Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1482 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2020-2024 (2020,2021,2022,2023,2024) – druk nr 1482 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
2 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1480 -Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie warunków całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – druk nr 1480 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
3 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1441 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów – druk nr 1441– wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
4 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1479 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady miasta stołecznego Warszawy – druk nr 1479 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
5 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie druku 1406 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – druk nr 1406 (Rondo Tajnej Komisji Zakładowej "Solidarności" w ZM "Ursus") – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
6 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie druku 1400 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/669/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 1400 - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
7 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1487 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXXVIII/1200/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 1487 – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
8 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1485 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy – druk nr 1485 – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
9 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1486 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 1486 – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską
10 Przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji Rady m.st. Warszawy.
11 Przyjęcie protokołu obrad XL sesji Rady m.st. Warszawy.
12 Przyjęcie protokołu obrad XLI sesji Rady m.st. Warszawy.
13 1482 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2020-2024 (2020,2021,2022,2023,2024) – druk nr 1482
14 1487 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXXVIII/1200/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 1487
15 1447 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa – druk nr 1447
16 1448 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr XCIV/2418/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Okęcie – druk nr 1448
17 1464 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1464
18 1465 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Rady ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich – druk nr 1465
19 1480 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie warunków całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – druk nr 1480
20 1459 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2021-2028 dotyczącego miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków – druk nr 1459