Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1417 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2020 rok – druk nr 1417 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
2 Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1422 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie utrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 dla regionu Warszawskiego stołecznego - druk nr 1422 – zgłoszony przez radnego K. Pietrusińskiego
3 Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie Informacji Prezydenta m.st. Warszawy na temat raportu Inspekcji Transportu Drogowego dotyczącego zakończonej kontroli przewoźników autobusowych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie badań technicznych pojazdów, przekroczeniami norm czasu pracy oraz braku należytego nadzoru ze strony ZTM – zgłoszony przez radnego M. Binkowskiego
4 Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 1400 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/669/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 1400 – zgłoszony przez radnego M. Frankowskiego
5 1422 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie utrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 dla regionu Warszawskiego stołecznego - druk nr 1422
6 1343+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek – druk nr 1343 + A - głosowanie wniosku mniejszości zgłoszonego podczas posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego
7 1343+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek – druk nr 1343 + A - głosowanie poprawki Komisji Ładu Przestrzennego
8 1343+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek – druk nr 1343 wraz z autopoprawką i poprawką
9 1379+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej – druk nr 1379 wraz z autopoprawką
10 1380+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część II – Zbytki – druk nr 1380 wraz z autopoprawką
11 1390 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania dotacji przez niepubliczne pozaszkolne placówki specjalistyczne prowadzone na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne – druk nr 1390
12 1389 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 283 w Warszawie, ul. Puszczyka 6 – druk nr 1389
13 1397 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie, ul. Bajkowa 17/21– druk nr 1397
14 1398 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa – druk nr 1398
15 1393+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy” – druk nr 1393 wraz z autopoprawką
16 1399 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumienia w sprawie określenia sposobu realizacji inwestycji towarzyszącej - druk nr 1399
17 1392 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych – druk nr 1392
18 1394 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie – druk nr 1394
19 1395 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Nieborowskiej” – druk nr 1395
20 1396 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych – druk nr 1396