Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
41 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Arctowskiego” bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości m.st. Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Arctowskiego – druk nr 856 + A
42 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 w Warszawie, ul. Różana 22/24 – druk nr 857 + A
43 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie – druk nr 870
44 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – druk nr 881
45 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik – druk nr 880
46 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 853 (dot. ul. H. Łasaka)
47 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 854 (dot. ul. Międzyosiedlowej)
48 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 855 (dot. ul. Biegunowej)
49 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – druk nr 848
50 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 871
51 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020 – druk nr 868
52 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Łomianki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami – druk nr 869
53 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej – druk nr 847
54 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej – druk nr 872
55 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom – druk nr 894
56 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 814 (ul. Panoramiczna)
57 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 815 (ul. Gronostaja)
58 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 816 (ul. Skarpa Kabacka)
59 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 817 (ul. Smolarzy)
60 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 904