Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1324 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielodzietnej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego – druk nr 1324 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
2 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1325 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego – druk nr 1325 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
3 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1326 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół – druk nr 1326 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
4 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 1259 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec - druk nr 1259 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
5 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o przeniesienie 1320 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1320 – wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
6 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o przeniesienie 1321 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 1321 – wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
7 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o przeniesienie 1319 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 1319 – wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
8 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o przeniesienie 1322 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat – druk nr 1322 – wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
9 Przyjęcie protokołu obrad XXXVI sesji Rady m.st. Warszawy
10 Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat sytuacji związanej z epidemią COVID-19 oraz podejmowanych w tej sprawie działań przez Urząd m.st. Warszawy. - zarządzenia przerwy w obradach - wniosek zgłoszony przez radnego B. Pobożego
11 - poprawka Komisji Ładu Przestrzennego – zgłoszona przez Wiceprzewodniczącego Komisji P. Żbikowskiego
12 1182+A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej – część południowa – druk nr 1182 + A - zwrócenia projektu uchwały wnioskodawcy - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego P. Żbikowskiego
13 1305 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/317/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – druk nr 1305
14 1306 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego – druk nr 1306
15 1308 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II – druk nr 1308
16 1309 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki – druk nr 1309
17 1314 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lizbońskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – druk nr 1314
18 1315 + A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – druk nr 1315 + A
19 1307 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – druk nr 1307
20 1297 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 444 w Warszawie, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 38 – druk nr 1297