Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat nieruchomości oddanych przez m.st. Warszawę w zarząd osobom, co do których nie zapadła decyzja reprywatyzacyjna (m.in. Nieruchomości usytuowane w przy ul. Marymonckiej 49, Sękocińskiej 7, Sękocińskiej 7a, Piotrkowskiej 3a, Wale Międzeszyńskim 868), a w szczególności co do planowanego sposobu rozwiązania obecnej sytuacji i ochrony podstawowych praw lokatorów - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
2 Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat wyników kontroli w praskim biurze finansów oświaty dotyczących stworzenia przez pracownika DBFO 15 fikcyjnych pracowników szkół i dopisania ich do listy płac oraz przelewania pensji na swoje konto, zawierająca w szczególności odpowiedzi na pytania: kto wprowadza i akceptuje przelewy w DBFO, kto sprawdza wykonaną przez osoby zatrudnione i zleceniobiorców pracę, kto za podstawioną osobę podpisywał listę obecności, dlaczego sprawa wypłynęła dopiero teraz - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
3 Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1691+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami "Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta" i "Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych" oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta” – druk nr 1691+A – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
4 Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przeznaczenia budynku B Szpitala Praskiego i prowadzonego przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta remontu budynku - wniosek zgłoszony przez radną A. Żebrowską
5 Przyjęcie protokołu obrad XLVIII sesji Rady m.st. Warszawy.
6 1700 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1700 - wniosek o zamknięcie dyskusji – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
7 1700 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1700 - wniosek o głosowanie bez dyskusji – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
8 1700 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1700 - głosowanie poprawki zgłoszonej przez radnego W. Klimiuka
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1700
10 1699+A- Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1699+A - wniosek i zamknięcie dyskusji – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
11 1699+A- Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1699+A - wniosek o głosowanie bez dyskusji – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1699 +A
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1698
14 1640+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 1640+A - wniosek o odesłanie projektu uchwały do komisji – wniosek zgłoszony przez radnego B. Pobożego
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 1640 + A
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi – druk nr 1678
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej – druk nr 1676
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stefana Banacha – obszar A i B – druk nr 1677
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXXII/697/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – druk nr 1543
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Zachodniego – druk nr 1681