Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
21 1873 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Załuski - druk nr 1873
22 1875 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Żwirki i Wigury, Rostafińskich i Kulskiego - druk nr 1875
23 1899 - Projekt uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz określenia nowej formy wykonywania zadań tej jednostki - druk nr 1899
24 1879 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - druk nr 1879
25 1896 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - druk nr 1896
26 1876 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022 - druk nr 1876
27 1885 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie podjęcia współdziałania m.st. Warszawy z gminą Łomianki w pracach polegających na przygotowaniu wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) - druk nr 1885
28 1773 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Kokarda) - druk nr 1773
29 1791 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Cichy Potok) - druk nr 1791
30 1792 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Dywizjonu AK „Jeleń”) - druk nr 1792
31 1793 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. M. Cetysówny) - druk nr 1793
32 1794 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (droga bez nazwy) - druk nr 1794
33 1866 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. J.Pohoskiego) - druk nr 1866
34 1867 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Batalionu AK „Bałtyk”) - druk nr 1867
35 1868 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (droga bez nazwy) - druk nr 1868
36 1877 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (droga bez nazwy) - druk nr 1877
37 1895 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Pieskowa Skała) - druk nr 1895
38 1898 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. J.P. Dziekońskiego i droga bez nazwy) - druk nr 1898
39 1874 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Piastów - druk nr 1874
40 1901 + A - Projekt uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy - druk nr 1901 + A