Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
21 1566 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1566
22 1541 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” – druk 1541
23 1549 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową – druk nr 1549
24 1539 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa – część I w rejonie Stawów Brustmana – druk nr 1539
25 1548 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej – część II – druk nr 1548
26 1583 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania oraz na oddanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanych położonych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ulicy Wysockiego 11 oraz ulicy Kołowej 18, na rzecz Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - druk nr 1583
27 1584 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez miasto stołeczne Warszawę w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 57 - druk nr 1584
28 1585 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2021 rok - druk nr 1585
29 1544 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg w m.st. Warszawie do kategorii dróg gminnych – druk nr 1544
30 1546 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 1546
31 1555 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Remontów i Konserwacji Dróg nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 – druk nr 1555
32 1568 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Osiecka 28/32 – druk nr 1568
33 1556 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej – „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – druk nr 1556
34 1557 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ – druk nr 1557
35 1550 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy – druk nr 1550
36 1538 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi m.st. Warszawy uprawnienia do określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku – druk nr 1538
37 1552 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta stołecznego Warszawy samorządowym zakładom budżetowym środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług – druk nr 1552
38 1553 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu – druk nr 1553
39 1545 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 – druk nr 1545
40 1563 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu m.st. Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 – druk nr 1563