Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad LIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1861 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego – druk nr 1861 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
2 Przyjęcie porządku obrad LIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1864 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. Eukaliptusowa) – druk nr 1864 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
3 Przyjęcie porządku obrad LIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1862 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1862 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
4 Przyjęcie porządku obrad LIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1863 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1863 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
5 Przyjęcie porządku obrad LIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1865 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 1865 – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
6 Przyjęcie porządku obrad LIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1849 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych – druk nr 1849 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
7 1850 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1850
8 1843 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 1843 - odesłania projektu uchwały do komisji - wniosek zgłoszony przez radnego P. Górskiego
9 1843 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 1843
10 1845+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lizbońskiej 1 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – druk nr 1845+A
11 1817 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Marymonckiej do ulicy Modlińskiej – druk nr 1817
12 1858 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat – druk nr 1858
13 1857+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy – druk nr 1857+A
14 1854 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez miasto stołeczne Warszawę w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rakowieckiej 2D – druk nr 1854
15 1860 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy ul. Lanciego 7, 7A, 7B i udzielenia bonifikaty – druk nr 1860
16 1853 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 1853
17 1846 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 1846
18 1847 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – druk nr 1847
19 1855 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – druk nr 1855 (Skwer Rodziny Wolskich)
20 1856 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – druk nr 1856 (Skwer Ziemi Aniołów)