 - 8:30) najwięcej rowerzystów policzono u zbiegu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka – 696 osób na godzinę. Następne w kolejności punkty to ul. Boboli, al. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul. Grzybowską oraz ul. Czerniakowska. W każdym z nich liczba rowerzystów wynosiła ok. 450 osób na godzinę. 

W szczycie popołudniowym (17:00-18:00) najpopularniejsze są znowu te same punkty, ale inna jest ich kolejność, a różnice między poszczególnymi punktami mniejsze. Najwięcej rowerzystów odnotowaliśmy na ul. Czerniakowskiej – 574. Z kolei na ul. Boboli było ich 562, w al. Prymasa Tysiąclecia 548, a w al. Jana Pawła II 524. W skali całego pomiaru potwierdza się prawidłowość zaobserwowana w najpopularniejszych punktach. W szczycie porannym dominowały podróże realizowane w kierunku centrum, natomiast w szczycie popołudniowym kierunkowość podróży od centrum nie była już tak zauważalna – ruch rozkłada się wtedy bardziej równomiernie.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu rowerowego i ich lokalizacji, wytypowano 22 punkty, w których równolegle prowadzony jest automatyczny pomiar natężenia ruchu pojazdów samochodowych. W oparciu o uzyskane dane został oszacowany udział ruchu rowerowego w stosunku do ogółu pojazdów w tych punktach. Średni udział liczby rowerzystów we wszystkich analizowanych punktach pomiarowych wyniósł 7,54% ogółu ruchu wszystkich zaobserwowanych pojazdów. Spośród wszystkich zaobserwowanych typów jednośladów rowery miejskie Veturilo stanowiły ok. 7%. Zauważalną grupę stanowią też użytkownicy hulajnóg elektrycznych - 5,4 %.

W tym roku pomiary, z wykorzystaniem kamer lub też liczników, zostały wykonane na wszystkich stołecznych mostach. Zdecydowanie największy udział rowerzystów zaobserwowaliśmy na Moście Świętokrzyskim. Tam liczba rowerzystów stanowiła ponad 1/5 wszystkich pojazdów (20,31%). Najmniej było ich na moście Grota Roweckiego. Rowerzyści stanowili tam 1,18% ogólnego potoku ruchu pojazdów. Należy pamiętać, że na tym moście odnotowywane są największe potoki ruchu samochodowego w skali całej Warszawy.

Analizie poddano także sposób podróżowania rowerzystów w zależności od występowania infrastruktury rowerowej. Jeśli dostępna jest infrastruktura rowerowa, zdecydowana większość osób porusza się właśnie po niej. W punktach pomiarowych, w których takiej infrastruktury nie było, rowerzyści chętniej wybierali poruszanie się chodnikiem niż jezdnią. 

Niemal dwukrotnie więcej mężczyzn przemieszcza się po Warszawie rowerem niż kobiet, a zależność ta utrzymywana jest w zasadzie bez większych zmian w ciągu ostatnich 5 lat. Wśród rowerzystów i użytkowników innych pojazdów jednośladowych 67% stanowili mężczyźni, a 33% kobiety.  Spośród wszystkich zaobserwowanych rowerzystów i rowerzystek 28,7% wybrało jazdę w kasku. Nieco mniej, bo 20,3 %, do jazdy wybiera specjany strój sportowy.

 

Załączniki: