Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 1551 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Wawerskiego Centrum Kultury – druk nr 1551 – wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza.
2 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1589 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie działań na rzecz równości, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania aktom dyskryminacji i przemocy w Warszawie – druk nr 1589 – wniosek zgłoszony przez radną A. Śniegocką Goździk
3 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 1542 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Zachodniego – druk nr 1542 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego.
4 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 1543 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXXII/697/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – druk nr 1543 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego.
5 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1581 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – druk nr 1581 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego.
6 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1582 -Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu m.st. Warszawy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok – druk nr 1582 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego.
7 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1583 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania oraz na oddanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanych położonych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ulicy Wysockiego 11 oraz ulicy Kołowej 18, na rzecz Domu Kultury „Świt” – druk nr 1583 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego.
8 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 1580 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 1580 – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego.
9 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1587 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 1587 – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego.
10 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1588 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy– druk nr 1588 – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego.
11 Przyjęcie protokołu obrad XLIV sesji Rady m.st. Warszawy
12 1589 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie działań na rzecz równości, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania aktom dyskryminacji i przemocy w Warszawie – druk nr 1589 - wniosek o zamknięcie dyskusji – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego.
13 1589 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie działań na rzecz równości, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania aktom dyskryminacji i przemocy w Warszawie – druk nr 1589
14 1554 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1554
15 1488 + A,B,C,D - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1488 + A,B,C,D
16 1489 + A,B,C,D,E - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1489 + A,B,C,D,E
17 1540 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1540
18 1540 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1540 - wniosek o wprowadzenie 1584 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez miasto stołeczne Warszawę w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 57 - druk nr 1584 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
19 1540 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1540 - wniosek o wprowadzenie 1585 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2021 rok - druk nr 1585 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
20 1540 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1540 - wniosek o wprowadzenie 1586 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok – druk nr 1586 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę