Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 - wniosek o wprowadzenie 1401 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – druk nr 1401 – zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską
2 1401 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – druk nr 1401 - wniosek o zamknięcia dyskusji zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
3 1401 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – druk nr 1401
4 Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie skutków podjęcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie uchwał dotyczących zmian metody i określenia stawki za gospodarkę odpadami w Warszawie - wniosek o zamknięcia dyskusji zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
5 Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie skutków podjęcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie uchwał dotyczących zmian metody i określenia stawki za gospodarkę odpadami w Warszawie - wniosek o wprowadzenie 1382 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1382 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
6 Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie skutków podjęcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie uchwał dotyczących zmian metody i określenia stawki za gospodarkę odpadami w Warszawie - wniosek o wprowadzenie 1383 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 1383 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
7 Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie skutków podjęcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie uchwał dotyczących zmian metody i określenia stawki za gospodarkę odpadami w Warszawie - wniosek o wprowadzenie 1384 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 1384 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
8 1382 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1382 - wniosek o zamknięcia dyskusji zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
9 1382 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1382 - wniosek o głosowanie bez dyskusji zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
10 1382 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1382 - wniosek o zarządzenie przerwy w obradach zgłoszony przez radnego M. Szpądrowskiego
11 1382 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1382 - wniosek o zarządzenie przerwy w obradach zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
12 1382 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1382 - poprawka zgłoszona przez radnego M. Frankowskiego
13 1382 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1382 z poprawką
14 1383 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 1383 - poprawka zgłoszona przez radnego M. Frankowskiego
15 1383 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 1383 z poprawką
16 1384 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 1384 - poprawka nr 1 zgłoszona przez radnego M. Frankowskiego
17 1384 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 1384 z poprawką