Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad LXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2406 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Zakłady Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 2406 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
2 2387 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi m.st. Warszawy z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie miasta – druk nr 2387
3 2388 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 rok – druk nr 2388
4 2389 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – druk nr 2389
5 2374+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 2374 + A - głosowanie poprawki zgłoszonej przez radnego T. Herbicha
6 2374+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 2374+autopoprawki
7 2375 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2375 + autopoprawki - głosowanie poprawki nr 1 zgłoszonej przez radnego T. Herbicha
8 2375 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2375 + autopoprawki - głosowanie poprawki nr 2 zgłoszonej przez radnego T. Herbicha
9 2375 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2375 + autopoprawki - głosowanie poprawki nr 3 zgłoszonej przez radnego T. Herbicha
10 2375 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2375 + autopoprawki - głosowanie poprawki nr 4 zgłoszonej przez radnego T. Herbicha
11 2375 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2375 + autopoprawki - głosowanie poprawki nr 5 zgłoszonej przez radnego T. Herbicha
12 2375 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2375 + autopoprawki
13 2340 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej od lipca do września 2022 r. – druk nr 2340
14 2383 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2022 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej – druk nr 2383
15 2405 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Specjalnej nr 4 w Warszawie, ul. Koźmińska 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, ul. Koźmińska 7 - druk nr 2405
16 2406 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Zakłady Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 2406