null

Jaka ma być Rowerowa Warszawa 2030?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie "Programu Rozwoju Ruchu Rowerowego na lata 2020 – 2030 i lata następne". Nowy dokument pozwoli podsumować ostatnie lata rozwoju ruchu rowerowego w Warszawie oraz dobrze przygotować się do nowych wyzwań.

Kolejny kamień milowy

Mijająca dekada to okres intensywnego rozwoju ruchu rowerowego w Warszawie. W 2009 roku stolica przyjęła „Standardy rowerowe”, podnoszące jakość nowych tras (w tym m.in. wprowadzając obowiązek stosowania nawierzchni asfaltowej). W 2012 r. po raz pierwszy na ulice wyjechały rowery miejskie Veturilo. Również od 2012 roku w obecnym kształcie funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej.

Rok później przygotowany został “Program rozwoju tras rowerowych Warszawy do 2020 roku”. Był to pierwszy taki dokument w skali miasta. Od czasu jego przygotowania powstało ok. 200 km nowych tras dla rowerów. Dziś, po blisko 6 latach, widzimy potrzebę ewaluacji zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń w realizacji Programu oraz opracowania nowego, aktualnego i bardziej kompleksowego dokumentu na bazie dotychczasowych doświadczeń.

Nowy dokument będzie się składać z kilku elementów. Jego wykonawca będzie miał za zadanie przygotować diagnozę stanu istniejącego i ewaluację realizacji „Programu rozwoju ruchu rowerowego Warszawy do roku 2020”. Wykona również badania ilościowe wśród mieszkańców Warszawy, dotyczące ich oczekiwań i barier związanych z rozwojem ruchu rowerowego. Następnie przygotuje propozycję docelowego układu sieci tras rowerowych a także Program Rozwoju Ruchu Rowerowego na lata 2020-2030 i lata następne, będący listą działań prowadzących do osiągnięcia tego docelowego układu.

Będą konsultacje

Dokument będzie podlegał konsultacjom społecznym, dzięki którym mieszkańcy będą mieli wpływ na jego kształt. Liczymy na to, że warszawiacy pomogą nam znaleźć także te mniej oczywiste trasy i rozwiązania, które mogą się przyczynić do wzrostu ruchu rowerów. Uzupełnieniem konsultacji społecznych będzie przeprowadzone przez Wykonawcę badanie ilościowe na reprezentatywnej grupie co najmniej 1000 mieszkańców. Celem jest jak najlepsze poznanie potrzeb i oczekiwań warszawiaków odnośnie działań mających na celu rozwój ruchu rowerowego w mieście.

Gdzie jesteśmy

Pierwszym krokiem na drodze do opracowania nowego dokumentu będzie analiza obecnego stanu infrastruktury rowerowej (długość, jakość i spójność tras) oraz podejmowanych przez miasto działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie komunikacji rowerowej. Ważnym elementem jest też szczegółowa analiza wykonania dotychczasowego Programu rozwoju tras. Chcemy podsumować zrealizowane inwestycje oraz osiągnięty dzięki nim efekt, ale też przeanalizować problemy, które wystąpiły podczas wprowadzania Programu w życie.

Dokąd zmierzamy

Następnie chcemy opracować stan docelowy sieci tras rowerowych w Warszawie, z uwzględnieniem połączeń z sąsiednimi gminami. Sieć tras powinna być oparta o sieć drogową, ale także o tereny zielone, obecne tereny zamknięte i przejścia przez nie (w tym szczególnie przez tereny kolejowe). Pod uwagę będzie brany też potencjał węzłów przesiadkowych transportu zbiorowego w rozwijaniu podróży mieszanych (np. rower + kolej).

Wykonawca opracowania ma też za zadanie przedstawić proponowaną listę inwestycji wraz z nadaniem im priorytetu. Priorytet będzie określony na podstawie analizy wielokryterialnej biorącej pod uwagę takie czynniki jak m.in. koszt inwestycji i trudność jej realizacji w odniesieniu do spodziewanych efektów.

Nie tylko inwestycje

Drugim, oprócz inwestycji w infrastrukturę, filarem rozwoju ruchu rowerowego są działania nieinwestycyjne oraz miękkie. W ramach prac nad nowym dokumentem Wykonawca ma zaproponować działania promocyjne oraz inne usprawnienia rekomendowane do wdrożenia w Warszawie jako dodatkowa zachęta do wybrania roweru w codziennych podróżach. Zakres analizowanych zagadnień będzie szeroki: od standardu utrzymania tras (sprzątanie i odśnieżanie), poprzez analizę zmian w organizacji ruchu, aż po udogodnienia takie jak prysznice czy szatnie w miejscu pracy.

Czekamy na oferty

Z kompletną dokumentacją przetargową można się zapoznać na stronie ZDM.

Oferty można składać do 27 maja do godziny 10:00. Jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg, wybrana firma będzie miała na wykonanie całości prac 150 dni od momentu podpisania umowy.