Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  Wykaz dyżurów Radnych m.st. Warszawy - wersja do wydruku Dyżury radnych Klubu Platforma Obywatelska (szczegóły dyżuru na stronie radnego) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Czekalski Paweł Czerwosz Magdalena Hoffman Marcin Jaworski Lech Kalbarczyk Piotr Krajewska Ligia ...

 • Artykuł

  Nagranie z V sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: V Sesja porządek zrealizowany 16.12.2010 r.

 • Artykuł

  Zobacz V posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 16 grudnia 2010 r. w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. Przebieg posiedzenia: >> porządek - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  Zadania Rady m.st. Warszawy określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W skład Rady Miasta Stołecznego Warszawy wchodzi sześćdziesięciu radnych. Do zadań tych należy w szczególności:- uchwalanie projektu statutu miasta, a po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów uchwalanie statutu miasta - powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezydenta skarbnika miasta (głównego księgowego...

 • Artykuł

  Nagranie z IV sesji Rady m.st. Warszawy Wniosek o zwołanie sesji sporządzony 9.12.2010 r. Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: IV Sesja porządek zrealizowany 13.12.2010 r.

 • Artykuł

  Zobacz IV posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 13 grudnia 2010 r. w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 16.00.

 • Artykuł

  We czwartek, 16 grudnia 2010 r. w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się V posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 16.00. >> porządek - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  W poniedziałek, 13 grudnia 2010 r. w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się IV posiedzenie Rady m.st. Warszawy zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta .Rozpoczęcie planowane jest na godz. 16.00. >> wniosek o zwołanie sesji>> porządek obrad

 • Artykuł

  Nagranie z III sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: III Sesja porządek zrealizowany 9.12.2010 r.

 • Artykuł

  Zobacz III posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 9 grudnia 2010 r. w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 9.15. Przebieg posiedzenia: >> porządek - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  W czwartek, 9 grudnia 2010 r. w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się III posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 9.15. >> porządek - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  Rada Miasta obraduje na sesjach i wyraża swoją wolę w formie uchwał, stanowisk i ustaleń, we wszystkich sprawach, pozostających w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Na pierwszej sesji Rada Miasta wybiera Przewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczący obrad organizuje prace Rady Miasta oraz czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji i przestrzeganiem porządku obrad. Do wykonywania tych zadań może wyznaczyć wiceprzewodniczącego Rady Miasta.Sesje Rady Miasta zwołuje...

 • Artykuł

  Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy (MRW) została powołana Uchwałą nr LXIV/1995/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 roku. Działa dzięki art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, który przewiduje powołanie w gminach organów doradczo-konsultacyjnych, reprezentujących młodzież. MRW to organ doradczo-konsultacyjny władz miasta stołecznego w sprawach dotyczących, ale przede wszystkim niezależna instytucja skupiająca reprezentantów młodzieży ze wszystkich dzielnic Warszawy i działających...

 • Artykuł

  Nagranie z I sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: I Sesja porządek zrealizowany 1.12.2010 r.

 • Artykuł

  Nagranie z II sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: II Sesja porządek zrealizowany 1.12.2010 r.

 • Artykuł

  Dziś, podczas pierwszej sesji Rady m.st. Warszawy rajcy nowej kadencji złożyli ślubowanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców - rotę przeczytał Waldemar Marszałek, a radni wyczytywani alfabetycznie wypowiadali słowa: Ślubuję albo Ślubuję. Tak, mi dopomóż Bóg. Po ślubowaniu odbyły się tajne głosowania, w drodze których wyłoniono prezydium rady....

 • Artykuł

  Zobacz pierwsze posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 1 grudnia 2010 r. w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. Przebieg posiedzenia:>> porządek - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  1 grudnia 2010 r. (środa), o godz. 10.30 w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście od strony Kinoteki, rozpocznie się I posiedzenie Rady m.st. Warszawy. >> porządek obrad

 • Artykuł

  Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, z dnia 8 marca 1990 r., pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, ale prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, do momentu wyboru przewodniczącego. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie, a następnie rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu...

 • Artykuł

  9 listopada odbyła się ostatnia, XCIV, sesja Rady m.st. Warszawy w kadencji 2006-2010. Podczas pożegnania nie brakowało ciepłych słów i życzeń. Przewodnicząca Rady, Ewa Malinowska-Grupińska podziękowała wszystkim radnym za pracę i wytrwałość. Wszyscy się uczymy. Wszyscy uczymy się tego miasta, które jest niesłychanie bogate w problemy, ale też i w dokonania - dodała przewodnicząca. W imieniu radnych podziękowała również wszystkim tym, z którymi przez cztery lata współpracowali warszawscy...