Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1762 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1762 wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Soszyński
2 Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1763 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1763 wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Soszyński
3 Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1730 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową prawa przejścia oraz służebnością gruntową prawa przejazdu nieruchomości położonej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ulicy Wał Miedzeszyński 389 – druk nr 1730 – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji M. Frankowskiego
4 Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1756 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się niektórymi rodzajami pojazdów – druk nr 1756 - wniosek zgłoszony przez radnego J. Kaczyńskiego
5 Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1764 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie planowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian w ustawie Prawo oświatowe – druk nr 1764 - wniosek zgłoszony przez radną D. Łobodę
6 Przyjęcie protokołu obrad XLIX sesji Rady m.st. Warszawy.
7 1764 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie planowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian w ustawie Prawo oświatowe – druk nr 1764
8 1762 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1762
9 1763 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1763
10 1756 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się niektórymi rodzajami pojazdów – druk nr 1756 - wniosek o odesłanie projektu uchwały do komisji - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
11 1756 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się niektórymi rodzajami pojazdów – druk nr 1756
12 1729 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – druk nr 1729
13 1731 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy – druk nr 1731
14 1751 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Gdańskiej w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 1751 - poprawka zgłoszona przez radnego W. Klimiuka
15 1751 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Gdańskiej w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 1751
16 1757 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami „Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta” i „Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych” oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta” – druk nr 1757
17 1758 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021 – druk nr 1758
18 1759 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia przepisów porządkowych – druk nr 1759
19 1761 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat – druk nr 1761
20 1743 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki – druk nr 1743